Дистанционна продажба на стоки (първа част)

автор: Мария Янчева

В рамките на общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз наред с общия режим на вътрешнообщностни доставки/ придобивания са предвидени и специални режими по отношение на доставките на стоки. Един от тези режими е дистанционната продажба, който цели да регламентира хипотезите, при които получателят няма задължение да начисли ДДС при ВОП.

Условията, на които трябва да отговаря една доставка на стока, за да бъде класифицирана като дистанционна продажба, са следните, като те трябва да са налице едновременно (чл.14 ЗДДС):

1.  Стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика.

2. Стоките се изпращат или транспортират от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва. Когато доставчикът внася стоките от трети страни или територии, за държава на изпращане се счита държавата членка на вноса.

3.  Доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва.

4.  Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва.

5.  Стоките не са нови превозни средства, не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика и не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

С оглед правилното документиране и деклариране на извършените доставки, след тяхното класифициране следва да се определи и мястото им на изпълнение. За дистанционните продажби на стоки са предвидени специални правила, които могат да се разграничат най-общо на правила по отношение на доставчици, които са установени извън територията на страната и по отношение на доставчици, които са установени на територията на страната.

1)   По отношение на доставчици, установени извън територията на страната

Мястото на изпълнение на дистанционна продажба е на територията на страната, когато следните условия са изпълнени едновременно (чл.20, ал.2 ЗДДС):

- Доставчикът е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

- Извършените доставки при условията на дистанционна продажба за територията на страната надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата 70 000 лв. Дори този оборот да не е достигнат, лицето има право да избере мястото на изпълнение да е на територията на страната като уведоми данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС и се регистрира по ЗДДС в България на основание чл.100, ал.3 ЗДДС.

- Транспортът приключва на територията на страната.

Независимо от възможността за регистрация по избор, данъчнозадължените лица, които извършват доставки на стоки при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, имат задължение да подадат заявление за регистрация не по-късно от седем дни преди датата на данъчното събитие на доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби за текущата година достига сумата от 70,000 лева (чл.98 ЗДДС). След регистрацията на доставчик по българския закон за ДДС, тези доставки се облагат със ставка 20 %, включително и доставката, с която е достигнат оборота от 70,000 лева. Дерегистрация по ЗДДС може да се поиска от лицето, когато сумата на дистанционните продажби на територията на страната за всяка от предходните две календарни години не надвишава сумата от 70,000 лева и не са налице предпоставки за задължителна регистрация.

Предвидено е и едно изключение от общото правило и то се отнася за доставки на акцизни стоки за лична консумация на физическо лице, което не е търговец. В тези случаи мястото на изпълнение винаги е там, където стоките пристигат или приключва транспортът (чл.20, ал.4 ЗДДС), независимо от сумата на доставките. Задължението за регистрация възниква преди датата на данъчното събитие или получаване на авансово плащане и следва да се подаде заявление не по-късно от седем дни преди по-ранната от двете посочени дати (чл.98, ал.3 ЗДДС). Дерегистрация е допустима при отпадане на основанието за задължителна регистрация.        

(Следва продължение)

 

Основни разпоредби от ЗДДС, използвани в текста:

Чл. 14. (1) Дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;

2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;

3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;

4. стоките:

а) не са нови превозни средства, или

б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

(2) За целите на ал. 1, когато стоките, които се доставят, изпращат или транспортират от трета страна или територия и се внасят от доставчика в държава членка, различна от тази, в която транспортът до получателя приключва, приема се, че стоките са изпратени или транспортирани от държавата членка на вноса.

Чл. 20. (2) Мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба е на територията на страната, когато са налице едновременно следните условия:

1. доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;

2. извършените доставки при условията на дистанционна продажба за територията на страната надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата 70 000 лв.;

3. транспортът приключва на територията на страната.

-----------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар