Управител по договор за управление и контрол

автор: Ваня Иванова

Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон (ТЗ), отношенията между дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението, или т.нар. Договор за управление и контрол (ДУК). В него се уреждат правата, задълженията и правомощията на Управителя и Дружеството. Договорът задължително се сключва в писмена форма.

Управителят на ООД се избира от Общото събрание на съдружниците (чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ) или се определя от едноличния собственик на капитала (чл. 147, ал. 1 ТЗ).

Управителят може да е както съдружник или едноличен собственик на капитала, така и трето лице.

 

Осигуряване на лице по договор и контрол

Когато  лицето упражнява трудова дейност като управител на търговско дружество и за тази дейност е определено по основание и размер възнаграждение, то следва да се осигурява по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО върху доход, не по-малък от минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.  Осигуровките са за всички социални рискове - общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО).

 

Кога се дължат осигуровки, когато управителят е и собственик на дружеството?

Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на фирмата, ако с договор или по решение на общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност.  Съгласно чл.6, ал.3 от КСО  Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения.

Например ако собственик на ООД, чиито предмет на дейност е извършване на финансови услуги, участва в управлението на фирмата, но общото събрание на фирмата не му е определило възнаграждение и няма договор за управление и контрол, то той ще трябва да се осигурява само за трудовата дейност, която полага във фирмата. Ако обаче получава възнаграждение като управител и работи в дружеството като финансов консултант, то той трябва са се осигурява и в качеството си на управител и като самоосигуряващо се лице.

 

Зачита ли се за трудов стаж?

Договор за Управление и Контрол (ДУК) е приравнен на Трудов Договор (ТД) за целите на осигурителното и данъчното законодателство. ДУК не е приравнен на ТД за целите на Кодекса на труда. Поради това за ДУК не се попълва трудова книжка и времето не се счита за трудов стаж.

 

ДУК на половин работен ден?

Не може. При сключването на договора за възлагане на управлението не се прилага Кодексът на труда. В тази връзка ДУК не е обвързан с работно време и осигурителния доход не се изчислява пропорционално на отработено време.  Трудовият договор предполага полагане на труд в рамките на установено работно време, за управителя това е неприложимо.

От 01.01.2009 година за ДУК не се попълват и заверяват осигурителни книжки, за периодите в осигуряване, след тази дата, данните се вземат от персоналния регистър на осигурените лица.

 

ДУК с пенсионер?

Пенсионерите, получаващи доходи по договор за управление и контрол не могат да се възползват от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, даваща право за осигуряване по свое желание, тъй като те не попадат в кръга на осигурените лица по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 на същия член. Следователно върху начислените и изплатени възнаграждения на управителите, получаващи пенсия се дължат при всички случаи осигурителни вноски, регламентирани в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.

Повече информация в страницата на НАП от системата Въпроси и отговори  № М-94-Е-88 от 14.05.2016 г.  

Прекратяване на  осигуряването по ДУК?

Управителят може да бъде освободен с решение на органа, който е взел решение за неговото назначаване – съвет на директорите, общо събрание или едноличен собственик, като за дата на освобождаването на управителя се счита датата на вписването на това решение в Търговския регистър.

 

 Съгласно писмо на  НОИ Изх. № 91-01-163 от24.06.2005 г.За дата на прекратяване на осигуряването на лице – управител на ООД, следва да се приеме датата на решението на Общото събрание на дружеството, с което се прекратяват правомощията му на управител. Въз основа на това решение договорните правоотношения се прекратяват и възнаграждение не следва да бъде изплащано занапред. В периода между датата на решението на Общото събрание и датата на вписване на решението за прекратяване правомощията на управителя в търговския регистър, лицето не следва да полага труд. Ако управителят е и съдружник в дружеството, той подава и декларация, че няма да упражнява дейност с личен труд в дружеството, за да има реално прекратяване на осигуряването. За дата на прекратяване на осигуряването ще се приеме датата, на която е отпаднало и последното основание за осигуряване. В този случай е необходимо това лице да представи в териториалното поделение на НОИ решение за прекратяване на правомощията му като управител, декларация за неупражняване на дейност и решение за обстоятелството, че дружеството ще се управлява от друго лице – напр. решение на ОС на дружеството или договор с друг управител /прокурист/.

 

ДУК при прекъсване дейността на търговското дружество

Задължението за осигуряване на управителя на търговско дружество може да отпадне единствено в хипотезата, при която управителят не упражнява трудова дейност. В тази връзка е необходимо да се прави разграничение между личната трудова дейност на управителя от стопанската дейност на дружеството. За трудова дейност се приема всяко действие на управителя по повод функционирането на дружеството след вписването му в съдебния регистър дори тогава, когато същото не извършва стопанска дейност.  Повече в писмо на НАП № 96-00-300 от 07.09.2009 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски по договор за управление и контрол при временно прекъсване дейността на търговското дружество

 

ДУК и обезщетения по Кодекса на труда /КТ/

При сключването на ДУК не се прилага трудовото законодателство. Лицата, на които се възлагат управлението и контролът на търговски дружества,нямат право на платен годишен отпуск по смисъла на КТ. Също така тези лица нямат право на обезщетенията, регламентирани в КТ. Всички обезщетения и допълнителни възнаграждения трябва да бъдат посочени като клаузи в договора, за да имат правна стойност

 

Подава ли се Годишна данъчна декларация, ако лицето няма други доходи?

Няма задължение.  Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица правоотношенията по договори за управление и контрол са приравнени към трудовите правоотношения и лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения не са задължени да подават годишна данъчна декларация.Това се случва когато към 31 декември на данъчната година лицето има само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.

 

Има ли право на парично обезщетение за безработица лице, което е било назначено като управител на търговско дружество по договор за управление и контрол?

Ако за тях са изпълнени останалите законови изисквания, същите имат право на парично обезщетение за безработица. Лицата, упражняващи дейност като изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

10 Коментари

 1. Avatar
  Богдана Бонева 2021-01-07 15:44:02

  При пенсиониране на Изпълнителния директор на АД, същият има ли право на 6 брутни заплати? Той е с ДУК. Кога трябва да се начисли обезщетението,ако има право на такова?

 2. Avatar
  Георгиева 2019-09-21 07:55:33

  кандидат пенсионер сьм. В момента работя по ДУК, но преди 8 години бях по ТД в сьщото предприятие и имам натрупан стаж повече от 10 години по трудовия договор. Имам ли право при пенсиониране да получа обещетение по КТ от 6 заплати.? Нямам прекьсване

 3. Avatar
  Ваня Орешкова 2019-02-27 02:24:08

  В статия е посочено, че при ДУК не се подава годишна данъчна данъчна декларация. Това не важи ли за лица, които не са собственица на капитала на ООД или ЕООД и тогава същност между наето лице (нямащо дял в дружеството) се сключва обикновен трудов договор с длъжност \\\"управител\\\", а когато собственик на капитала на ООД или ЕООД има сключен договор за управление се подава декл. по чл. 50 от ЗДДФЛ

 4. Avatar
  Ваня Иванова 2019-01-25 17:22:32

  Къде прочетохте, че няма право на болнични?

 5. Avatar
  Евелина 2019-01-25 13:03:57

  Здравейте, защо според Вас лицата назначени по ДУК нямат право на болничен отпуск???
  А също така - не се признава за трудов стаж???

 6. Avatar
  Анелия 2018-08-06 02:28:17

  Има ли пречка втори управител,който не е собственик на капитала в ЕООД да бъде назначен на трудов договор в това ЕООД на друга длъжност и да е осигурен само по трудовия договор?

 7. Avatar
  Ставрева 2017-07-05 09:25:42

  Благодаря!

 8. Avatar
  accouningnews.bg 2017-07-04 22:31:21

  Правилно сте го написали- защита по \\\'чл.3333 от КТ няма. Щом като е с намалена работоспособност- да ще ползва данъчно облекчение за данъка

 9. Avatar
  Ставрева 2017-07-04 09:55:50

  Както винаги много полезна статия. При нас възникна следният казус: Трябва да се назначи на ДУК лице с намалена работоспособност - 67%. От гореизложеното разбирам, че за целите на осигурителното и данъчното законодателство ДУК се приравнява на ТД, за целите на КТ - не. Това означава , че лицето не попада под защитата на чл. 333 от КТ. В такъв случай има ли някаква защита за лицето или някаква особеност, освен че се намаля месечната данъчна основа с 660 лв?

 10. Avatar
  МИЛКА 2016-11-15 15:02:13

  Kакви документи са необходими за да се регистрира лице в Бюрото по труда което е осигурявано като ДУК, осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. ?????????????????????????//

Напиши коментар