Сключване на допълнително споразумение

автор: Боряна Георгиева

След  сключването на трудовия договор, много често се налага промяна на неговите клаузи. Тези промени се отразяват чрез сключване на Допълнително споразумение.

Съгласно чл.119 от Кодексът на труда, трудовото правоотношение може да бъде изменяно с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време.Тази разпоредба е приложима само в случай,че не противоречи на Кодекса на труда. Когато противоречи, дори да има съгласие на двете страни, подобно допълнително споразумение се приема за недействително.
 
Работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона.
Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.
 
Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

В чл. 120 от Кодекса на труда са посочени случаите, при които работодателят има право да промени условия по трудовия договор без съгласието на служителя:

Чл. 120. (1)  Работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.
(2)  Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
(3) Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини

В тези случаи работодателят следва да издаде заповед.

 

Кои клаузи могат да бъдат променяни с допълнителното споразумение?

С допълнително споразумение може да бъде изменяно:

-длъжността

- срока на договора

-характера на работа

-работното място

-работните часове по трудов договор

-заплатата

срока на изпитване при промяна на длъжността на служителя

 

Промяна срока на договора при срочни трудови договори

Договорите от краткотраен характер носят своята специфика и докато за превръщането от срочен договор в постоянен няма ограничение то не така стоят нещата за превръщането от постоянен договор в срочен

Така наречените верижни трудови срочни договори трябва да бъдат много добре защитени от работодателя

Кодексът на труда предвижда срочен трудов договор в предприятия с несезонен характер да се сключва по изключение:

Чл.68(4) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

И макар разпоредбата да предвижда възможност договорът да бъде сключен и за период по-малко от една година по изрично искане на работника, все пак това е договор по изключение и в него трябва да бъде упоменато кое точно изключение  налага сключването му.

Това важи и в случай,че получим молба от лицето за преминаване към срочен договор.

 

За кои видове допълнителни споразумения се подава уведомление в Национална Агенция за Приходите?

 

Съгласно Чл.3 ал.1 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, Уведомлението се подава в случай на промяна на длъжност,срок и населено място

в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

г) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

 

Напомняме,че

§ 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва: код за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000".
(2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.

Срокът е за подадени уведомления към НАП, в наредбата не се поставя изискване за сключване на Допълнително споразумение. Неговото сключване си оставя решение на работодателя.

 

Вписване на промените от допълнителното споразумение в трудовата книжка

Освен за регистриране на уведомлението в НАП работодателят има ангажимент за вписване на допълнително споразумение в трудовата книжка в случай на промяна на месторабота,длъжност,часове по трудов договор,заплата.Това се попълва като в графа 7/дата на прекратяване на трудовото правоотношение/ се пише датата на споразумението а като основание за прекратяване в графа 8 записваме основанието на допълнителното споразумение/чл.119 от КТ/

-------------

Боряна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

27 Коментари

 1. Avatar
  Нуртен 2022-12-10 09:54:56

  Здравейте, преместиха ме на друга работа в същото предприятие, отначало казаха,за неопределено време поради липса на работа, но вчера ми съобщиха, че оставам за постоянно. Аз не съм съгласна, какво мога да направя и какви са последствията

 2. Avatar
  БОЙКА МАРИНЧЕВА 2022-11-01 14:06:17

  ЗДРАВЕЙТЕ ТРЯБВА МИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ 8 ЧАСА НА 2 ЧАСА,ТЪЙ КАТО НАШ СЛУЖИТЕЛ ПРЕМИНАВА НА РАБОТА/СТАВА ШЕФ/ И Е С ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
  ИСКАМЕ ДА ГО ЗАПАЗИМ И ТРУДОВИЯ ДОГОВО НО ДА НАМАЛИЧ ЧАСОВЕТЕ /2 ЧАСА/ .

 3. Avatar
  Венета Цолева 2022-09-21 23:08:25

  Здравейте, работих по трудов договор 2 год, и срока на изпитване беше преминал и станах на постоянен договор, като шефа на трета година реши и ми даде да подпиша допълнително споразумение със 6 м изпиталем срок, който писмено не беше упоменат и ми даде и допълнителни задължения с допълнителното споразумение и не беше написал от каква в каква нова длъжност преминава, защото се оказа че в Нап ме е водил от самото начало на подписване на Тр догор с 2 рата длъжността която ми е вменил с доп споразумение, а аз през този период съм извършвала и двете длъжности защото и двете длъжности фигурираха в доп споразумение, освен това в нап се водя с без срочен договор, а доп спор се водя на срочен. След изтичане на 6 м срок на изпитване съм освободена само от втората длъжност, но не и от първата. Имам ли основание да водя дело и какви са шансовете от съд практика да го спечеля за възст на работа и 6 м заплати обезщетение?

 4. Avatar
  Борислав Минков 2022-05-30 22:24:40

  Здравейте.
  При промяна на адреса на месторабота и на населеното място без промяна на трудовия договор,мога ли да предявя претенции да бъда освободен по вина на работодателя?
  bobymb80@gmail.com

 5. Avatar
  Анна Димитрова 2022-04-09 23:38:13

  От 2 години имам допълнително споразумение към трудовия ми договор с което съвместявам още две длъжности. Мога ли да се откажа от тях и какви са правните последствия за мен? Ако работодателя реши да прехвърли тези дейности на друго лице има ли право да ме съкрати, ако не закрива моя щат? Благодаря!

 6. Avatar
  Бранимир Янев 2022-03-31 23:29:28

  Здравейте при молба за напускане по чл.325 с предизвестие от 30 дни може ли да се подписва допълнително споразумение за увеличение на основната заплата по време на предизвестието примерни в предизвестие си от 1 април до 28 април,за увеличение на основна заплата от 1 март,фактически аз съм още работник и имам заработва за март и април месец преди да напусна

 7. Avatar
  Николай Александров 2021-09-16 07:50:06

  Могат ли да ме за дължат да премина от постоянен на срочен и ако откажа могат ли да ме принудят да работя на 4 часа без мое съгласие

 8. Avatar
  Снежана Стоянова 2021-09-15 08:04:53

  Здравейте,имам служител който при мен е по чл.111. Мога ли с допълнително споразумение да променя договора на основен чл.67.,или трябва да сключа нов трудов договор? Благодаря!

 9. Avatar
  Николета 2021-08-28 11:48:36

  Здравейте,
  Въпроса ми е следния:
  Работя на постоянен трудов договор, от 1. 0о.2021 съм с подписано допълнително споразумение за смяна на длъжността.
  Споразумението е със срок на изпитване 6 месеца.
  Интересуваме, спри евентуално прекратяване на допълнителното споразумение от страна на работодателя, какво се с лучва, връщам ли се на старата длъжност, по постоянния трудов договор или ме съкращават.
  Благодаря предварително.

 10. Avatar
  Теди Иванова 2021-05-19 11:33:17

  Поканиха ме да подпиша допълнително споразумение в което ми възлагат в рамките на работното ми време да сменям работното си място и да поемам поста и работата на колеги, които са на друга длъжност и с различно от моето естество на работа, зс да ползват те едночасова почивка.
  Отказах да приема и подпиша.
  Считам, че не мога да се справя с допълнителния ангажимент.
  Какви последици да очаквам?
  Освен негативното отношение на прекия си ръководител, законово могат ли да последват някакви наказание и санкции?

 11. Avatar
  Димитричка 2021-05-05 01:47:10

  Имам 10 годишен стаж, в момента ме местят от обект на обект, пет смени на единия и довършвам месеца на друг. Това в продължение на два месеца.В момента чакам новото спотазумение защото пак ме местят,на една и съща длъжност съм при всяко споразумение. Имат ли право да ме местят така

 12. Avatar
  Айше 2020-06-29 11:53:43

  Здравейте!Какво да посоча като основание в ДС към трудов договор по чл 111 от КТ ,налага се удължаване на срока,за да могат да се вземат лекторски часове ,заради карантината не са взети до края на договора....

 13. Avatar
  savov 2020-06-11 17:04:35

  Сключили сме допълнително споразумение за работа по европейски проект към безсрочен трудов договор. Споразумението има срок 15.06.2020. Желаем да удължим срока на споразумението до 15.09.2020г. С какъв акт се прави това- допълнително споразумение към допълнително споразумение или....чисто формално-в какъв вид? моля за помощ. Аз съм личен състав отскоро и не съм имал такъв случай.

 14. Avatar
  Маргарита Попова 2020-05-21 16:02:55

  Здравейте! Ситуацията е следната: Назначена съм на длъжност по служебно правоотношение, като характера на работа е различен от предварително уговорения при самото назначаване. Мога ли да подам писмена молба до ръководството за промяна в трудовите ми задължения по компетентност или това трябва да се случи пак с устни уговорки и увещания от моя страна?
  Благодаря Ви предварително!

 15. Avatar
  Veselinka lefterova 2020-02-20 22:17:12

  Zdraveite ot mnogo godin sam nazna4ena s postoqnen dogovor za otgovornik amana a sega SAS dopalnitelno sporazymenie me maxat I vkarvat v proizvodstvot iskax da popitam imat li pravo na tova

 16. Avatar
  Veselinka lefterova 2020-02-20 22:14:24

  Zdraveite ot mnogo godin sam nazna4ena s postoqnen dogovor za otgovornik amana a sega SAS dopalnitelno sporazymenie me maxat I vkarvat v proizvodstvot iskax da popitam imat li pravo na tova

 17. Avatar
  Иванка Димова 2020-01-30 10:09:29

  Служителка е в болничен от 06 януари до 02 февруари може ли да и се направи допълнително споразумение за увеличение на работната заплата

 18. Avatar
  ивета иванова 2019-12-11 19:15:04

  Здравейте,престои ми смяна на длъжността .В момента съм на постоянен трудов договор с три месеца предизвестие.Ако реша да не подпиша допълнителното споразумение какво ще последва(старата ми длъжност се закрива )?

 19. Avatar
  Силвия 2019-10-23 14:43:09

  Здравейте, промяната на клауза от постоянен трудов договор, от не нормирано работно време на нормирано трябва ли да става с допълнително споразумение ?

 20. Avatar
  Юлияна Добрева 2019-07-15 16:45:29

  Здравейте, лице което работи на постоянен трудов договор е преназначен с допълнително споразумение на друга длъжност на основание чл.119 във връзка с чл.68 ал.1 т.3 от КТ до завръщане на титуляра/посочен е титуляра/. В този случай след завръщане на титуляра възможно ли е заместващия да бъде освободен на основание чл.325 ал.1 т.5 от КТ

 21. Avatar
  Ваня Иванова 2019-05-29 09:01:59

  До Светла Иванова. Според мен би могло с допълнително споразумение да се промени работното време на първия - от 8 на 4 и нов трудов договор по чл. 110.

 22. Avatar
  Светла Иванова 2019-05-28 10:10:59

  Здравейте , имам служител на трудов договор , който ще трябва да съвместява две длъжности за по 4 часа /общо 8 часов работен ден/.Как трябва да постъпя. Да прекратя действащият трудовия договор и да го назнача отново на два трудови договора за по 4 часа или може с едно допълнително споразумение по чл.119 да се случи това. В НАП следва ли да бъде подадено по отделно -за едната длъжност и за другата длъжност.

 23. Avatar
  Анна Каварджиева 2019-04-17 11:40:54

  Здравейте, интересуваме има ли пречка да се промени срока на сключен трудов договор , назначено е лицето на 1.04.2019г и срока е 5.10.2019г, тъй като на лицето му е предложена работа от 1.10.2019г, може ли да бъде изменен срока на ТД на 30.09.2019г с Допълнително споразумение по чл.119 и това ще доведе ли последици за работодателя?

 24. Avatar
  Камелия 2019-04-01 18:04:31

  Здравейте,има ли начин и срок за анулиране на вече подписано допълнително споразумение.

 25. Avatar
  Тонка Петкова 2019-01-21 16:46:58

  здравейте,ако не подпиша допълнителното споразумение в което е споменато че ми променя работното място в друг цех\\\"за определено време от 1 месец,какви са неблагоприятните последици за работника

 26. Avatar
  Боряна Георгиева 2018-03-08 22:01:17

  Здравейте,съгласно Кодекса на труда отказа от подписването на допълнително споразумение за намаляване не може да доведе до неблагоприятни последици за вас.Възможно е обаче работодателя да прибегне до съкращение или прекратяваме на договора в зависимост от ситуацията

 27. Avatar
  Евгени Симеонов Чавдаров 2018-03-07 21:43:54

  Здравейте, предстои ми подписване на допълнително споразумение,в което е упоменато значително намаляване на трудовото възнаграждение.Ако откажа и неподпиша допълнителния договор,какви може да са последствията за мен?
  e.chavdarov@abv.bg

Напиши коментар