Обнародвани промени в ППЗДДС в ДВ от днес 20.03

 

В днешния брой на ДВ е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.  В него основно място заемат промените в образците и структурата на файловете на дневниците по ДДС, Справката декларация и VIES декларацията. 

В отговор на основателните притеснения на счетоводителите, че в днешната кризисна ситуация, смяната на софтуер ще доведе до допълнителни разходи и липса на възможност за изпълнение, във ФБ групата Професионална счетоводна общност , говорителят на НАП  Росен Бъчваров написа:

Да направя някои уточнения. 1. новите изисквания се отнасят само за лица, прилагащи новия режим складиране до поискване 2. който не прилага такъв режим, няма нужда да променя софтуера за генериране на дневници. 3 промяната ще е в сила за декларации за април, подавани от 1 до 14 май.

 

За какво става въпрос:

Промените касаят лицата, които прехвърлят стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС от територията на страната до територията на друга държава членка.

Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 5 от закона по образец – приложение № 39.

Лице, за което стоките под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 6 от закона по образец – приложение № 40.

 

За тези лица се отнасят и основните промени в образците и структурата на файловете на дневниците и декларациите.

За данъчни периоди до 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10, 11, 12, 13, 14 и 15. (дневник за продажби, дневник за покупките, Справка-декларацията и VIES- декларацията)

Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., не са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията за тези периоди, данните се отразяват в данъчен период м. април 2020 г.

Когато за операции, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона, извършени през данъчни периоди м. януари, февруари и март 2020 г., са отразени данни в дневника за продажби и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията, ал. 1 не се прилага.

Добавят се нови кодове на документи

04 Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка
05 Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната

Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, отразява информацията от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 04“.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, отразява информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона в дневника за покупките в полето „Вид на документа“ с код 05.

Лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, когато отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона, в полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“, посочва следните кодове:
– „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“;
– „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“;
– „46 – Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“;
– „48 – Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“.

Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, когато отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона, в полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ посочва следните кодове:
– „51 – Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“;
– „53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“;
– „54 – Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС“;
– „58 – Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

Създават се

  • Приложение № 39 към чл. 113г, ал. 1 Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка
     
  • Приложение № 40 към чл. 113г, ал. 2 Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната
     
  • Приложение № 41 към чл. 113г, ал. 3 Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по чл. 113г, ал. 1
     

Направни промени и в Справка-декларация за данък върху добавената стойност /Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 / и VIES- Декларацията  /Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1 /


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар