Освобождаване по време на болничен

 автор: Боряна Георгиева

Погрешно е разбирането,че прекратяването на договор по време на болничен по инициатива на работника или по инициатива на работодателя е невъзможно.

Случаи, при които работникът може да прекрати договора по негова инициатива по време на болничен.

При всички тях няма пречка договорът да бъде прекратен, стига да бъдат изпълнени някои условия:

По взаимно съгласие

В този случай работникът трябва да е представил молба до работодателя с желанието си и това желание да е прието.

Пример: Работникът на 01.10 входира молба при работодателя,че желае договора да му бъде прекратен от 01.11.В този случай,при налична молба и писмено съгласие от работодателя, договорът му се прекратява на основание чл.325 ал.1 т.1 от КТ дори служителят в този момент да ползва болнични.

 

С предизвестие от работника

Съгласно чл.326 от КТ работникът може да връчи предизвестие на работодателя без да дължи обяснения относно причината за решението си. Предизвестието може да бъде връчено без значение дали към този момент служителят е в отпуск поради временна неработоспособност.

Най често срещан случай в практиката е връчването на предизвестие на основание чл.326 от КТ и последващо излизане във временна неработоспособност до датата на прекратяване на трудовия договор.

Важно! Отсъствията не удължават срока на предизвестие

 

Без предизвестие от работника

Съгласно чл.327 от КТ трудовият договор може да бъде прекратен и без предизвестие от работника, стига да бъде връчено заявлението по надлежния ред и да има необходимите предпоставки за възникването му.

 

Преди изтичане срока на изпитване

Възможно е в случай,че изпитателният срок по договора е уговорен в полза на работника или в полза на двете страни, работникът да може да си прекрати договора по всяко време като дължи единствено заявление до работодателя.

 

Кои са случаите, при които работодателят може да прекрати договора по негова инициатива по време на болничен.?

В случай,че работодателят желае да прекрати трудовия договор по време на отсъствие на работника, то той трябва да се съобрази с разпоредбата на чл.333 от КТ

 

Чл. 333.  В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;

 

Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
....
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
....
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
......
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
Чл. 330.
..
(2)  Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
......
6.работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

 

Тук е важно да се подчертае,че извън чл.328 ал.1 точки 2,3,5,11 и чл.330 ал.2 т.6,  работодателят следва само законово да връчи заявлението си, за да се счита прекратяването за законосъобразно. В практиката много често се иска разрешение от ИТ в случай,че служителят е в отпуск на всяко основание,което не е необходимо

 

Кои са основанията на които работодателя може да прекрати договора по време на болничен?

- По взаимно съгласие

 - С предизвестие съобразявайки се с разпоредбата на чл.333 от КТ
 
          - На основание чл.71 ал.1/в срока на изпитване/ стига да връчи заявлението си до работника по законов път
 
 - На основание чл.331 от КТ/Срещу уговорено обезщетение/ в случай,че преди това работника е приел предложението му
 
- Поради прекратяване на срочни правоотношения/ с изтичане срока на договора/

 

Във всеки един случай се изисква заявлението от работодателя и заповедта да е връчена по надлежния ред. Това означава заповедта да се връчи по следните няколко начини: лично, чрез свидетели, с обратна разписка, чрез нотариус , с телепоща. Всеки начин си има своите особености.

Няма законова причина при спазване на законовите разпоредби и съобразяването с чл.333 от КТ, работодателят да не може да прекрати договора по време на временна нетрудоспособност на служителя.

 
Трябва да се има предвид разпоредбата на чл.42 от КСО:

Чл. 42. (1) Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

(2) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни.В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.

(3) Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите.Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

 

Важно! Гледайки ал.3 можем да стигнем до извода,че когато се е прекратил безсрочен договор по време на болничен обезщетението за временна нетрудоспособност се изплаща до възстановяване на временната нетрудоспособност, а когато става въпрос за прекратяване на срочни правоотношения и договори за управление и контрол по време на болнични, обезщетението обхваща срока от 30 дни след пракратяването на договора.

 

Прекратяване на трудовото правоотношение по време на получаване на обезщетение за бременност и раждане /410 дни/

При прекратяване на трудовото правоотношение  през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50. Тук законът не прави разграничение дали служителя с право на обезщетение за бременност и раждане по чл.50 е на срочен или безсрочен договор.Обезщетението се изплаща до приключване на неговия срок

------------

Боярна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

ИлюстрацияDesigned by Freepik

 

 
 

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

33 Коментари

 1. Avatar
  Пенка Стоева 2023-08-25 09:36:13

  Здравейте , В изпитателен срок съм .След трудова злополука излязох в болничен .Нямам 6 месеца осигурителен стаж и НОИ отказва изплащане на болничен
  Въпросът Как да напусна работа
  Поради нездравословни условия на труд
  Ако договора не е или е в моя полза и по какъв параграф
  .Р.С. С онкологично заболяване съм с право на работа.
  Благодаря

 2. Avatar
  Стоян Златинов 2023-08-19 17:03:54

  Здравейте от доста време съм непрекъснат болнични и сега ми се налага да прекратя и ме водят неплатена отпуска и трябва да се върна по не два дни. Да ми сменят диагнозата. НЕЛК София ми даде само два месеца болничен. Беше ми мисълта дали могат да ме освободят от работа защото състоянието ми не добре благодаря ще се радвам на вашето мнение.

 3. Avatar
  Стоян Златинов 2023-08-19 17:03:14

  Здравейте от доста време съм непрекъснат болнични и сега ми се налага да прекратя и ме водят неплатена отпуска и трябва да се върна по не два дни. Да ми сменят диагнозата. НЕЛК София ми даде само два месеца болничен. Беше ми мисълта дали могат да ме освободят от работа защото състоянието ми не добре благодаря ще се радвам на вашето мнение.

 4. Avatar
  Стоян Златинов 2023-08-19 17:02:43

  Здравейте от доста време съм непрекъснат болнични и сега ми се налага да прекратя и ме водят неплатена отпуска и трябва да се върна по не два дни. Да ми сменят диагнозата. НЕЛК София ми даде само два месеца болничен. Беше ми мисълта дали могат да ме освободят от работа защото състоянието ми не добре благодаря ще се радвам на вашето мнение.

 5. Avatar
  Петър 2023-05-02 14:33:42

  По време на болничен работодателят ми съобщи , че като се върна на работа ме освобождава, понеже само седмица по-рано съм съобщил за предстоящата ми операция . Какво мога да предприема в такъв случай? Има ли право и какво обезщетение мога да поискам? Благодаря

 6. Avatar
  Петър 2023-05-02 14:33:42

  По време на болничен работодателят ми съобщи , че като се върна на работа ме освобождава, понеже само седмица по-рано съм съобщил за предстоящата ми операция . Какво мога да предприема в такъв случай? Има ли право и какво обезщетение мога да поискам? Благодаря

 7. Avatar
  Кремена 2023-03-29 12:58:09

  Здравейте! Какво се случва когато по време на болничен ми изтича предизвестието? Трябва ли да се върна на работа след болничния във същата фирма или могат да ме освободят? След болничния или по време на болничния?
  Ще съм ви благодарна ако ми отговорите на e-mai: krem_aaa@abv.bg

 8. Avatar
  Галин 2023-03-23 13:08:56

  Здравейте,понеже съм болничен,поради изкълчен крак,от фирмата решават,че могат да върнат съкратен работник на моето място веднага,и сега искат да ме освободят мен,какво мога да направя според вас?

 9. Avatar
  Ресмие яшарова 2023-01-21 20:00:24

  Здр искам да попитам когатоси.на безсрочен.договор.имаш.единмесец.работни дни.можели.да.ти.пратят.договор.даподпишеш.че прекратява договора ми.честм.имала.болничен дигнах много високо 220на120.припаднах.колаборах.и.се наложи.болнично лечение.8дена.и.от.болницата ми.дадоха.30дена.и.онзи ден на\\\'19 полочавам докоменти за прекратяване на договора моля дами кажете възможнолие това човек нее застрахован за.здравето си.аснесъм искала така.да стане.сега.съм добре искам да работя ате ми.дават да потписвам докомент че мипрекратяват договора.ас.отказах да подпиша.защото.здравртоми нее за подигравка.несъм искала такадасе случва с мен.искам даси.работя кажетеми как да постъпя.

 10. Avatar
  Маргарита 2022-11-13 19:57:00

  В болничен съм за гледане на дете.Работодателят ми заява че ще ме съкрати и търси друг човек. Постоянен договор от 2,5години съм при него.Може ли да стане това и какъв е редът и по кой член може да стане.

 11. Avatar
  Роза Иванова 2022-10-03 13:04:41

  Здравей те в болничен съм от април месец злополука на работното място въпреки злополуката работодателят ми не извика линейка нито ме откараха в болница подхлъзнах се в алмасена на кухнята една от колежките изпусна яйца и така аз пострадах на 29 септември беше последният ден от болничния и ми го продължиха до 20 октомври защото преди месец се потхлъзнах в банята защото трудно се движа шкаф който е в банята падна на левият крак и сега съм със скъсън мускол тромб в същият ден в който удължиха болничния не го изпратих на работодателя си защото синът ми беше болен със температура и тн но на следващия ден го изпратих днес получих смс че съм свалена от баха интересувам се имат ли право да ме свалят за това че съм закъсняла с един ден да изпратя болничния и какво мога да направя по въпроса не мога да говоря испански език и не знам към кого да се обърна живея със сина ми който е на 15 години и все още няма зелена карта а нямам никакви други доходи моля ви пишете ми на имейла ми (roza11984@gmail.com) благодаря предварително приятен ден

 12. Avatar
  Ginka Мiteva 2022-09-23 06:39:28

  Договорът ми свършва този месец.Работодателя ме освобождава .Аз съм в болнични поради трудова злополука.Въпроса ми е има ли право да не ми поднови договора.Чакам отговор mitevaginka657@gmail.com.Благодаря

 13. Avatar
  Нуртен 2022-04-02 14:33:08

  Започнах работа на 28.09.2021с срок на изпитване 6 м, тоест до 28.03.2022.Наложи ми се по спешност да постъпя в Болница на 08.11.2021.Поради онкологична операция. ПО ЗАКОН МИ СЕ ПОЛАГАТ 180 ДЕНА БОЛНИЧЕН. СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА БОЛНИЧНИЯ, РАБОТОДАТЕЛЯ ИМА ЛИ ЗАКОННОТО ПРАВО ДА МЕ ОСВОБОДИ ОТ РАБОТА, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТИЯ ДНИ, СЛЕД КАТО СЕ ЯВЯ НА РАБОТА?

 14. Avatar
  Miglena 2021-09-25 09:39:47

  V bolnicen sam do 31 12 2021 podpisah dokument za napuskane ot rabota po vzaimno saglasie .Dobre li e za men i cshte polu4avam li obechtitenie za bezrabotica dokato sam v bolnicen

 15. Avatar
  Силвия 2021-01-28 18:11:43

  Ако имам предизвестие ще мога ли да ползвам болничен?
  И ако например ми се случи инцидент и ми се полага болничен за по-дълъг период щи ми се платят ли ? И отпада ли предизвестието за по-късно ?

 16. Avatar
  Дарина 2020-12-25 11:10:47

  Взела съм си болничен за гледане на болен родител 10 дни.Той е на смъртно легло.Но това съвпадна с коледните празници.И работодателя има желание да ме освободи от работа след изтичане на болничния.Как да постъпя и какви са ми правата?

 17. Avatar
  Таня Цветкова 2020-11-30 00:00:09

  Имам входирано заявление за прекратяване на договора на 25.11.2020г.
  Имам неизползвани 12 дни платен отпуск
  за 2018 година. Мога ли да поискам да
  ми бъде разрешен такъв по време на срока
  на предизвестието, тъй като ще изтече давността, ако не напусна по някакви причини до края на годината! Моля за някаква информация за възможните варианти! Но пропуснах да споделя, че от
  20.10.2020г.имам парафирана молба за тези 12 дни, но поради липса на персонал не бях изключена от графика и трябваше да продължа да се явявам на работа с уговорката, че ще ми бъде даден отпуск.
  Това до момента не се е случило! 30.11.2020г.Моля за компетентен съвет от
  вас!

 18. Avatar
  Камелия 2020-09-27 18:53:08

  Здравейте! Бих искала да питам ако съм в болничен мога ли да подам молба за прекратяване на отношенията с моя работодател. След редица разногласия и влошаване на здравословнито ми състояние аз не желая да работя повече за тях. С ТЕЛК съм. Бих искала да спомена в молбата си, че поради влошено здраве бих искала да бъда освободена. Във фирмата съм повече от 5 години. Мога ли да отида на Бюрото по труда и с какво обезщетение. Имам 10 дена отпуск останали за тази 2020 година. Колко мога да си взема или да ми бъдат изплатени.

 19. Avatar
  Магдалена 2020-09-01 21:27:52

  Здравейте,работя във фирма и още не е изтекъл пробния ми период и не съм подписала постоянен тръдов договор.В момента в който съобщих че съм бременна и излизам в болничен ми казаха че ще бъда уволнена.Въпроса ми е имат ли право да ме уволнят по време на болничен?

 20. Avatar
  Нели Трифонова 2020-08-03 18:03:19

  Здравейте,в болнични съм от 20.07.,като днес болничният ми беше удължен за 1 месец по повод битова злополука.Мога ли сега да пусна предизвестие за напускане и повече да не се явя на работа.Могат.ли да не. ми изплатят заплатата за месец юли и да ми правят други гадории/работод.не иска да напускам,но аз не издържам вече там/.Благодаря!

 21. Avatar
  силвия николова 2020-08-01 09:05:52

  Здравейте,в болнични съм от 28 юли с продължение от лкк до 17 август,занасяйки болничния ме освободиха от 31 юли от работа.АЗ СЪМ ПЕНСИОНЕР И СЕ ИНТЕРЕСУВАМ ДАЛИ ТЕЗИ 20 ДНИ ЩЕ МИ БЪДАТ ПЛАТЕНИ.

 22. Avatar
  боби 2020-07-11 01:42:30

  здравейте,
  имам следния въпрос. предложиха ми съкращение по чл 325 1.1 по тяхна инициатива.
  имах 7 дневен срок за отговор. разписах се, че съм съгласен. но сега съм в болничен който ще продължи 2 дена след като изтече срока на предизвестието за прекратяване на договора.
  Могат ли да ме съкратят на 15 то число или ще изчакат да се завърна за да прекратим правоотношения???
  Ако ме съкратят на 15 то число а болничния е до 17 ти тези 2 дена ? какво ще стане с тях ???

 23. Avatar
  Ваня 2020-05-21 10:45:35

  здравейте. ако сме подписали по чл 325 напускана 01.09 , но 15.08 ми се наложи да изляза в боничен заради забременяване могат ли реално да ме принудят да си тръган или си оставам на болничния за колкото е необходимо

 24. Avatar
  Иванка 2020-04-01 11:25:49

  Може ли да бъда освободена по време на болнични по чл.328 ал.1 т 10 пенсиониране

 25. Avatar
  Денка 2020-01-12 20:54:21

  Мога ли да дам предизвестие за напускане по време на болничен?Искам да напусна ида премина на др работа,но ако се наложи болничния ми да си удължи по време на предизвестие,какво да правя?

 26. Avatar
  Сибел 2019-12-17 23:27:37

  Възможно ли е да ме махнат от работа, когато съм болничен за гледане на дете?

 27. Avatar
  Плумка Станева 2019-11-07 08:07:35

  Може ли някой друг да подпише съкращението на договора.

 28. Avatar
  Ваня 2019-08-13 19:39:31

  До Пенка
  От цитирания текст трябва да си изясните, че ще имате право на болнични не повече от 30 календарни дни от освобождаването Ви. Кога трябва да си подадете документите за ТЕЛК - не можем да Ви отговорим - най-добре си направете консултация с НОИ

 29. Avatar
  Пенка 2019-08-13 10:11:47

  Да считам ли, че ще се плащат болничните от работодателя до като се издаде телка. Има още три месеца болнични до явяване на телк по това заболяване. Или сега трябва да си подам документите за телк.

 30. Avatar
  Ваня 2019-08-13 06:46:31

  До ПЕНКА
  Чл. 42.
  (3) Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

 31. Avatar
  Пенка 2019-08-12 15:44:20

  Чакам да разбера вашия отговор на имейл tani_6644@abv.bg Благодаря предварително.

 32. Avatar
  Пенка 2019-08-12 15:41:34

  Назначена съм на договор по заместване от месец март. Наложи ми се операция тумор на мозъка през месец май и сега съм в болнични. Днес ми каза че титуляра се връща на работа и ме освобождават. Има право на още три месеца болнични. Какво става с болничните ще ми ги изплаща ли Нои. И ще мога ли да се явя на телк?

 33. Avatar
  Марияна Златкова 2019-04-25 18:48:51

  Здравейте! В болничен съм за гледане на дете с ТЕЛК. Един месец отсъствам от работа и получих отказ от НОИ , че няма да ми се изплати болничния. Моята работодателка ме била освободила от работа преди месец, без да ме е уведомила. Сега оставам бец никакъв доход. Дори болничният ми няма да ми бъде платен. Какво да правя? Тел. 0888297383
  e-mail: merigold@abv.bg
  Mарияна Златкова

Напиши коментар