Декларация по чл. 15 ЗЗБУТ за 2017 г.

гост-автор:инж. Деяна Илиева

Съгласно чл. 15 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и тези, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, имат задължение да подават годишна декларация в срок до 30 април на следващата година.

Когато няма промяна в някои от обстоятелствата, които се декларират, не е необходимо да се подава годишна декларация.

Важно:

До края на миналата година съгл. чл. 15 ал.3 от ЗЗБУТ, се подаваше уведомление при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд. От началото на годината в сила влязоха измененията в закона и такова уведомление вече не се подава

Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране

 

Какви са правилата?

Подробно са описани в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Общото описание на задължените лица създава въпроси за специфични ситуации, ето защо първо ще разгледаме кои са задължените лица.

Това са:

1. Физически и юридически лица, които:
– имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
– имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
– имат пряко заети лица за провеждане на обучение или практика;
– в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице – изпълнител (т. нар. "граждански договори"), и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност.

2. Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост.

3. Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други,

Примери за последните са:

- съдружници в ООД, без наети лица, от които поне един полага личен труд (фирмата извършва стопанска дейност);

- съдружници, които нямат нает персонал, но с единия съдружник има сключен договор за управление и контрол.

 

Кои нямат задължения да подават такава декларация?

Няма задължение за подаване на декларация и ЕТ или ЕООД, когато собственикът полага личен труд, но няма нает персонал и работещият собственик/управител не е на договор за управление и контрол.

Важно! За да възникне задължение за подаване на декларацията, е необходимо да има наети лица или работа за своя сметка в съдружие с други към 31 декември на годината, за която се подава декларацията.

Например, фирма която е наемала за кратко лица на граждански договор през годината, но към 31.12. няма наето лице, няма задължение за подаване на декларация.

 

В кои случаи не се подава отново декларация?

-когато фирмата - задължено лице е започнала дейност през годината, за която се декларира, е необходимо да бъде подадена декларация до 30 април на следващата година.

След това, когато няма промяна в следните обстоятелства, не е необходимо да се подава нова декларация:

- промяна в наименованието на юридическото или физическото лице (раздел I, т. 1 на декларацията);

- промяна на седалището и адреса на управление (раздел I, т. 2);

- промяна на кода на икономическа дейност на фирмата (раздел II, т. 7);

- нови или закрити поделения на фирмата (раздел II, т. 8);

- промяна в големината на предприятието по средносписъчен състав - от микро- в малко предприятие или обратното, от малко в средно и т.н. (раздел II, т. 9 );

- промяна в броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата(раздел IV, т. 22);

-  промяна в броя работещи, изложени на различни опасности, описани в раздел IV, т. 24 на декларацията, регистриране на нови опасности или пък отпадане на някои.

- възникнала необходимост от използване на лични предпазни средства, ако през предходната година/години не е имало такава или изчезване на тази необходимост (раздел IV, част II, т. 25);

- промяна в раздел IV, част IV, т. 33 - ако през предходни години не сте имали лица, които работят с видеодисплей, а за декларираната имате такива или обратното, е необходимо подаване на нова декларация.

 

Попълване на декларацията

Попълването на декларацията става в електронния портал на Главна инспекция по труда (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex), като в него трябва да се избере "Вписване в Публичен регистър на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд"

Всички данни, които се попълват, трябва да бъдат валидни към 31.12. на годината, за която се подава декларацията.

Изключение от това правило е само попълването на раздел II, т. 2 и т. 3, в които се попълва актуална информация за седалището и адреса на управление, както и за управляващия/ите и представляващия/ите дружеството.

По-специален случай в попълването има и когато задълженото лице е ЕТ, дружество по ЗЗД или неперсонифицирано сдружение. В тези случаи в т.1 от Декларацията се записват името, презимето и фамилията на физическо лице, като след това същата информация се попълва и в т. 3.

 

Подаване на декларацията

След като декларацията е попълнена в електронния портал на ИА ГИТ, тя може да бъде подадена по два начина:

1. По електронен път чрез портала. За целта е необходим електронен подпис. Подаването може да стане и чрез електронен подпис на упълномощено лице.

2. Подаване на място. Попълнената в портала декларация се принтира, подписва се и се подпечатва. От портала се изтегля и XML файл (който носи информация за декларацията) и се записва на електронен носител.

Електронният носител заедно с принтираната версия се занасят в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на задълженото лице. Електронният носител се връща на подателя.

 

Как да разбера, че подадената декларация е регистрирана?

При подаване на декларацията на място ще получите веднага удостоверение с входящ номер и дата.

При подаване по електронен път ще получите входящ номер на електронната поща, която сте посочили за връзка при подписване на формуляра (не на електронната поща за контакт, посочена в декларацията).

Ако всичко е наред с попълнените данни и декларацията премине проверката на длъжностното лице от ИА "ГИТ", то в срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, тя ще бъде отбелязана в публичния регистър в интернет страницата на агенцията (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Deklar15/InfoDeklar15).

Ако при прегледа на декларацията длъжностното лице от ИА "ГИТ" установи непълнота или нередовност, в срок до 60 дни ще бъдете уведомени и ще имате до 30 работни дни за отстраняването им.

При подаване на декларацията по електронен път имате възможност да проследите целия процес на проверка чрез кода за достъп, който ще видите веднага след натискане на бутона „Предаване“, както и ще получите в електронната си поща, заедно с входящия номер.

С този код ще може да следите дали подадената от Вас декларация е обработена и успешно приета, след като служител от ИА ГИТ я провери дали е коректна.

Проверката може да правите в информационната система на ИА ГИТ по "Състояние на преписка" (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Common/InfoStages).

 

Мога ли да направя корекции по вече подадена декларация?

За да можете да коригирате въведени или подадени данни, е необходимо винаги да запазване XML файла на декларацията на вашия компютър!

Ако искате да направите корекция или пък служител на ИА "ГИТ" е върнал декларацията за корекции ще е необходимо да заредите създадения и запазен преди това XML файл. Не забравяйте да запазите новия файл на компютъра си след направените промени.

-----

Деяна Илиева инженер-химик по "Безопасност на производствата'', доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“, одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Активната й дейност е свързана с извършване на обучения, одити и консултации по здравословни и безопасни условия на труд. Един от авторите на информационния сайт https://otgovori.info/- онлайн информационна система, предназначена за специалистите по ЗБУТ

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар