Болнични на самоосигуряващо се лице

автор: Ваня Иванова

Кога едно самоосигуряващо се лице може да получава болнични? Как ще се изчисли сумата на  обезщетението? Върху каква сума следва да се изчислят здравните осигуровки по време на болничните?

Ще се опитаме накратко да обобщим:

Условията за получаване на обезщетение за общо заболяване от СОЛ са:

 • към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за  фонд Общо заболяване и майчинство и има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск (чл. 40, ал. 1 КСО)  

 • да са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. (чл. 41 КСО).

 • да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза

Как се определя размера на обезщетението:

 Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто от среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. /Чл. 41. (1) КСО/


За дните, включени в периода от 18 месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:

1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;

3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;

4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;

5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна. /Чл. 41. (2) КСО/

 

За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. /чл. 32  ал 6 НПОПДОО/

 

Важно относно осигуряването за фонд Общо заболяване и майчинство

Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец  от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност.

Нека припомним ,че

Съгласно Наредбата за обществено осигуряване на самоосиг. се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица:

 • При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

 • При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

 • Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП от 1 до 31 януари на съответната календарна година

 • осигурителните вноски се внасят авансово върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

Освен това:

 • Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Чл. 7(4)КСО

 

 • Осигурителите и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно. Чл.7(8)КСО

 

Здравни осигуровки по време на временната нетрудоспособност.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 Закон за Здравно осигуряване Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

 за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят,върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година."

Т.е СОЛ следва да внесе 4,8% здравни осигуровки върху Мин осиг. доход за СОЛ, определен със Закона за бюджета на ДОО

За 2016 размерите са

Чл. 9. (1)

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители -300 лв.;

 (2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.

 

Трябва ли да се издава болничен лист на СОЛ, което е осигурено само фонд Пенсии?

Според Наредбата за трудовата медицина трябва:

Чл. 6 ал,4 При временна неработоспособност болничен лист се издава за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК, независимо от това, дали по него ще се плати парично обезщетение.

В удостоверението по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение следва да се декларира, че

към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането, лицето е осигурено за съответния риск  - НЕ

Срокове

Удостоверенията съгласно приложения № 9 с данни относно правото на парично обезщетение  на СОЛ се представят в НОИ в  до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист. /Чл. 12 НПОПДОО/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

5 Коментари

 1. Avatar
  Hava 2021-09-16 17:52:20

  Vece edin mesets i polovina stava oste nesa prevedeni bolnicnite

 2. Avatar
  Румяна Милева 2021-09-01 11:32:39

  0888444119, звъннете ще ви обясня

 3. Avatar
  Младен 2021-04-18 22:32:54

  В момента съм в болница опериран съм
  Съди трябва за представя болничния лист.

 4. Avatar
  ха 2020-05-16 17:29:11

  много интересен въпрос и добре написан:)

 5. Avatar
  Румяна милева 2018-01-25 14:06:35

  Искам да знам как седат нештата с болничните бремена сам и сама си плаштам осигоровките и какво значи сол

Напиши коментар