Ще сменяме ли касовите апарати до края на 2018 г?

През изминалата седмица депутатите приеха на второ четене промени в Закона за митниците, с които се изменя и Законът за данък върху добавената стойност. С направените предложения се въвеждат нови изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини.

Предложените промени могат да бъдат систематизирани в следните две основни групи:

1.    Въвеждане на изисквания към използваните в търговските обекти софтуери за управление на продажбите в търговските обекти, както и към лица производители/разпространители и потребители на такива софтуери.

2.    Промени, свързани с лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

В мотивите за промяна е изтъкнато, че към момента нормативната уредба предвижда изисквания единствено към използваните в търговските обекти ФУ, но не и към софтуерите, управляващи тяхната дейност. Това дава възможност в софтуерите да се вгражда функционалност, позволяваща при приключването на продажба да не се подава команда към ФУ за отпечатване на фискален бон /ФБ/, а от нефискално устройство да се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния. По този начин, чрез функционалността на софтуера, се дава възможност на задължените лица да отклоняват от фискализация част от оборотите от извършваните в обектите продажби.

Зачестяват и случаите на използване на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите и съхранявана в бази данни, включително нейното изтриване от устройствата, с които работи софтуерът. Понякога тази информация се съхранява на отдалечен сървър или в компютърен „облак”, като при извършване на проверка задължените лица твърдят, че нямат достъп до тази информация и не могат да я предоставят на органите по приходите.

 

Какви мерки се предвиждат:

1.    Ще се въведат изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите и разпространителите на такъв софтуер. Тези изисквания се очаква да бъдат регламентирани с наредба на Министъра на финансите.

2.    Всеки един производител или разпространител на софтуер ще е длъжен да обяви  в НАП името и версията на софтуера, който произвежда или разпространява, да декларира че той отговаря на всички тези изисквания и че не съдържа модули, позволяващи промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни , с която работи софтуера

3.    НАП ще създаде и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби, които са декларирани тези обстоятелства

-       Фирмите ще са задължени да използват само софтуер, който е включен в този списък. Те ще бъдат длъжни да подават към НАП информация за използвания в обекта софтуер

-        Фирмите ще трябва  да съхраняват създаваната чрез софтуера информация / текуща база данни или архивни копия / в срок от  5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани

Глобите :

Търговците ще са длъжни да използват софтуер за управление на продажби, който е включен в списъка на НАП. Иначе се предвижда глоба за физическите лица, които не са търговци, от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв. Сроковете, в които търговците трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, ще бъдат определени с наредба с министъра на финансите.

Засягат ли предстоящите промени използването на складов софтуер?

В проекта се дава определение на „Софтуер за управление на продажби в търговски обект”

Това е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

И тук следва да си зададем въпрос -  значи ли това, че всяка една складова програма трябва да бъде вързана с касов апарат или фискален принтер? Това означава ли,че бизнесът ще трябва да похарчи пари не само за подмяна на касовите апарати, но и на складовия си софтуер, за да се обнови на база новите изисквания/ които все още не знаем какви са/

 Изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Към момента, в преобладаващата част от електронните магазини няма информация за търговеца, извършващ продажби чрез него. С предложените промени в ЗДДС се предвижда с наредбата на министъра на финансите, да се въведат и изисквания към лицата, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин. С Наредбата ще се въведат изисквания към български задължени лица — собственици на електронни магазини, да подадат към НАП информация за лицето, извършващо търговската дейност чрез електронния магазин, вида на предлаганите стоки/услуги, вида на използвания софтуер, доставчика на хостинг-услугата, местонахождението на базата данни на електронния магазин и др.

Подаването на информацията ще се извършва по реда на ДОПК чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на НАП. Целта на предложените промени е НАП да разполага с информация кое лице извършва търговска дейност чрез електронния магазин, както и да поддържа публичен списък, в който всяко лице ще може да извърши справка за собственика на определен електронен магазин. В организирана от НАП медийна кампания ще бъде популяризирана възможността за извършване на проверка в сайта на Агенцията за собствениците на електронни магазини, което ще повиши и защитата на потребителите при пазаруване в интернет и ще намали сивия сектор в интернеттърговията.

Трябва ли да се сменят всички касови апарати?

 Според председателят на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова - не всички касови апарати трябва да бъдат подменени, а само най-старите.Тези, които са закупени през последните три години, са от по-съвременен тип и с по-съвременна фискална памет, която може да бъде настроена към новите изисквания. По-старите касови апарати , чийто софтуер не може да бъде обновен, вероятно ще се наложи да се подменят.

А дали по този начин ще се предотврати възможността за укриване на обороти от продажби в търговските обекти- времето ще покаже

В статията са използвани Предложение за изменение и допълнение на Закона за митниците и мотиви за промяна /http://www.parliament.bg//


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар