Програма Семинар СИРВ и сезонни работници - 09.06.2018

Програма Семинар СИРВ и сезонни работници

Бургас- 09.06.2018

 

Трудово законодателство

1.      Очакваните промени в режима на сумираното изчисляване на работното време след ревизията на дискусионните текстове на НРВПО, които се предвижда да влязат в сила от лятото на 2018 г.

 • Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време?
 • Новият или старият начин на редуциране на работното време при ползване на платен годишен отпуск и др. видове отпуски, разрешавани в работни дни е по-приложим?
 • Какви са идеите за промяна на реда за редуциране на работните часове по трафика за периода при ползване на отпуск за временна неработоспособност и други отпуски, разрешавани в календарни дни?

 

2.      Новите възможности пред работодателите и работниците, които ще предостави Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя – една наредба, която преведе трудовото законодателство в 21 век.

 • Ще могат ли всички работодатели да отговорят на изискванията, които тя поставя, за прилагането й?  Научете повече за видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване.
 • Какви са изискванията към информационните системи за съхраняването на електронните документи?
 • Какъв е редът за размяната на електронни документи между работника и служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване?   

 

3.      Промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и ППЗТМТМ влизат в сила от 23.05.2018 г.

 • Какви по-гъвкави възможности за започване на работа на територията на страната на граждани на трети държави донесоха промените?
 • Какъв е редът за достъп до пазара на труда в България за чужденци без разрешение за работа, а само въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта?
 • Сезонна работа до 90 дни.

 

Осигуровки

1.      Минимален и максимален осигурителен доход при сумираното изчисляване на работното време

 • Как се определя минималният осигурителен доход при СИРВ, вкл. когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време.
 • Как се извършва ограничаването до максималния осигурителен доход. Разглеждане на конкретни примери и други казуси.

2.      Подаване на данни за осигурените лица при сумираното изчисляване на работното време;

 • Попълване на съответните точки от декларация образец № 1 за лица, работещи при СИРВ. Разглеждане на конкретни примери.

3.      Осигуряване на наети сезонни работници – чужди граждани.

 • Осигуровки за сезонни работници - чужденци, граждани на трети държави, с които България прилага двустранни споразумения в сферата на социалната сигурност. 
 • С кои държави се прилагат такива споразумения. Ситуации, в които не се прилага двустранна спогодба или договор.
 • Специфики относно здравното осигуряване на сезонните работници - чужденци, граждани на трети държави.

Болнични

 • Изчисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност при СИРВ.Попълване на  Приложение  №9  / приложение №10 / и Декларация обр.1
 • Промени в паричните обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
 • Други промени в НПОПДОО

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар