Семинари в Бургас през есента

Тази есен ще бъде ВЪЛНУВАЩА!
Защото сме приготвили семинари с ТОП лектори и ИНТЕРЕСНИ ТЕМИ, на които да научите ПОВЕЧЕ,
за да станете ОЩЕ ПО-ДОБРИ!


Място на провеждане: гр. Бургас

Лектори:

Петя Точева - главен експерт по приходите в дирекция ''Централно звено за връзка", Централно управление на НАП. Магистър Приложна лингвистика с английски и японски език и магистър Икономика. Над 15 годишен стаж в данъчната администрация в областта на административното сътрудничество и обмена на информация в областта на ДДС. Член на различни работни групи и делегат в Постоянния комитет за адмиистративно сътрудничество. В момента командирован национален експерт в Европейската Комисия, дирекция ''Данъчно облагане и митнически съюз"

Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО" при Централно управление на НАП. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", участва в различни работни групи и проекти на ЕС и ОИСР в сферата на административното сътрудничество и обмена на информация, участва в преговорите за сключване на СИДДО.

Георги Денборов - адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун" във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Михаил Илиев – Михаил Илиев е доктор по право и експерт в Министерството на труда и социалната политика. Професионалната му дейност е насочена към участие в разработването на нормативни актове, концепции, стратегии, програми и планове в областта на трудовото право и социалната сигурност и включа подготовка на становища, отговори и позиции в тази сфера.
От октомври 2017 г. до септември 2018 г. е дългосрочно командирован в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, като участва в подготовката и провеждането на първото ротационно председателството на страната ни на Съвета на Европейския съюз.
В периода февруари 2011 г. – октомври 2017 г. е хоноруван преподавател в Нов български университет и в СУ „Св. Климент Охридски".

Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по обществено осигуряване и координация на системи за социална сигурност. Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС.Участвал е в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в областта на социалната сигурност.
Притежава сертификати от Българския дипломатически институт/ Clingendael Diplomatic Academy, EIPA, ИПА и НАП.

 

Димитър Войнов -  специалист по ЗКПО, данъчен консултант. Лектор на курсове по годишно счетоводно приключване и промени в ЗКПО.

Теодор Тодоров - магистър по Счетоводство и контрол. От 2000 г. работи в групата "Фикадекс-България" - специализирано счетоводно предприятие, обслужващо малки и средни предприятия, собственост предимно на чужденци. От 2010 г.изпълнява длъжноста "Одитор". 
 

График


Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криповалута - дата: 29.09.2018, лектори: Теодор Тодоров, адв. Георги Денборов


Прилагане на СИДДО - обучение и практика - двудневен 12-13 октомври , лектори: Иван Антонов, адв. Георги Денборов


Труд и осигуряване в трансгранични ситуации - дата: 20.10.2018, лектори: Димитър Бойчев, Михаил Илиев


Какви промени предстоят в данъчната сфера от 01.01.2019 г. и какво да очакваме през следващите две години? дата: 02.11.2018, лектори: Петя Точева, адв. Георги Денборов


Подготовка за годишното счетоводно и данъчно приключване за 2018  - дата 01.12.2018, лектор: Димитър Войнов


Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на  Съвета от 20 май 2015 г. - дата: 08.12.2018, лектор: адв. Георги Денборов


Практика на съда на ЕО по ДДС дела. Практика на ВАС и СЕС - дата януари 2019 , лектор: адв. Георги Денборов


Трансферно ценообразуване и икономическа същност на трансакциите - дата март 2019 лектор: адв. Георги Денборов


Разлика между "Постоянен обект" по смисъла и за целите на ЗДДС и "място на стопанска дейност " съгл. ЗКПО - дата: 2019, лектор: адв. Георги Денборов

 

Следете нашата страница за повече информация


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар