Ще остане ли СУПТО да се ползва доброволно ?

В Портала за обществено обсъждане strategy.com беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Едно от направените предложения в него беше  разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите,  да бъдат отменени.

Обсъждането на проекта вече е приключено и в сайта е поместена Справка за отразяване на получени възражения при съгласуването на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност на интернет страницата на Министерството на финансите и Портала за обществени консултации

На последните страници 42-43 четем:

От изразени мнения в медийни публикации

" Промяната в чл. 118, изразяваща се в премахване на разпоредбите, съдържащи условия за експлоатация на СУПТО, вкл. и тези, предвиждащи съответните промени в Наредба Н-18, предизвика значителен отзвук в публичното пространство и в медиите. Заедно със становищата и коментарите, подкрепящи отмяната на условията за СУПТО, в редица медийни публикации бяха изразени мнения в посока на виждането, че промяната ще предизвика освен отпадане на задължителността на правилата за ползване на СУПТО, изисквано многократно от страна на обществеността, така също ще доведе до ощетяване на множество търговски субекти, които добросъвестно са изпълнили задълженията си по Наредба Н-18 и вече са привели, в по-малка или по-голяма степен, фискалните си устройства в съответствие с изискванията на наредбата, за което са изразходвали значителни суми.

Ако възможността за прилагане на СУПТО отпадне изцяло, каквито биха били последствията от простата отмяна на разпоредбите на чл. 118 и съответните последващи промени в Наредба Н-18, направените от тези лица разходи биха били напразни и загуба за тях. 

Поради това, за да се удовлетвори както интересът на тази част от търговската общност, която възразява срещу задължителността на изискванията за ползване на СУПТО, така и интересът на добросъвестните търговци, изпълнили вече условията на наредбата, би било добре възможността за ползване на СУПТО в закона да се запази, като стане доброволна. За да се насърчи доброволното ползване на СУПТО би било добре да се предвидят данъчни облекчения за ползващите го лица "

Предложението се приема


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар