Неплатен отпуск след майчинство

автор: Ваня Иванова

Отпускът за гледане на дете до 2 години, съгласно чл. 164 ал. 1 от КТ, приключва в деня на навършване на 2 години на детето. След  него майката има две възможности , за да удължи престоя си вкъщи.

 • Да ползва неизползвания си платен полагаем годишен отпуск за двете години майчинство

 • Да ползва  неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст съгласно чл. 167а от КТ

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Съгласно чл. 167а КТ, всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.

Ако майката сама се грижи за отглеждане на детето, има право на неплатен отпуск за отглеждане на дете  в размер 12 месеца когато:

 • не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
 • другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
 • другият родител е починал.
Отпускът по може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.
 
Майката трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
 
Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов и осигурителен стаж. Отпускът  се заявява и ползва в календарни дни

Какви документи си подават

Посочени са в чл. 49 от Наредбата за работното време почивките и отпуските

 • Майката подава писмено заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска

В заявлението следва да се се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

 Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а КТ се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата,които имат право на него.

 • Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението  се прилага писменото съгласие на другия родител.
 • Работодателят въз основа на представено копие от акта за раждане на детето издава удостоверение съгласно Приложение № 4.

Отпускът се прекъсва по искане на майката или бащата - с писмено заявление до предприятието.

Документите, необходими за разрешаване на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.

Използваният отпуск по чл. 167а КТ се отчита в специална книга при работодателя

 

От Въпроси и отговори на МТСП

Въпрос:

В момента прекратявам отпуск по майчинство до 2 год, тъй като детето ще тръгва на детска градина. Имам ли право преди навършване на 2год на детето да ползвам неплатен отпуск по чл.167а от КТ , а също така дали имам право по време на този отпуск да ползвам 50% от майчинството до деня , в който детето навърши две години.

Отговор:

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) майката, която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение за отглеждане на малко дете, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако: 1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване; 2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение за отглеждане на малко дете започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство. Поради това, ако се върнете на работа ще получавате посоченото по-горе обезщетение. В чл. 167а от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 (отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст) всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. От правото на този отпуск може да се възползва всеки от родителите на дете на възраст между 2 и 8 години в случай, че работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. В случай, че желаете да ползвате отпуск, няма пречка да използвате платения си годишен отпуск по чл. 155 от КТ или неплатен по чл. 160 от КТ

Въпрос:

Майка пусна молба за неплатен отпуск по майчинство в размер на 11 месеца /пет от които са прехвърлени от бащата на детето/. В декларацията от бащата обаче пише, че работи в чужбина /не е ясно къде точно и по какъв тип правооношение/. Има ли право майката на тези пет месеца отпуск, при положение че бащата не работи в България?

Отговор:

Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда, след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие. От разпоредбата е видно, че едно от изискванията за да може единия родител да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител е да работят по трудово правоотношение. След като бащата е на работа в чужбина, то сме на мнение, че майката не може да ползва този отпуск (на бащата) от до 5 месеца

Въпрос:
Родители на близнаци, на колко месеца отпуск по чл.167а от КТ имат право? Всяко дете само за себе си ли е или двете деца се считат за едно/ за целите на определяне правото на отпуск/?
 
Отговор:
Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Когато са родени близнаци, размерът на неплатения отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ не се “удвоява”. Когато родените деца са близнаци, отпускът е в размер на 6 месеца общо, той не се ползва поотделно за всяко от тях по 6 месеца.
 
Въпрос:
Работя при двама работодателя. При единия на 8-часов работен ден, а при другия на 4-ри часа. При първия работодател ще ползвам неплатено майчинство 6 месеца. Мога ли в същото време да продължа да работя при другия работодател на 4 часа
 
Отговор: Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Следователно този вид трудов договор ( за полагане на допълнителен труд) се сключва с друг работодател за извършването на работа, която е извън трудовите задължения по основния трудов договор и извън установеното за него работно време, което следва да е изрично уговорено между страните. Няма законова пречка по време на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ работникът/служителят да работи при друг работодател по втори трудов договор за допълнителен труд, стига в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение да не е уговорена изрична клауза, изключваща възможността за сключване на договор за допълнителен труд при друг работодател или за искане на съгласие за работа по втори трудов договор./КНП/
 
В статията са използвани въпроси и отговори от сайта на  МТСП
Илюстрация: Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

99 Коментари

 1. Avatar
  Надя 2023-06-18 18:46:09

  Здравейте, детето ми ще е прието в държавна ясла. Аз ще мога ли да си взема и третата година майчинство (6 месеца)?

 2. Avatar
  Тони.К 2023-06-06 13:27:06

  Детето ми ще навърши 2години през 07/2023год. Кое е по уместно първо да си взема полагащата ми отпуска от предишни години или да си пусна неплатен отпуск.

 3. Avatar
  Тони К. 2023-06-06 13:19:05

  Здравейте искам да попитам мога ли да ползвам неплатеният отпуск полагащ се на бащата на детето ако нямаме сключен граждански брак но сме едно домакинство и живеем заедно но не и на един адрес по лична карта. Благодаря.

 4. Avatar
  Гергана 2022-10-07 15:06:00

  Здравейте, в майчинство съм за отглеждане на дете до 2г. Детето е прието в ясла и ще тръгне преди да е навършило 2 год. В този случай майчинството ми ще се прекрати. Имам предложение за нова работа, като искат да започна 2 седмици след тръгването на детето на ясла. Въпросът ми е, мога ли да поискам от стария работодател неплатен отпуск и едновременно с това да си пусна предизвестие за напускане ? Той има ли право да откаже и да ми прекрати договора веднага след приключване на майчинството в този случай ?

 5. Avatar
  Стефи 2022-05-07 13:01:19

  Здравейте! Може ли, самотен родител/майка/, в случай, че в графата за др.родител, в удостоверението за раждане не е вписан баща/ преди се пишеше \\\"баща неизвестен\\\"/, да ползва освен полагащите и се по чл.167а КТ, 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.възраст, и още до 5 месеца? Такъв случай, не е изрично уреден в чл.167а КТ, нито в хипотезите на ал.1, нито на ал.4, затова е въпросът към Вас!

 6. Avatar
  Антония Ирманова 2021-10-27 13:20:09

  Здравейте. Има ли право трето лице (бабата на детето) да ползва третата година неплатен отпуск?

 7. Avatar
  Цекова 2021-09-12 13:59:32

  Здравейте искам да попитам.
  Договорът ми изтече на 19.08.2021г. имам 66дни платен отпуск който казаха че,ще ми бъде изплатен, само че все още не е.
  Какво мога да направят във случая или да изчакам.
  Заплатите на фирмата ги превеждат на 25 число попринцип.
  Полага ми се обещетение от НАП но,трябва да се подаде някаква декларация номер 7.
  За майчинство ако искам да получавам пак, мога ли да се осигурявам в НОИ за майчинство и бременост като имам стаж и всичко останало .....?!?

 8. Avatar
  Дарина Христова 2021-08-23 14:45:17

  Здравейте, има две деца едното на 11 години, другото на 4 години, като съм ползвала 6 месеца неплатен отпуск след изтичане на 2 години, посещава детска градина, съответно аз се върнах на работа, като съм ползвала 6 месеца неплатен отпуск след изтичане на 2 години. Въпрос: Мога ли да използвам остатъка от 5 месеца, като се прехвърлят от бащата с декларация, работодателя има ли право на отказ, какви са ми правата?

 9. Avatar
  Велина Иванова 2021-06-11 14:54:44

  Здравейте,
  синът ми е на 2 г 3 м, но не е приет на ясла и трябва да си пусна неплатеният отпуск за гледане на дете до 8 г. От кодекса ми става ясно, че този вид отпуск се води за трудов и осигурителен стаж, но със социалните осигуровки какво се случва? Възможно ли е да си внесаям социалнит осигуровки всеки месец на база минимална работна заплата, за да може при евентуална втора бременност да не ми се намали майчинството драстично, имайки в предвид и това, че 12 м получавах 380 лв? Ако съм на правилен път мога ли да ги внеса със задна дата и накуп? Първата година получавах хубаво майчинство и ми се иска и при 2рото да е така. Благодаря!

 10. Avatar
  Ваня 2021-06-06 08:06:55

  Здравейте. В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г. Малката е на 2г10 месеца. В момента съм бременна 3ти месец и ме интересува имам ли право на болничен, дали ще ми бъде платен, и след това дали мога да получавам отново майчинство?
  Ще очаквам обратна връзка с Вас.
  Лек ден!

 11. Avatar
  Даниела Любомирова 2021-03-16 16:21:57

  Здравейте, кой плаща здравните осигуровки по време на шестмесечния неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год.?

 12. Avatar
  Милена 2021-01-06 16:29:25

  Здравейте.Майка съм на две деца,едното е на 10г.,а другото на 2г и 8м. Имам едно питане: В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8г. по чл. 167 и искам да кандидатствам за социални помощи предвид епидемичната обстановка .Имам ли право? Благодаря

 13. Avatar
  Юлия Бонева 2020-12-01 15:59:12

  Здравейте,изтече ми втората година майчинство. Минаха вече 10 дена,но не ме потърсиха от фирмата в която работя. Може ли сега да подам молба за платения отпуск,който ми се полага или вече е късно.

 14. Avatar
  Александрина 2020-11-30 18:02:33

  Здравейте! Да попитам при тази ситуация с мога ли, имам дете на 2 год. и съм използвала платения ми отпуск. Неплатеният отпуск не съм ползвала, но ми отказват да ми го дадат.! Мога ли да осъдя фирмата?

 15. Avatar
  Камелия Чобанова 2020-10-01 11:50:59

  Здравейте ,имам един въпрос относно майките ,които са се върнали от майчинство след като се върнат на работа по закон колко време имат право да работят редовна смяна. Имам две деца голямата е на шест години, а малката е на две години. Също, така искам да ви попитам по кой член мога да ме съкратят за да взимам обезщетение.

 16. Avatar
  Ася 2020-07-29 04:39:34

  Здравейте!
  На 10.05.2021 г. детенцето ми ще навърши 2 години. Понеже няма кой друг да я гледа (бабите са далеч, а таткото работи) нямам възможност да се върна на работа. Освен това с бащата сме регистрирани на различни адреси (той е регистриран в родния си град, а аз съм регистрирана в неговото жилище, на който той е собственик, но тук в София), реално нямаме брак, живеем заедно, но както казах по лична карта се водим на различни адреси. Какви са моите варианти? Детето на този етап няма да бъде записвано в детска ясла.
  Очаквам вашата обратна връзка!
  Благодаря!

 17. Avatar
  Марина 2020-07-08 10:38:25

  Здравейте, в момента съм неплатен отпуск за гледане на дете от 2 до 8 г.. Имам ли право да го прекъсна с болничен поради бременност и това ще се отрази ли на майчинството след това? Тоест ще имам ли право на майчинство след това?

 18. Avatar
  Диана Граматикова 2020-04-30 16:22:27

  Здравейте.Искам да попитам,детето ми е на 2г и 2 месеца,тръгна на ясла на 6 март но заради стеклите се обстоятелства ходи само 2 дни.Платеният ми отпуск изтича на 11 май,не знам кога ще отворят яслите,ако въобще отворят,затова смятам да си пусна 6 месеца неплатен отпуск,а след това в зависимост от положението в страната и още 5 месеца от отпуската на таткото.Ако съм в неплатен отпуск детето ми ще може ли да ходи на ясла или ще трябва да го отпиша от нея ,защото съм си взела въпросния отпуск?От септември е записано в първа група в друга детска градина, ще може ли да тръгне или аз ще трябва предварително да си прекратя неплатения отпуск?Благодаря ви предварително.

 19. Avatar
  Деляна Георгиева 2020-01-30 13:00:12

  Здравейте, имам въпрос. Полага ли се някакъв отпуск извън платеният годишен отпуск при извънредни ваканции (грипна, дървена) за дете на 10г. Поради изискванията за придружаване на децата до определена възраст не могат да остават сами. Значи ли това че още до лятото платеният отпуск може да бъде изчерпан?

 20. Avatar
  Благовеста Василева 2020-01-14 14:16:48

  В момента съм в отпуск по майчинство на внук,който навършва 2 год. на 14.02.2020г.
  Мога ли да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете по чл.167а до 8 год.?

 21. Avatar
  Диди Дукова 2019-10-16 09:06:39

  Здравейте! В момента съм в неплатен отпуск след майчинство. Мога ли да взимам майчинство отново след раждане?

 22. Avatar
  Деница 2019-08-15 11:07:33

  Здравейте! След изтичане на 2 години майчинство, имам ли право да прехвърля неплатения отпуск по майчинство на бабата? Ако да, мога ли да прехвърля освен моите 6 месеца, и тези на мъжа ми, пак на бабата?

  Благодаря за отговора!

 23. Avatar
  Ангелина Иванова 2019-07-26 19:14:53

  Здравейте.

  На 15.09.2019 година изтича втората година майчинство, при което на 16.09.2019 година следва да се явя на работа. Смятам от 16.09.2019 година да подам заявление, заедно с необходимите документи, пред работодателя за ползване на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ. Тъй като се налага, по обективни причини, с решение на работодателя, поне един ден от година да е отработен фактически, за да може служителят да получи допълнителни работни дни платен годишен отпуск към полагаемите му се по КТ, бих ли могла с писмено заявление към него, до края на 2019 година, да прекъсна неплатената си отпуска от дата 16.09.2019г., за да отработя един ден и от следващия отново да съм в неплатен отпуск.
  Ако това е възможно, какво е необходимо да се представи пред работодателя, за да се прекъсне този неплатен отпуск и след един работен ден отново да продължи да се ползва?

 24. Avatar
  Юлияна Герганова 2019-07-20 23:48:04

  Здравейте, в отпуск по 167а съм до 19.08. Ако подам заявление за ползване на същия отпуск за второ дете до 09.08 (т.е. 10 дни преди изтичането на първия), може ли работодателят да го откаже или автоматично, без да се връщам в производството, мога да използвам и полагащия ми се отпуск за гледане на 2ро дете до 8 години?

 25. Avatar
  Елена Петрова 2019-07-20 23:38:48

  Здравейте, имам ли право на болничен (за гледане на болно дете или за мен) докато съм в неплатен отпуск по чл.167а? Ако да-трябва ли да подавам заявление за прекъсване и после съответно за продължаване на неплатения отпуск до работодателя?

 26. Avatar
  Катерина 2019-07-09 15:32:53

  Здравейте, има ли образец за подаване за неплатен отпуск за гледане на дете? В какъв срок трябва да се подаде, може ли 1месец преди желаната дата на започване на ползването? Благодаря

 27. Avatar
  Фани 2019-07-02 16:46:28

  Искам да подам заявление за ползване на отпуск по майчинство за дете до 8гв, което не е изгодно за работодателя и се притеснявам в 10-дневния срок дали няма да реши да ме уволни. Подаването на заявление защитава ли ме по някакъв начин от уволнение? На безсрочен трудов договор съм.

 28. Avatar
  Ивана Татарска 2019-06-28 14:31:05

  Здравейте. Съпругът ми е служител в МВР. Както разбирам имам право да ползвам 5 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г от него. Значи ли това , че ако го ползвам , до края на неговата служба ,той няма да има повече никакъв неплатен отпуск? Не говоря само за отпуск за отглеждане на дете, а за 6-те месеца които му се полагат веднъж по време на служба? Благодаря!

 29. Avatar
  Ралица Петрова 2019-05-15 23:32:19

  Здравейте, въпросът ми е следният:

  Ако съм в неплатен отпуск по отглеждане на дете до 8г мога ли да запиша детето си на лицензирана частна ясла, която осигурява точка за кандидатстване в държавна градина. Благодаря!

 30. Avatar
  Ваня Иванова 2019-04-13 21:52:10

  До Надя Витанова - Напишете заявление за ползване на останалата част и декларирайте, че сама отглеждате детето си, че с бащата нямате сключен брак и не живеете в едно домакинство. Норматива е чл. 167а (4) Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер 12 месеца в случаите, когато:
  1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
  2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
  3. другият родител е починал.

 31. Avatar
  Надя Витанова 2019-04-12 19:05:52

  Здравейте. Работя на трудов договор. В момента съм в 6 месечен неплатен годишен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по чл.167а от КТ. Въпросът ми е: трябва ли доказвам по някакъв начин, че сама се грижа за детето си, за да се възползвам от законовата възможност и да поискам още 6 месеца по същия член? С бащата не сме женени и не живеем заедно. Имаме различни адресни регистрации. В работата ми казаха, че имам право на още само 5 месеца и то с разрешението на бащата. Благодаря.

 32. Avatar
  Диян Янков 2019-04-01 15:29:19

  Здравейте,

  При ползване на неплатен отпуск по чл. 167, мога ли да работя на граждански договор? Ако ДА, дължат ли се всички осигуровки и данък?

  Поздрави,

 33. Avatar
  пламена 2019-02-06 20:20:10

  В момента ползвам неплатен отпуск за третата год. От 6 месеца той изтича на 10 април. И искам да ползвам 5месеца от таткото, какви документи трябва да попълня. Ние нямаме брак мога ли да го ползвам.

 34. Avatar
  Ваня Иванова 2018-09-20 23:05:47

  Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2 Кодекса на труда и по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Т.е може да подадете предизвестие по време на отпуска по чл. 164. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

 35. Avatar
  Christy 2018-09-20 13:02:17

  Здравейте. При мен казусът е следният и ще се радвам за съвет от ваша страна.
  Учител съм и имам годишен отпуск от 48 дни. Това означава, че за две фодини майчинство ще имам натрупани 96 дни. Освен тов по време на бременността почти 7 месеца бях в болнични,т.е от там би следвало да съм натрупала още платен отпуск.
  Бих искала да използвам неплатен отпуск 11 месеца (6 от мен + 5 полагащи се на таткото).
  Тук идва и въпросът ми - мога ли 3 месеца преди да изтече неплатеният ми отпуск (толкова е срока на предизвестието в договора ми), да пусна предизвестие за напускане?
  И още по-вжният въпрос - за колко време работодателт ще ми дължи обезщетение з изплащане на годишния платен отпуск? Броят ли се месеците преди раждането + 2 години майчинство + 11 месеца неплтен отпуск? Тоестх по груби мои сметки общо около 160 дни.
  Притеснявам се дали нма да изтече давността на отпускът, натрупал ми се по време на болничните преди рсжднето.
  Надявм се да съм успялс да обясня досттъчно и ясно и да ми помогнете.
  Лек и ползотворен ден ????

 36. Avatar
  Елена Пенева 2018-08-16 02:40:06

  Здравейте.
  След използване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст ще ме съкратят,мога ли да ползвам борса?

 37. Avatar
  Поли 2018-08-02 20:11:13

  Здравейте! Има ли право работодателят ми да ми откаже ползването на 5 месеца неплатен отпуск за гледане на деца до 8-годишна възраст, които съпругът ми ще ми прехвърли? Благодаря!

 38. Avatar
  И. Сярова 2018-08-01 19:54:08

  Здравейте, в момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3 години, който изтича в края на месеца. Детето е записано на градина от 17.09.18. Мога ли да ползвам неплатен отпуск до края на септември, тъй като не съм сигурна как ще се адаптира детето.

 39. Avatar
  Рени 2018-07-16 15:29:53

  Здравейте, детето ми навърши две години и сега съм в платен отпуск, но до започване на ясла трябва да ползвам и неплатен за два месеца. Според счетоводителя трябва да пусна неплатен за 6 м и да го прекъсна на втория мес. Как да постъпя- да посоча в молбата два месеца или шест както иска счетоводителя? Благодаря

 40. Avatar
  Маргарита Вълкова 2018-07-05 10:11:06

  Благодаря!

 41. Avatar
  accountingnews.bg 2018-07-04 20:55:31

  Ползва се в работни дни - така както когато ползвате платен отпуск. Както уточнихме в предния пост когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде ПО-МАЛКА ОТ 5 РАБОТНИ ДНИ

 42. Avatar
  Маргарита Вълкова 2018-07-04 10:26:03

  Здравейте!
  Как се изчислява този отпуск. Взимала съм от него около 4 месеца и половина и искам да взема останалата част, но преди да пусна молба бих искала да си сметна датите. Имаме право на брой дни за месец и колко са те за месец, твърдо 20 или според месеца, в който ще се взима отпуска? Благодаря!

 43. Avatar
  Радка Петрова 2018-07-04 10:16:17

  Благодаря! Прочела съм закона и затова питам по-вещи лица от мен, защото искам да ползвам 10 дни за месеца, но разделени, понеже работя с почивни дни през седмицата... Идеята е да подам молба 10 работни дни преди стартовата дата за ползване на отпуска и да заявя 10 работни дни , а след това да се отбележи в графика как ще се взимат...Явно е въпрос на договорка. Хубав и успешен ден!

 44. Avatar
  accountingnews.bg 2018-07-04 07:53:02

  чл. 167а КТ
  6) Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде ПО-МАЛКА ОТ 5 РАБОТНИ ДНИ
  (7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.

 45. Avatar
  Радка Петрова 2018-07-03 18:58:54

  Работя на трудов договор на смени и с 2 почивни дни в седмицата не задължително събота и неделя. Искам да ползвам отпуск за гледаде на дете до 8 години по 3 дни в седмицата, общо за месеца 10 дни неплатен отпуск. Възможно ли е законово и трябва ли да се вписват точните дати в молбата?. Благодаря

 46. Avatar
  accountingnews.bg 2018-06-19 20:27:41

  Разбира се, че може

 47. Avatar
  Касиопея 2018-06-19 16:45:36

  Здравейте, искам да ползвам 5месеца на съпруга ми за отглеждане на детето ни след навършване на втората година. Възможно ли е това да се случи, ако той е на трудов договор по член.67, т.1, ал.1 за неопределено време , без срок на изпитване. Договорът е сключен януари 2018г. Аз не съм използвала все още полагаемите отпуски за двете години и моите 6м. Благодаря Ви предварително за отговора!

 48. Avatar
  Силвия Иванова 2018-05-29 13:14:59

  Здравейте! Четейки коментарите, получих отговори на част от въпросите си, благодаря! Инам само 1 въпрос. Желая да ползвам моята неплатена отпуска от 6 месеца, след като дъщеря ми навърши 2 годинки и после 5 месеца от таткото. И двамата работим на трудови договори. Нямаме брак, живеем в едно домакинство. Имам ли право на неговите 5 месеца, щом нямаме брак? Благодаря!

 49. Avatar
  accountingnews.bg 2018-05-11 13:30:18

  Можете - чл. 54в КСО
  Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 декември 2001 г.
  (години) - над 15 години
  Срок на изплащане на обезщетението (месеци) 12

 50. Avatar
  Снежина Иванова 2018-05-10 16:20:23

  Здравейте!
  Тъй като не получих отговор, ще попитам отново. Месец август дъщеря ми става на 2 и следва да се върна на работа. Тъй като ще тръгне на градина на 3, смятам да ползвам 2 м платен годишен, 6 м неплатен и 4 неплатен от таткото. Мога ли след това да отида на борсата при съкращение/поради намаляване обема на работа/ и за какъв период? Имам трудов стаж 18 години.
  Благодаря Ви!

 51. Avatar
  accountingnews.bg 2018-05-03 21:07:36

  До Ивета
  Това зависи от Вас . Неплатеният отпуск не е обвързан с тръгването на детето на ясла

 52. Avatar
  Ивета Радкова 2018-05-03 14:54:30

  Здравейте, на 20. 05 .2018 ми изтича платеното майчинство до 2 годишна възраст.Имам уговорка с работодателя да пусна 6м неплатен отпуск.Ако детето ми бъде прието от м. септември на ясла, и започне посещение , неплатения отпуск прекъсва ли се или ще мога да изчакам да изтече преди да се върна на работа?
  Благодаря предварително!

 53. Avatar
  Иванова 2018-04-24 16:24:39

  Здравейте!
  Месец август дъщеря ми става на 2 и следва да се върна на работа. Тъй като ще тръгне на градина като стане на 3, смятам да ползвам 6 м неплатен, 4 месеца неплатен полагащ се на бащата и 2 м платен годишен отпуск. Въпросът ми е мога ли след това при съкращение/обсъдено с работодателя/ , да отида на борсата и за какъв период? Става въпрос за съкращение при намаляване обема на работа. Имам тр стаж 18 години.

 54. Avatar
  Елена Асенова 2018-04-05 14:49:33

  Здравейте, имам следният въпрос. Имам две деца, малкото на две години и седем месеца и голямато на седем години. В момента съм в неплатен отпуск отпуснат за малкото ми дете, който изтича на 1,06,18 год. Имам ли право да ползвам такъв и за по-голямото ми дете. Благодаря предварително.

 55. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-27 13:44:39

  До Ели
  Всичко това може да направите стига да имате съгласието на Вашия работодател.
  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването

 56. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-27 13:40:40

  До Христина Узунова
  Вие определяте кой отпуск желаете да ползвате първо. Вашият работодател съответно дава разрешение.
  Може да ползвате полагащия се отпуск от 5 месеца на съпруга Ви - с негово съгласие и ако работи на трудов договор

 57. Avatar
  Ели 2018-03-26 11:11:05

  Здравейте искам да попитам след като се върнах от майчинството и съм работила 8 месеца мога ли да си ползвам цялата платена отпуска на куп докуто ми тече предизвестието или без предизвестие след това да напусна с взаимно съгласие и след това да се запиша на бораата? .. И колко месеца мога да съм на борсата и на какви пари ще ми се плаща

 58. Avatar
  Христина Узунова 2018-01-20 21:12:19

  Здрайте.Имам няколко въпроса.Първо платения или неплатения отпуск след майчинството се използва?
  Какви са условията да използвам 5 месеца от съпруга ми?Има ли значение колко месеца се води на работа?
  Първо неговите месеци неплатен отпуск мога ли да използвам?
  Благодаря.

 59. Avatar
  Пепи 2017-12-17 06:48:45

  Здравейте, от работа ми отказаха да ползвам отпуска от 5 месеца, защото съпругът ми имал фирма и редовно си плаща осигуровките. Каква е тази дискриминация? Честно ли е това? Знам, че едно от условиятя постоянен трудов договор! Но тук става въпрос за дете, не за договори!Има ли някаква вероятност да ми бъде разрешен този отпуск от името на бащата?

 60. Avatar
  Жасмина Георгиева 2017-12-15 13:28:47

  Здравейте!Искам да попитам полагащия ми се платен отпуск за двете години майчинство променя ли се или си толкова дни,колкото по трудов договор?По договор имам 34 дни,а сега ми казват по 22 дни за двете години майчинство.От 16.03.2018 ще ползвам 6 месечен неплатен отпуск,след изтичане на платеното майчинство.И за 2018 имам 26 дни платен отпуск.Дано сте ме разбрали.Благодаря..

 61. Avatar
  Елена 2017-12-05 09:10:27

  Здравей те
  Искам да попитам Работодателя има ли право да ми откаже неплатен отпуск след майчинство за отглеждане на дете(не е ползван от бащата)който е 6м.,а ми предлага прекратяване на договора по член 331(По взаимно съгласие)след като аз не съм съгласна,със причина че във момента няма свободни работни места.

 62. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-30 22:51:11

  Не можете. Правото на прехвърляне на родителски отпуск, уредено в чл. 167а, ал. 1, изр. 2-ро от КТ, може да се упражни, когато и двамата родители работят по трудово правоотношение, уредено съгласно КТ

 63. Avatar
  Милена 2017-11-30 19:55:28

  Здравейте! Мога ли да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.възраст ,след като мъжът ми повече от 10 години не е работил и не е бил осигуряван?

 64. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-20 18:19:40

  При поискване имате право да ползвате неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.Времето, през което се ползва отпускът по чл. 167а, ал. 1 КТ, се признава за трудов стаж ) Това време се признава и за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски

 65. Avatar
  Полина Валентинова 2017-11-20 12:46:25

  Здравейте! Въпросът ми е следният: аз съм учител и след изтичане на 2г. майчинство имам отпуска още около 4-5 месеца. Имам ли право на неплатения отпуск от 6месеца след използването на платената ми отпуска? През този период вървят ли осигуровки и стаж?
  Благодаря предварително за вниманието и времето!
  Хубав ден!

 66. Avatar
  Цветомира Антонова 2017-11-07 11:28:07

  Какво представлява социалното майчинство, за третата година?

 67. Avatar
  Полина Стоева 2017-11-03 17:04:40

  Здравейте!
  В момента ползвам 6 месечен неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г.възраст.Ще ми се наложи да ползвам болничен,заради детето за около месец.Доколкото знам,болничния прекъсва автоматично отпуска.Въпроса ми е,преди изтичането на болничния отново ли трябва да подам документи за ползване на същия неплатен отпуск,който съм прекъснала?
  Благодаря предварително!

 68. Avatar
  Василена Тодорова 2017-11-03 13:52:18

  Здравейте, искам да ползвам неплатения отпуск на мъжа ми, но той е безработен към момента. Той има трудов стаж и е осигуряван. Мога ли да ползвам изобщо неговия неплатен отпуск?

 69. Avatar
  Илиян 2017-10-16 10:03:04

  Здравейте, скъпи http://accountingnews.bg!
  Сайта Ви е страхотен и много ме радва факта, че съществуват хора като Вас, които са готови bona fide да помагат на граждани!

  Факти: И двамата родители са с трудов договор. Имат дете на 4 годинки и чакат да им се роди второто в началото на 2018та. Поради недостатъчно осигурителен стаж (по-малко от 12 месеца и за двамата към термина), не е възможно да ползват \\\"стандартните\\\" платени майчински (12/24 месеца) отпуски. Поради това им се налага да ползват неплатен отпуск.

  Въпрос: Възможно ли е и двамата родители, едновременно да се възползват от неплатения отпуск по чл.167а за период от 6 месеца?

  Благодаря Ви!

 70. Avatar
  Ива 2017-10-10 15:24:18

  Има ли право работодателя да ти откаже ползването на отпуската?

 71. Avatar
  Dima Georgieva 2017-09-26 13:33:02

  Здравейте! Искам да попитам по време на ползване на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 годишна възраст какви осигуровки се дължат и може ли да се ползва болничен отпуск
  Благодаря Ви

 72. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-22 00:12:47

  Не няма, уточнете въпроса с Вашия работодател, защото той следва да внася здравните осигуровки

 73. Avatar
  Зорница Тихомирова 2017-09-19 10:07:36

  Здравейте
  В момента съм неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по члн.167. Детето посещава детска градина от април, вчера забелязах че съм здравно неосигурени от април, това има ли нещо общо с пускането му на на градина или от работодателя.

 74. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-13 17:42:12

  Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст....+5 месеца със съгласието на другия родител. Яслата не е заведение на пълна държавна издръжка, т.е имате право на 6 месеца + 5 със съгласието на другия родител

 75. Avatar
  Марина 2017-09-13 10:02:12

  Здравейте, след навършване на 2г. на детето ми и използвани 55 дни натрупан платен отпуск след майчинството. Искам да използвам и неплатения отпуск които ми се полага. Искам да попитам колко дни неплатен отпуск мога да си взема след като детето ми е прието в ясла и започна да посещава детска градина от няколко дни насам?

 76. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-09 23:18:17

  Вижте втория въпрос в статията и дадения отговор , поместен в системата Въпроси и отговори на МТСП. Съветваме Ви да опишете Вашия казус в официално запитване- ето линк за системата https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=FA2&z=1

 77. Avatar
  Таня Иванова 2017-09-09 15:55:46

  Здравейте, бих искала да попитам след изтичане на 2 год. майчинство и 6 месеца неплатен отпуск имам ли право да ползвам 5 месеца от мъжа ми, ако той работи в чужбина и Нямаме сключен брак

 78. Avatar
  accountingnews.bg 2017-07-30 17:54:01

  Можете да подадете предизвестие за напускане на 31.07- и срокът му да тече в последния месец от неплатения отпуск за гледане на малко дете - считано от 01.08.2017 - освен лично, може се подаде по пощата или по куриер и пак да бъде връчено трябва да има документи обаче за това- обратна разписка, телепоща. В текста на предизвестието посочвате подобен текст .......... на основание чл.326 от Кодекса на Труда Ви предизвестявам, че след изтичане на уговорения/законовия срок от един месец, прекратявам трудовото си правоотношение с Вас............
  За неизползвания отпуск имате право на обезщетение по чл. 224 от КТ

 79. Avatar
  Донка Иванова 2017-07-28 09:26:50

  В момента ползвам 5 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г, считано от 1.04.2017 до 31.08.2017. Искам да подам молба за напускане на 31.07.2017, така че да ме освободят на 31.08. 2017г. Имам ли право да я подам по чл. 326 с едномесечно предизвестие (каквото предполагам дължа, защото в трудовия ми договор не е записано нищо конкретно), докато съм в неплатен отпуск? Същевременно не искам да отработвам това предизвестие, има ли вариант да ме накарат да работя през този месец от предизвестието? Разбрах от другите коментари, че за месеците в неплатен отпуск ми се полага право на платен годишен отпуск- какво се случва с него при това положение? Благодаря предварително!

 80. Avatar
  accountingnews.bg 2017-07-27 23:42:17

  Лица, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не са упоменати в чл. 167а.

 81. Avatar
  Ана Иванова 2017-07-26 22:54:52

  Моля кажете ми приемните родители
  имат ли право на неплатен отпуск за
  гледане на дете по чл.167а

 82. Avatar
  accountingnews.bg 2017-07-12 14:19:02

  Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Работодателят няма право да прекрати еднолично този отпуск.

 83. Avatar
  Габриела Петрова 2017-07-07 14:39:51

  Здравейте ! Имам следния въпрос : Относно неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2 год. по чл.167а от КТ . От разпоредбите става ясно, че работодателят не разрешава този отпуск, а само се уведомява за него и той може да го откаже, само ако лицето не отговаря на необходимите условия за ползването му.
  Това значи ли, че ако са спазени разпоредбите и процедурата за уведомяване , работодателят не може да го откаже ?
  И също дали работодателят може едноличноно да пректрати вече разрешен със заповед такъв отпуск?
  Благодаря !

 84. Avatar
  Диляна Христова 2017-06-28 23:34:05

  Здравейте. Ако детето навърши 6-месечна възраст и майката прехвърли отпуска си на бащата до края на 410 дни и тези 410 дни изтекат като бащата е ползвал отпуска, то въпросът ми е: Майката/бащата и изобщо някой има ли право да ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст след това (както е стандартния майчин отпуск)? Или отпускът се счита за изчерпан в рамките на тези 410 дни и остава само този неплатен отпуск като вариант? Благодаря.

 85. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-01 22:44:15


  от въпроси и отговори на МТСП
  Въпрос: За времето, през което майката е ползвала неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (чл.167а от КТ), полага ли се и платен годишен отпуск?

  Отговор:

  В ал.8 на чл.167а от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че времето, през което се ползва отпускът по ал. 1 се признава за трудов стаж. Размерът на платения годишен отпуск, на който има право работникът или служителя се определя пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. С оглед на горното, за времето на ползване на отпуск по чл. 167а от КТ служителката има право на основен платен годишен отпуск.

 86. Avatar
  Венета Тодорова 2017-05-31 23:21:59

  Периода, през който се ползва отпуск по чл 167а се зачита за трудов стаж. Полага ли се за него платен отпуск?

 87. Avatar
  Гергана 2017-05-13 06:03:30

  Здравейте!
  Когато съм се върнал на работа след 2г. майчинство и съм работила 1г. Мога ли да си взема неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8г., при положение, че съм подала молба за напускане - в ТД се иска 2м. предизвестие, а аз мога да остана само за един и така втория месец ще съм в неплатен отпуск и няма да наруша договора?!
  Поздрави,
  Гергана!

 88. Avatar
  Стефан Панов 2017-04-01 21:28:01

  Здравейте! Въпросът ми е: Възможно ли е съпругата ми да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст съгласно чл. 167а от КТ без да е ползвала неизползвания си платен полагаем годишен отпуск за двете години майчинство? Дъщеря ни става на 8 през септември и искаме да ползваме каквото може дотогава за нея, но през май тая година изтича изтича отпускът за гледане на дете до 2 години за сина ни. Тоест да не ползваме платения годишен отпуск натрупан за двете години за сина ни, а направо да минем към отпуска за дъщеря ни? Благодаря.

 89. Avatar
  accountingnews.bg 2017-03-28 12:04:05

  Не би трябвало да не може, стига да имате съгласието на новия си работодател. Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление , подадено от майката или бащата най-малко 10 РАБОТНИ ДНИ преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението се прилага писменото съгласие на другия родител.
  Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

 90. Avatar
  Mariq 2017-03-27 15:04:28

  Здравейте. Ще съм ви благодарна , ако ми отговорите на следния случай. Преди дни прекратихме по чл.325, ал.1,т,1. трудовия договор с формата в която работех. Там съм си взела 6 месеца неплатена. Сега ще ме назначат в фирмата на мъжа ми( и сътрудник) на 2ч или 4ч. Мога ли да ползвам 5 месеца неплатен отпуск, прехвърлени от него в неговата фирма. И кога- веднага мога ли да ги пусна?Благодаря.

 91. Avatar
  Мария Мерачева 2017-03-07 15:10:58

  Прочетох в отговора Ви към друга госпожа,това което ме интересуваше.Ако съм разбрала правилно,яслите и детските градини не са специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса,т.е. мога да съм в неплатен отпуск и детето ми да си ходи на ясла/градина.
  Извинявам се за спама:)

 92. Avatar
  Мария Мерачева 2017-03-07 15:02:05

  Здравейте,
  Бих искала да използвам полагащия ми се неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ.Въпросът ми е,ако приемат детето на държавна ясла и я посещава за половин ден,този отпуск ще бъде ли прекратен?

 93. Avatar
  accountingnews.bg 2017-01-09 21:05:10

  Здравейте, правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст съгл. чл. 167а от КТ важи за всяко дете.

 94. Avatar
  Мария Тодорова 2017-01-09 11:28:40

  Здравейте! На 23.02 2017 г. дъщеря ми навършва две години. Бих искала от 24.02 да си пусна неплатен отпуск на основание чл. 167а от КТ. Въпросът ми е мога ли да ползвам този отпуск след като вече съм го полвала през 2009 г. за синът ми? За всяко едно дете по отделно ли се зачита? Благодаря!

 95. Avatar
  accountingnews.bg 2017-01-03 21:30:59

  Това, което сте цитирали е за парично обезщетение за гледане на дете до 2 години/ чл.53 КСО/ и за получаване на 50% майчинство /чл 54 КСО/. А Вие сте написали, че след изтичане на двугодишният си отпуск по майчинство през септември 2016, в момента ползвате неизползвания си платен отпуск. След това може да ползвате неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години в размер на
  6 месеца Съгласно чл. 167а КТ всеки от родителите (осиновителите) има право на този вид отпуск ако родителите (осиновителите) работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Яслата не е заведение на пълна държавна издръжка

 96. Avatar
  Снежина Христова 2017-01-03 20:34:32

  Всъщност разбрах :) те са си го написали. Това е някакво допълнение, изменение. Така го тълкувам. Благодаря Ви!

 97. Avatar
  Снежина 2017-01-03 17:26:41

  Благодаря, но цитирам страницата на НОИ
  Въпрос: Кои заведения попадат в групата на тези, в които настаняването на детето прекратява изплащането на обезщетение за отглеждане на малко дете?

  Отговор: Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - през време на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164 от Кодекса на труда – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение, вкл. детска ясла (вж чл. 53, ал. 4 от КСО). Имат се предвид всички видове детски заведения – целодневни и седмични детски градини, в т. ч. и такива, в които има яслени групи, и детските ясли – независимо дали отглеждането на детето в тях е на пълна държавна издръжка или не.

  Паричното обезщетение по чл. 54 от КСО – когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164 от КТ и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето) – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка (вж чл. 54, ал. 3 от КСО). По смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

  Та, ако това е така, как да се тълкува закона при положение,че реално детето няма да посещава яслата 90 дни, считано от датата на записване?

 98. Avatar
  accountingnews.bg 2017-01-02 19:00:36

  По смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.   Т.е яслата не попада в тази група.:)

 99. Avatar
  Снежина Христова 2017-01-02 12:45:03

  Здравейте. Имам следния въпрос: В отпуск по майчинство съм, по точно използвам редовният си годишен отпуск, след изтичане на двугодишният ми отпуск по майчинство през септември 2016. Платената отпуска изтича на 9.01 2017 та. Смятам да подам молба за неплатен отпуск в размер на около 90 дена. Междувременно на 17. 12 класираха детето ми за ясла, и го записах, но отложих тръгването му, по здравословни причини, с дадените ми от закона 90 дена, в които искам да си го гледам вкъщи. За това и ми е необходим неплатеният отпуск. Според закона обаче нямам право, ако детето е \\\"настанено в заведение на пълна издръжка\\\". Как се процедира в подобен случай, как се тълкува това, тъй като детето реално няма да посещава яслата. И как да попълня заявлението, където трябва да декларирам,че детето не е настанено в детско заведение? Благодаря.

Напиши коментар