Обезщетения при уволнение

автор: Ваня Иванова

Какви обезщетения се дължат при прекратяване на трудовото правоотношение съгласно Кодекса на труда?

 

1. Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220 от КТ.

Когато трудовото правоотношение се прекрати преди да изтече срокът на предизвестието, по инициатива на една от страните.

Размер -  брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Кой го дължи: страната инициатор за предсрочното прекратяване

ДОД: облага се с ДОД като доход от трудово правоотношение - когато инициатор е работодателят / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

2. Обезщетение Чл. 221. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 от КТ

Това са случаите , когато  работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение или  промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

Размер -  брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Кой го дължи: работодателят

ДОД: облага се с ДОД като доход от трудово правоотношение / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

 

3.  Обезщетение съгласно чл. 221. (2)  и (3) от КТ   

при дисциплинарно уволнение  или когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 330, ал. 1 поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.

Размер -  брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Кой го дължи: работникът

 

 

4.  Обезщетение съгласно чл. 222. (1)

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя

 

Размер:брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

Кой го дължи: работодателят

ДОД: облага се с ДОД като доход от трудово правоотношение - / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки: дължи се Фонд Пенсии , фонд ДЗПО, Учителски пенсионен фонд

Здравни осигуровки: не се дължат

Повече информация в отделна наша статия

 

5. Обезщетение съгласно чл. 222. (2)

При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1.

Размер:брутното възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.

Кой го дължи: работодателят

ДОД:Не се облага се с ДОД / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

6. Обезщетение съгласно чл. 222. (3)

При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието за прекратяването,  след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Размер:брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Кой го дължи: работодателят

ДОД:  Не се облага се с ДОД / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки: не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

7. Обезщетение съгласно  чл. 224. (1) за неизползван платен годишен отпуск

При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието, работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.

Размер: Изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

Платеният отпуск за обучение на учащи се и на докторанти без откъсване от производството и за приемен изпит в учебно заведение, когато не бъде използван, не се обезщетява парично.

Кой го дължи: работодателят

ДОД: облага се с ДОД като доход от трудово правоотношение  / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

8. Обезщетение съгласно чл. 225 при незаконно уволнение

 Размер: брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.

Когато през времето по предходната алинея работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.

Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

ДОД: облага се с ДОД като доход от трудово правоотношение  / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:от датата на уволнението до възстановяването на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен органсе внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 - от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;,  /чл. 9 ал 3 т. 2 от КСО /

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

Повече информация в отделна наша статия

 

Обезщетение съгл. чл. 226.

За неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите документи по уволнението, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение или вписване на неверни данни в издадените документи.

Обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените.

Размер:брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя

Кой го плаща:Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.

ДОД:  Не  се облага се с ДОД / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

11. Обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда (при прекратяване срещу уговорено обезщетение)

Съгласно чл. 331 КТ работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.

Размер: Ако работникът или служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размерна последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.

Кой го плаща: работодателят

ДОД: облага се с ДОД като доход от трудово правоотношение  / чл. 24, ал. 2, т. 8 ЗДДФЛ/

Социални осигуровки:не се дължат,  /чл.1 (8) т.7 от НЕВДВКПОВ/

Здравни осигуровки: не се дължат /чл. 40 ал. 1 ЗЗО/

 

----------------

Нормативна база

Наредба за елементите на възнаграждението  и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Чл.1 (8)Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

……………….

7.обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2, 3 и 4, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);

 

Закон за здравното осигуряване

Здравноосигурителни вноски

Чл. 40 (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

1.       за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване - доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и се разпределя между работодателя или ведомството и осигурения в съотношение:……

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Чл. 24.(1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.

(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:

…..

8. Обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда…….

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Ваня Иванова 2018-11-16 08:47:06

  Статията е актуална и към момента. Има разлика в РАЗМЕРА на социалните осигуровки. Вижте повече тук http://accountingnews.bg/промени-в-осигуряването-през-2018-г-308.html

 2. Avatar
  Калин 2018-11-15 17:47:43

  Тъй като статията е от преди 2 години, към момента има ли изменения на социалните и здравните осигуровки от обезщетенията по КТ?
  Предварително благодаря!

 3. Avatar
  Галина Колева 2018-02-22 12:01:17

  Във връзка с прекратяване на ТД по чл.221 ал.1 без предизвестие за забавено изплащане на РЗ, ако към датата на която трябва да се изплати пълното възнаграждение е изплатено частично тогава важи ли член 327 ал.1 т.2 от КТ за прекратяване на ТД?

Напиши коментар