Основен, удължен и допълнителен отпуск

Правото на платен годишен отпуск е основно трудово право на работника или служителя и неговото предназначение е възстановяване на изразходваната работна сила. Затова основното правило е, че платеният годишен отпуск се ползва през календарната година, за която се полага.

В Кодекса на труда се дават определения за основен, удължен и допълнителен годишен отпуск:
 

Основен платен годишен отпуск - регламентиран е в чл. 155, ал. 1-4 от КТ

• Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск

• Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, като по-голяма продължителност може да се договаря между страните на трудовия договор или с колективен трудов договор /Чл. 156а КТ/

• При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

• на работници и служители ненавършили 18 години се полага по-голям размер на платен годишен отпуск според чл. 305 ал 4 от КТ. Лицата ненавършили 18 години имат право на основен платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни, включително за годината в която навършват 18 години.

• съгласно чл. 319 от КТ на лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни.

 

Удължен годишен отпуск 

Според чл. 155 ал. 5 от КТ този отпуск се отнася за определени категории работници и служители, които заради работата, която извършват, се нуждаят от повече време за почивка и възстановяване. В удължения платен годишен отпуск се включва и основния платен годишен отпуск по чл. 155 ал. 4 от КТ. Длъжностите, за които се полагат удължен годишен отпуск са изредени в чл. 24-31 от НРВПО

Въпрос: Лице има право на удължен платен годишен отпуск като учител в размер на 48 дни. Представя решение на ТЕЛК за намалена работоспособност от 80%. Полагат ли се допълнителни дни платен годишен отпуск като лице с намалена работоспособност?

Отговор : Не, защото в удължения платен годишен отпуск се включва и основния платен годишен отпуск по чл. 155 ал. 4 от КТ. Отпускът по чл. 319 КТ е „основен” отпуск, той е включен в тези размер от 48 работни дни.

 

Допълнителен платен годишен отпуск  - регламентиран е в чл. 156 от КТ:

Работниците и служителите имат право на допълнителен платен годишен отпуск при определени условия:

• за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат
отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

• за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни.

Видовете работи, за които се полага допълнителен платен годишен отпуск се определят с наредба на Министерски съвет -Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (НОВРКУДПГО)

 

Въпрос: Има ли право работничка или служителка, когато е ползвала отпуск по майчинство на допълнителен платен отпуск по чл.156, ал.1, т.1 от КТ?

Отговор: Да приемем, че служителката е използвала майчинството си до навършване на две години на детето. През времето на ползване на този вид отпуск тя не е полагала труд при специфични условия, а е отглеждала детето си. Реално на допълнителен отпуск ще има право когато се върне на работа след майчинството и започне да изпълнява служебните си задължения свързани с длъжността, която заема по трудов договор.

 

Има възможност размерът на отпуските по чл. 155 и 156 да бъде по-голям от заложения в нормативната уредба минимум. Това може да бъде договорено в трудов договор между страните или в колективен трудов договор /Чл. 156а КТ/

Режимът на ползване на платения годишен отпуск обхваща и трите му разновидности. Независимо дали един служител има право само на основен платен годишен отпуск, на удължен платен годишен отпуск или ползва и допълнителен отпуск, редът и начинът на ползване, отлагане на ползването и т.н. са едни и същи.

В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години./Чл. 37а КТ/ 

Повече за отпуските и още казуси може да прочетеш в нашия сайт ZnamKak.com ! Направи абонамент -на цена по-малко от 30 стотинки на ден и влез ! За да знаеш повече. И да ти е лесно! 

 

-----------------
Използвани нормативи:

Сайт на МТСП

Чл. 155. (1) КТ Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
(2) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
(3) При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.
(4) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.
(5) Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет.
________________________________________
чл. 305 ал 4 от КТ Работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
________________________________________
чл. 319 от КТ Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.
________________________________________
НРВПО: Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, помощник-директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, учителите, учителите-методици, възпитателите, педагогическите съветници, ръководителите на филиали в междуучилищни центрове за трудово политехническо обучение, логопедите, психолозите, корепетиторите, хореографите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети, рехабилитаторите на слуха и говора имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1991 г.) Учителите, които са постъпили на работа след започване на учебната година и до ваканцията нямат 8 месеца трудов стаж, ползуват за същата година платен отпуск по 4 работни дни за всеки прослужен месец
________________________________________
Чл. 25 НРВПО. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите и преподавателите във висшите училища имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни.
________________________________________
Чл. 26. НРВПО(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Преподавателите в детските музикални и балетни школи, признати за учебни заведения, имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Директорите, заместник-директорите и учителите в социалните учебно-професионални центрове имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в домовете за медико-социални грижи за деца, в детските ясли, в дневните центрове за деца с увреждания, в дневните центрове за деца с увреждания - седмична грижа, в центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, в центровете за настаняване от семеен тип, в центровете за обществена подкрепа, в центровете за работа с деца на улицата, в кризисните центрове, в приютите за безнадзорни деца, в преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и в другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни.
________________________________________
Чл. 27. НРВПО(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Директорите, заместник-директорите (завеждащите учебната работа) и преподавателите в постоянно действащите школи, които не са признати за учебни заведения, имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Директорите (управителите) на домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, на домовете за деца, лишени от родителска грижа, на домовете за медико-социални грижи за деца, на детските ясли, на дневните центрове за деца с увреждания, на дневните центрове за деца с увреждания - седмична грижа, на центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, на центровете за настаняване от семеен тип, на центровете за обществена подкрепа, на центровете за работа с деца на улицата, на кризисните центрове, на приютите за безнадзорни деца и на преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и на другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.
________________________________________
Чл. 28.НРВПО (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Научните работници в научноизследователските, научно-музейните, научно-художествените и научно-библиотечните учреждения имат право на удължен платен годишен отпуск в размери, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) асистент и главен асистент - 35 работни дни;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) доцент и професор, ръководител (директор, председател) на научна организация (институт) - 40 работни дни;
3. член-кореспондент, академик - 45 работни дни.
________________________________________
Чл. 29 НРВПО (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Артистичният и художествено-техническият персонал в театрите, цирковете, музикалните институти, кинематографията и радиостанциите, както и художествено-техническият персонал в телевизиите имат право на удължен платен годишен отпуск в размери съгласно приложение № 1.
________________________________________
Чл. 30 НРВПО (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите от летателния състав на гражданското въздухоплаване имат право на удължен платен годишен отпуск съобразно пролетените часове, както следва:
1. до 400 пролетени часа - 36 работни дни;
2. от 401 до 600 пролетени часа - 40 работни дни;
3. от 601 до 700 пролетени часа - 45 работни дни;
4. над 700 пролетени часа - 48 работни дни.
________________________________________
Чл. 31 НРВПО(1) Ръководните служители по трудово правоотношение в централните и териториалните органи на изпълнителната власт, заемащи някоя от длъжностите по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията, и техните заместници, както и заемащите длъжности по трудово правоотношение въз основа на избор от Народното събрание или като определени или назначени от Министерския съвет или от Президента на Република България имат право на удължен редовен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.
(2) Ръководните служители, секретарите и заемащите други експертни длъжности в Администрацията на Президента на Република България имат право на удължен редовен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.
(3) Главните редактори, редакторите, репортерите и членовете на редколегиите на всекидневния печат, както и директорите и главните редактори на Българската телеграфна агенция имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.
________________________________________
Чл. 156. (1) КТ При условията на чл. 155, ал. 2 работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск:
1.) за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;
2. за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни.
(2) Видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, се определят с наредба на Министерския съвет.
________________________________________
Уговаряне на по-големи размери на отпуските
Чл. 156а. КТ (Нов - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) По-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.
________________________________________
Чл. 37а.НРВПО (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Илюстрация: Calendar photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

----------


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

16 Коментари

 1. Avatar
  Иво Давидов 2022-11-29 12:16:43

  Имам издаден ТЕЛК 50% (сърдечна операция) до март 2022, същевременно излязох в пенсия в края на 2020, но продължавам да работя с редовен трудов договор към същата фирма, където съм от 15 години. От НОИ ми беше казано, че моят ТЕЛК е пожизнен и няма нужда да се явявам наново, като запазвам социалните си придобивки. Не получавам инвалидна пенсия, тъй като тя беше сменена с пенсия за навършени години и трудов стаж. Във фирмата отказват да ми дадат 6-те дена отпуск, тъй като формално за тях ТЕЛК-ът е изтекъл. Имам ли право на този \\\"допълнителен\\\" отпуск?

 2. Avatar
  Даниела Ваклинска 2022-11-10 20:36:36

  Мед .сестри в ЦНСТПЛД право на какъв допълнителен отпуск имат?

 3. Avatar
  георгиева 2022-06-20 20:32:17

  Може ли да ползвам допълнително 2 дни за дете 18г. което все още е учащ

 4. Avatar
  ДИАНА ИВАНОВА 2022-05-12 11:14:22

  по колективен трудов договор имаме допълнително 10 дни към редовния отпуск по КТ.Членовете,които са със ТЕЛК имат ли право и на още 6 дни.

 5. Avatar
  Петя 2021-09-21 06:18:50

  Използвах болнич за Ковид 19 от14 дни след това продължение от 28 дни. Имам отпуск от 39 дни за ненормиран работен ден и 6 дни за 50 процента ТЕЛК. Бяха ми отнети 3 дни от платения годишен отпуск защото съм използвала болничен лист. Редно ли е това?

 6. Avatar
  Петя 2021-09-21 06:18:46

  Използвах болнич за Ковид 19 от14 дни след това продължение от 28 дни. Имам отпуск от 39 дни за ненормиран работен ден и 6 дни за 50 процента ТЕЛК. Бяха ми отнети 3 дни от платения годишен отпуск защото съм използвала болничен лист. Редно ли е това?

 7. Avatar
  Величка Иванова 2020-12-28 12:04:53

  Личен асистент съм на съпруга ми . 163часа и заплата 710.36лв .Получих чиста заплата 551.47лв.Аь самата съм с ТЕЛК Правилно ли ми е изчислена заплатата и колко дни платен отпуск ми се полагат .В заповедта ми пише 20дни .

 8. Avatar
  Величка Иванова 2020-12-28 12:00:46

  Личен асистент съм на съпруга ми . 163часа и заплата 710.36лв .Получих чиста заплата 551.47лв.Аь самата съм с ТЕЛК Правилно ли ми е изчислена заплатата и колко дни платен отпуск ми се полагат .В заповедта ми пише 20дни .

 9. Avatar
  Веселин Великов 2020-11-26 11:38:11

  Какъв размер годишен платен отпуск се полага на работещ по трудов договор навършил пенсионна възраст в срока на действие на решение на ТЕЛК с над 50% нетрудоспособност пенсионер и ползващ данъчно облекчение съгласно параграф 10 алинея 3 на ПЗР на ЗДДФЛ.

 10. Avatar
  Танева 2020-11-17 20:05:02

  Здравейте, имам въпрос. Работя от 4 месеца в детска градина, съответно това е единствения ми трудов стаж от България. Имам стаж от страна членка, който се очаква да бъде признат от НОИ, там съм работила не по специалността си няколко месеца. Когато се съберат, месеците ми работен стаж стават дори 13. Та, имам ли право да ползвам платен отпуск при тези условия или стажът ми трябва да бъде педагогически (8 месеца)? Благодаря предварително за отделеното време!

 11. Avatar
  Тодорка Куртева 2020-10-14 15:31:13

  Работник, трудоустроен с ТЕЛК полагащ му се платен отпуск на основание чл.319 от КТ - 26 дни.
  Въпрос: Има ли право лицето да отплага отпускът за следващата календарна година?
  Или пък зададен така: Има ли право лицето да ползува дните неизползуван платен отпуск от тези 26 дни през следващата календарна година. Например полагат се 26 дни, а той ползува само 20 дни остават 6 дни неизползувани за тази година. Има ли право да ги ползува тези 6 дни през следващата календарна година?

 12. Avatar
  Ралица Василева 2020-08-16 20:44:43

  Учител с 80% ТЕЛК-онкоболен,има 48зни пл.год.отпуск +8 дни от синдиката.Полагат ли се още допълнителншц6раб.дни отпуск,заради това ,че е с ТЕЛК! Моя бивша колежка взем,но на колегата при нас не му дават,л!!! Полагат му се,нали?! По кой член,ако е така...

 13. Avatar
  Силвана Михайлова 2020-08-03 09:28:50

  Здравейте. Имам решение на ТЕЛК с 50% нетрудоспособност . Работя на договор с 6 часов работен ден и отпуск от 25 дни. Колко дни допълнителен отпуск имам с решението на ТЕЛК?

 14. Avatar
  Ивайло Иванов Петров 2020-07-24 09:27:37

  Родители на деца с увреждане имат ли право на допълнителен отпуск

 15. Avatar
  Георгиева 2020-06-04 16:54:15

  От 10. 04. 2020 съм с телк решение, 75 процента. Онкоболна. Колко дни допълнителен отпуск ми се полага?

 16. Avatar
  Георгиева 2020-06-04 16:51:10

  От 10. 04. 2020 съм с телк решение, 75 процента. Онкоболна. Колко дни допълнителен отпуск ми се полага?

Напиши коментар