Оповестяване на свързани лица

Автор: Мария Янчева

Оповестяването на сделките между свързани лица може да се разгледа в два аспекта:

1. Изготвяне на финансови отчети и необходимостта да се идентифицират свързаните лица, сделките с тях и ефекта, който те имат върху финансовите резултати.

Възможността да се уговорят условия, които се различават от тези, които биха се уговорили между независими страни, би могла да доведе до неправилно или подвеждащо разбиране на представената в отчетите информация. Целта на оповестяването на тези взаимоотношения е да се даде по-ясна представа за формираните резултати и състоянието на отчитащото се предприятие.

2. Данъчно облагане  и  необходимостта да се идентифицират свързаните лица, сделките с тях и ефекта, който те имат върху данъчния финансов резултат.

Уговарянето между свързани лица на условия, различни от пазарните, може да доведе до отклонение от данъчно облагане. В този смисъл оповестяването на контролираните сделки дава информация дали е налице такова отклонение и съответно дали трябва да се преобразува счетоводния финансов резултат по начин, който да го неутрализира.

 

Задълженията на предприятията за оповестяване на свързани лица при съставяне на финансовите отчети са регламентирани от едноименния НСС 24 (съответно МСС 24). Най- общо той се прилага при наличие на контрол или значително влияние (т.1.1. НСС 24). Детайлно определение на „свързани лица“ се съдържа в МСС 24, към който националният стандарт препраща (т.9 МСС 24, виж в края на текста).

Задължително се оповестяват свързаните с отчитащото се предприятие лица, при които са налице взаимоотношения на контрол (например мажоритарните собственици, дъщерните дружества), независимо дали между тях са се осъществили сделки през отчетния период (т.4.1. НСС 24). За всички останали видове свързани лица се оповестяват осъществените сделки, включително и сделките с членове на органите на управление и административния персонал (т.4.4. НСС 24).

Информацията, която следва да бъде предоставена на потребителите на финансовите отчети е (т.4.2. НСС 24):

  • Вид на сделката (прехвърляне на права, лизинг, заем, гаранция, др.); и

  • Елементи на сделката (обем, неуредени разчети и ценова политика, т.е. отклонения от характерната справедлива стойност).

 

За да се определи влиянието на взаимоотношенията между свързани лица върху финансовите резултати, се извършва сравнение на стойността на сделките със стойността на съпоставими сделки между лица, които не са свързани.

Най- често прилаганите методи са (т.3.1. НСС 24):

  • Метод на съпоставимата неконтролирана цена;

  • Метод на препродажната цена;

  • Метод „разходи плюс“.

За целите на идентифициране на сделките със свързани лица за данъчни цели е предвидено определение в т.3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК (виж в края на текста), като то съдържа специфични условия, които го отличават от дефиницията на счетоводните стандарти (например свързани са местно и чуждестранно лице, когато чуждестранното лице не е от държава членка на ЕС и дължимият данък по сделките е с 60 % по- нисък и е регистрирано в държава, която не обменя информация; свързани са и лицата, едното от които е направило дарение на другото и други).

Правилото за данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат гласи, че когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица (чл.15 ЗКПО). За да се направи тази съпоставка трябва да се определят пазарните цени на сделките, като се приложат изчерпателно изброените методи (т.10 от Допълнителните разпоредби на ДОПК): 

  • Метод на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци (съответства на метода на съпоставимата неконтролирана цена по НСС 24);

  • Метод на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба (съответства на метода на препродажната цена по НСС 24);

  • Метод на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба (съответства на метод „разходи плюс“ по НСС 24);

  • Метод на транзакционната нетна печалба;

  • Метод на разпределената печалба.

Методологията за прилагането им е изложена в Наредба Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени.

В случай, че така определените пазарни цени се отличават от уговорените между свързаните лица, счетоводният финансов резултат се преобразува с разликата, за да се обложи данъчен финансов резултат, който би се получил при взаимоотношения между независими лица.

Своеобразно „оповестяване“ се изисква и при попълване на годишната данъчна декларация по чл.92 ЗКПО – в част VI„Деклариране на взаимоотношения със свързани лица“ се отразяват общия размер на отчетените приходи и разходи от транзакции със свързани лица, както и салдата на вземанията и задълженията към свързани лица към 31 декември.

Основни норми, използвани в текста:

МСС 24 т.9 Свързано лице - лице или предприятие, което е свързано с предприятието, което изготвя финансовитеси отчети (наричано в настоящия стандарт„отчитащо се предприятие").

 а)  Лице или близък член на семейството на това лице е свързано сотчитащото се предприятие, ако лицето:

     i)  упражнява контрол или упражнява съвместен контрол върху отчитащотосе предприятие;

     ii)  упражнява значително влияние върху отчитащото се предприятие;  или

     iii)  е член на ключов ръководен персонал на отчитащото се предприятиеили на предприятието майка на отчитащото се предприятие.

б)  Предприятие е свързано с отчитащо се предприятие, ако е изпълнено  някое от следните условия:

     i)  Предприятието и отчитащото се предприятие са членове на една и същагрупа (което означава, че всяко предприятие майка, дъщерно предприятие идруго дъщерно предприятие е свързано с останалите).

     ii)  Едно предприятие е асоциирано или съвместно предприятие на друготопредприятие (или асоциирано, или съвместно предприятие на член от група, накоято другото предприятие ечлен).

     iii)  И двете предприятия са съвместни предприятия на едно и също третолице.

     iv)Дадено предприятие е съвместно предприятие на трето предприятие идругото предприятие е асоциирано предприятие на третото предприятие.

     v)  Предприятието представлява план за доходи след напускане на работа вполза на наетите лица на отчитащото се предприятие или на предприятие,свързано с отчитащото се предприятие.Акоотчитащото се предприятие само посебе си представлява такъв план, финансиращите работодателисъщо са свързанис отчитащото се предприятие.

     vi)Предприятието е контролирано или контролирано съвместно от лице,определено в буква a).

     vii)  Лице, определено в буква a), точка i), упражнява значителновлияние върху предприятието или е член на ключов ръководен персонал напредприятието (или на предприятието майка).

     viii) Предприятието иличлен на групата, на която то е член, предоставя на отчитащото се предприятие или на предприятието майка на отчитащото се предприятие услуги, свързани сключовия ръководен персонал.

 

ДОПК, Допълнителни разпоредби, §1, т.3 "Свързани лица" са:

а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

б) работодател и работник;

в) съдружниците;

г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;

м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:

аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и

бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.

За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "бб".

За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;

о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква "н".

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар