Здравно осигуряване на безработните лица

автор: Ваня Иванова

Лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 т.1 от Закона за здравното осигуряване, са тези, които дължат здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка върху не по-малко от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от Закона за бюджета на ДОО.  За 2017 г. дължимата месечна сума е 18,40 лв. /  8%.върху 230 лв./

Лицата дължат здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО само в случаите, когато не подлежат на осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от закона.

Пример:

Безработно лице, регистрирано като търсещо работа е без право на обезщетение. Лицето не получава никакви доходи и не е осигурено за сметка на държавния бюджет. Следва да внася здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

 

Максималният размер на месечния осигурителен доход, върху който могат да се внасят здравноосигурителните вноски за 2017 г. е 2600 лв.
Лицата, които се осигуряват по този ред, могат да внесат авансово здравноосигурителните си вноски за избран от тях период от време на основание чл. 43 от ЗЗО.

 

Чл. 43. Осигурените по чл. 40, ал. 1, т. 2, т. 5, изречение трето и по ал. 5 могат да заплатят здравноосигурителните вноски авансово за избран от тях период.

 

 

Срок за внасяне на здравната осигуровка

- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят

 

Подаване на декларация

Тези лица са длъжни да подадат Декларация обр. 7, в която да посочват, че ще се осигуряват на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.  В нея те декларират избрания осигурителен доход, върху който ще се осигуряват. Срокът за подаване на декларацията е до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство.

 

Определяне на здравноосигурителния статус на лицето

В началото на Март 2016 от НАП предупредиха за начина, по който се определя здравноосигурителният статус за лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса.

Това касае и тези, които работят без трудови правоотношения, за които има подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14. Според новите правила, когато дадено лице за конкретен месец получава единствено възнаграждение по без трудово правоотношение, месецът ще се отчита като месец със здравно осигуряване само, ако е изпълнено условието сумата от осигурителния доход (от всички осигурителни декларации образец 1 за съответния период, подадени с вид осигурен 14) да е по-голяма или равна на минималната работна заплата.

 Това означава, че ако лице, работещо без трудово правоотношение по договор с възложител през месец януари 2017 г. получава месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната /460/, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на ЗДДФЛ ,няма други доходи и не е осигурено на друго основание по ЗЗО.,дължи здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Статия за влезлите в сила от началото на 2016 нови правила за  възстановяване на здравноосигурителните права може да прочетете тук

Годишно изравнявяне на на здравноосигурителния доход

Лицата, които не са осигурени на друго основание, внасяли са здравноосигурителни вноски през годината на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане (например: доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, от наем на движимо и недвижимо имущество, от продажба или замяна на акции, дялове и др.)съгласно данните от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, определят окончателен размер на здравноосигурителния доход. За целта те попълват Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

Пример:
За цялата 2016 г. лице внася здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. През годината то отдава под наем собствено жилище. При подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. лицето следва да попълни и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, за да определи окончателния размер на осигурителния доход за годината, върху който се дължат здравноосигурителни вноски.

 

Санкции

Съгласно чл. 40 ал.6 от ЗЗО, размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата по ал. 5, т. 1 чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Svetoslav 2020-03-16 08:08:54

  Jenami ima prekusnati zdravmi i e bremena za za kolko vreme trqbva da plati osigorovki zada izleze v maichenstvo ili platen bolnichen

 2. Avatar
  Ваня Томева 2019-07-25 12:00:13

  На 22.07 т.г заплатих здр.осигуровки през ИЗИ ПЕЙ за м.12,01,02, за какъв период от време НАП ще получи пачите.

 3. Avatar
  Роза Стоева 2018-01-24 11:57:22

  Получавам половината от минималната работна заплата.cwg

 4. Avatar
  Роза Стоева 2018-01-24 11:55:01

  Пенсионерка съм с лична пенсия за изслужено време и работя на 4часов работен на граждански договор.Между другото се разболях и ми се издаде телково решение с първа група инвалидност с право на работа.Какви данъци и здравни осигуровки следва да ми се удържат?

Напиши коментар