Компенсируеми отпуски

автор: Мария Янчева

Счетоводното отчитане и оповестяването за компенсируемите отпуски е разгледано в НСС 19 “Доходи на персонала”. Те са дефинирани като обезщетения за различни видове платени отсъствия на персонала (платен годишен отпуск, отпуск по болест, отпуск за участие като съдебен заседател и други).

В зависимост от срока, в който се очаква да възникнат (в рамките на 12 месеца след края на периода, през който е положен труда, с който са свързани или след тези 12 месеца), те биват съответно краткосрочни и дългосрочни.

В зависимост от възможността да бъдат използвани в бъдещи периоди, ако правото на отпуск за текущия период не е използвано изцяло, те биват съответно натрупващи се и ненатрупващи се. Натрупващите се отпуски от своя страна могат да бъдат с установени права, т.е. при напускане персоналът има право на възнаграждение за неизползваната част.

Възнаграждението за ненатрупващите се отпуски се определя, когато възникнат – задължение и разход се признават в счетоводните регистри в момента на отпуска, тъй като трудовият стаж на персонала не увеличава размера на обезщетението. Такива отпуски са за отглеждане на дете, за участие като съдебен заседател и други.

По отношение на натрупващите се компенсируеми отпуски предприятията имат задължение към датата на съставяне на годишния финансов отчет да оценят очакваните разходи, свързани с тях – сумата, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск (т. 3.3 НСС 19). Определената сума следва да бъде призната като задължение и като разход. Правилото се прилага дори и в случаите на отпуски без установени права, въпреки възможността персоналът да напусне преди да използва правото си на отпуск.

 

Въз основа на направената оценка за очакваните разходи предприятията отразяват в счетоводните си регистри съответните суми за възнаграждения и осигуровки, като организират съответни аналитични партиди, които да им позволят да следят отделно разчетите по натрупващи се компенсируеми отпуски.

Дт с-ка Разходи за възнаграждения/ Кт с-ка Персонал по натрупващи се отпуски – със сумата на очакваните обезщетения

Дт с-ка Разходи за осигуровки/ Кт с-ка Разчети за осигуряване по натрупващи се отпуски – със сумата на очакваните разходи за осигуровки

Когато в следваща година отпуските се използват, предварително направената оценка може да съвпада с начисленото възнаграждение в периода на използване, да надвишава начисленото възнаграждение в периода на използване или да е по-малка. Отразяването в счетоводните регистри може да се представи по следния начин:

 • при равенство на приблизителната оценка и възнаграждението (осигуровките) в периода на използване на отпуска:

 

Дт с-ка Персонал по натрупващи се отпуски/ Кт с-ка Персонал

Дт с-ка Разчети за осигуряване по натрупващи се отпуски/ Кт с-ка Разчети за осигуряване

 
 • при приблизителна оценка, която е по-ниска от възнаграждението (осигуровките) в периода на използване на отпуска:

 

Дт с-ка Персонал по натрупващи се отпуски/ Кт с-ка Персонал – със сумата на приблизителната оценка

Дт с-ка Разчети за осигуряване по натрупващи се отпуски/ Кт с-ка Разчети за осигуряване – със сумата на приблизителната оценка

Дт с-ка Разходи за възнаграждения/ Кт с-ка Персонал – с превишението

Дт с-ка Разходи за осигуровки/ Кт с-ка Разчети за осигуряване – с превишението

 

 • при приблизителна оценка, която е по-висока от възнаграждението (осигуровките) в периода на използване на отпуска:

 

Дт с-ка Персонал по натрупващи се отпуски/ Кт с-ка Персонал – със сумата на приблизителната оценка

Дт с-ка Разчети за осигуряване по натрупващи се отпуски/ Кт с-ка Разчети за осигуряване – със сумата на приблизителната оценка

Дт с-ка Разходи за възнаграждения/ Кт с-ка Персонал по натрупващи се отпуски – сторно операция с начислените в повече суми

Дт с-ка Разходи за осигуровки/ Кт с-ка Разчети за осигуряване по натрупващи се отпуски – сторно операция с начислените в повече суми

 

При данъчно преобразуване по ЗКПО разходите по натрупващи се отпуски и свързаните с тях осигуровки не се признават в годината на счетоводното им отчитане и съответно следва да се увеличи счетоводния финансов резултат (чл. 41 ЗКПО). Обратното проявление на временната данъчна разлика се реализира, както следва:

 • разходите за възнаграждения по натрупващи се отпуски се признават в годината, през която възнагражденията са изплатени на персонала;

 • разходите за осигуровки по натрупващи се отпуски се признават в годината, през която осигурителните вноски са платени;

 • при намаляне на отчетените разходи (или отчитане на приходи), свързани с натрупващи се компенсируеми отпуски (например при сторно счетоводен запис в случаите, в които приблизителната оценка на очакваните разходи се окаже по- висока от възнаграждението в годината на ползване), също се намаля счетоводния финансов резултат при данъчно преобразуване

----------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  Юлия Маринкова 2020-01-03 09:11:35

  Може ли да задам следният въпрос:
  - Как се начислява провизия на отпуски към 31.12.2009г. Каква база за изчисление се взема.
  - Доколкото разбирам провизират се отпуски за всяка година поотделно или се събират всички дни отпуск като цяло.

  Предварително благодаря!

Напиши коментар