Отлагане на платен годишен отпуск

Може ли платеният годишен отпуск да се отлага ? Ако работникът не си е поискал отложения отпуск през първите 6 месеца на следващата година, кога губи правото да го ползва? За кои случаи се отнася двугодишния давностен срок?

 

Правото на платен годишен отпуск възниква при сключването на трудовия договор,  а правото  на ползване  на този отпуск- при зачетени по реда на КТ най-малко 8 месеца трудов стаж /КТ чл. 155/

В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години./Чл. 37а НРВПО/

 

 Кога може отпускът да се отлага?

По принцип не може, защото отпускът е предназначен за по-продължителна почивка и пълноценно възстановяване на работната сила от умората, натрупана през цялата година.

 Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. /чл. 173 ал.5 от КТ/ Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ.

 

Отлагане на ползването по чл. 176 от КТ

 Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:

1.       работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;

Важни производствени причини  са тези , които водят до сериозни затруднения в предприятието и трудно могат да бъдат преодолени при липсата на конкретния работник или служител. Те могат да са налице както само за работата на един работник или служител, така и за работата на цяла бригада, отдел или цех.

Ако отлагането  на ползването на платен годишен отпуск е  несъобразеното с трудовото законодателство , работникът  може да сезира  Инспекцията по труда

2.        отлагане от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.


Когато се ползва отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за неплатен отпуск и т.н. , платеният годишен отпуск  не може да се ползва по предназначение- за пълноценна почивка и възстановяване на работната сила . Работникът или служителят в отпуск поради временна неработоспособност възстановява здравето си и няма как да използва по предназначение и платения си годишен отпуск за същия период и т.н.

 

Когато работникът иска да отложи отпуската си, той подава писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година като посочва съответната причина за отлагането. Няма ограничения за вида на причините, свързани с работата или с личността на самия работник или служител, с негов близък и пр. Преценката за характера на причините се прави от работодателя, който с изрична заповед изразява съгласието си за отлагане ползването на отпуска./Чл. 37г. и чл.38 НРВПО/


Когато работникът или служителят ползва друг вид законоустановен отпуск, писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година не е необходимо/Чл. 38 НРВПО/

 

На следващата година

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. / чл. 176, ал. 2 КТ/

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по чл. 176, ал. 2 КТ, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

Кога изгаря отпуската:

След две години

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.


Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

 

Важно! За неизползвания платен годишен отпуск до 2009 г. включително, няма давност

Работодателите водят документация за платения годишен отпуск на работниците и служителите, която съдържа информация за ползване, прекъсване и отлагане на ползването, както и за изплатените възнаграждения по чл. 177 КТи за изплатените обезщетения по чл. 224 КТ. /Чл. 43а. НРВПО/

 

Може ли работодателят да изпрати в отпуск служителя си и без неговото съгласие?

Може. Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие :

по време на престой повече от 5 работни дни

при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители
 
в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага./Чл. 173. ал.5 КТ/
 
Илюстрация: Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Тихомир Петков 2020-12-10 16:26:51

  Не мога да разбера за половината от полагаемия за годината платен годишен отпуск ли се отнасят разпоредбите на чл. 176 от Кодекса на труда, или само за половината?

 2. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-30 17:07:49

  Вие цитирате чл. 176а. ал.1. Вижте алинея 2
  Погасяване на правото на ползване
  Чл. 176а (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.


 3. Avatar
  komentar 2018-03-29 15:44:14

  \\\"Когато платеният годишен отпуск е отложен при условия и по реда на чл. 176, ал. 1, паровото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.\\\" - това няма ли една малка неточност идваща от думичката \\\"отпаднала\\\"?
  в член 176. ал. 1 пише:
  \\\"Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.\\\"
  - тук пише, че 2 години от края на годината в която той се полага, а не от края на годината в която е отпаднала причината на неползването му?!

Напиши коментар