Съставни части на годишните финансови отчети

гост автор Мария Янчева

Основните изисквания към съставните части на годишните финансови отчети (ГФО) на предприятията, както и допустимите изключения, са изложени в чл.29 от Закона за счетоводството (ЗС).

Пълният комплект финансови отчети с общо предназначение има форма, структура и съдържание в съответствие със счетоводните стандарти, които предприятията прилагат (национални или международни).

Съгласно НСС 1 “Представяне на финансови отчети”съставните части са:

-          Счетоводен баланс;

-          Отчет за приходите и разходите;

-          Отчет за собствения капитал;

-          Отчет за паричните потоци;

-          Приложение.

Съгласно едноименния МСС 1 компонентите са:

-          Отчет за финансовото състояние;

-          Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

-          Отчет за промените в собствения капитал;

-          Отчет за паричните потоци;

-          Пояснителни приложения.

В зависимост от вида и категорията на предприятията могат да се изведат следните възможности за съставните части на ГФО:

  •   Пълен комплект– задължително се съставя от средните, големите и предприятията от обществен интерес (чл.29, ал.9 ЗС). Останалите групи предприятия също могат да изберат да съставят пълния комплект финансови отчети, но не са длъжни.

 

  • Съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение – допустимо за малките предприятия (чл.29, ал.6 ЗС).

 

  • Съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели– допустимо за микропредприятията, с изключение на инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества (чл.29, ал.4 ЗС).

 

  • Отчет за приходите и разходите– допустимо за едноличните търговци с нетни приходи от продажби за текущия отчетен период до 200,000 лева и неподлежащи на задължителен независим финансов одит (чл.29, ал.3 ЗС).

 

  • Комплект, утвърден от министъра на финансите съгласно Закона за публичните финанси – за бюджетните предприятия (чл.63 ЗС).

Важно е да се отбележи, че НСС 1 съдържа норми, които регулират съставянето на съкратени ГФО, така както са регламентирани от ЗС (т.16.24, 16.25, 20.4, 20.5 НСС 1), докато МСС 1 не съдържа такива разпоредби. Следователно може да се приеме, че преприятията, чиято приложима счетоводна база са МСС винаги съставят пълен комплект ГФО.

ЗС предвижда предприятията да изготвят още и следните доклади и декларации, които не са част от ГФО, но подлежат на публикуване заедно с одобрените финансови отчети (чл.38, ал.1 ЗС), затова следва да се имат предвид при планирането на дейността по съставяне на годишните отчети:

-          Годишен доклад за дейносттапо чл.39 ЗС – може да не се изготвя единствено от микро- и малки предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не са инвестиционни дружества или финансови холдингови дружества и информацията за придобиване на собствени акции по чл.187д от Търговския закон е оповестена в приложението или в бележка под линия към баланса. Средните, малките и микропредприятията имат право да не включват в доклада нефинансова информация.

-          Нефинансова декларацияпо чл.48 ЗС (за периоди от 01.01.2017г.) – тя може или да е част от годишния доклад за дейността или да се публикува заедно с него като отделен документ. Изготвя се от големи предприятия от обществен интерес със среден брой служители за отчетния период над 500 души (чл.41 ЗС). Не се изисква, ако предприятието е дъщерно и е включено в консолидиран доклад за дейността или консолидирана нефинансова декларация в съответствие със ЗС.

-          Доклад за плащанията към правителства по чл.53 ЗС – изготвя се от големи предприятия или предприятия от обществен интерес, които извършват дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори. Не се изисква, в случай че за отчетния период са извършени едно или няколко свързани плащания на стойност до 195,600 лева, както и от дъщерни предприятия, чиято майка е от държава членка на ЕС и е изготвен консолидиран доклад за плащанията. Не се изисква повторно съставяне и ако предприятията имат задължение да изготвят такъв доклад за трети страни по силата на закон и в него се съдържа информацията, изисквана от ЗС.

 

Основни разпоредби от ЗС, използвани в текста:

Чл. 29. (1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.

(2) Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

(3) Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

(5) Алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

(7) Годишните финансови отчети по ал. 3, 4 и 6 дават вярна и честна представа за активите, пасивите, финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието.

(8) Предприятията по ал. 1, 3, 4 и 6 могат по избор да съставят пълен комплект финансови отчети.

(9) Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.

(10) За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.

 

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар