чл. 54в от КСО

Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 99 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за срок, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г., както следва:

Осигурителен стаж с

осигуряване за безработица

за времето след 31 декември     

2001 г. (години)

 Срок на изплащане на обезщетението (месеци)
до 3 години 4
от 3 години и 1 ден до 7 години 6

 

от 7 години и 1 ден до 11 години

8
от 11 години и 1 ден до 15 години 10
над 15 години 12

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Петрана Захариева-Ма ринова 2021-01-03 10:51:59

    Имам ли право на Обезщетение за безработица?В пенсионна възраст съм но не съм пенсионерка поради липса на достатъчно трудов стаж Бях работеща като личен асистент,но прекъснах поради усложнения след Ковид.Имам регистрация на борса.

Напиши коментар