Чл. 31 ЗКПО и Чл ЗДДФЛ

ЗКПО ЗДДФЛ
Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на стоот положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: Чл. 22. (1)  Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на::
1. здравни и лечебни заведения; а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето;
2.  специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика; б) лечебни заведения;
3. специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения; в)  специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; г)специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа:
5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
6. регистрирани в страната вероизповедания; е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
7. специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; ж) регистрирани в страната вероизповедания;
8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
9.  лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;  
10. Българския Червен кръст; и) Българския Червен кръст;
11. социално слаби лица;  
12. деца с увреждания или без родители;  
13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
14. юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; л) юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
   
16. Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; м)фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
17. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение; н) комуни за лечение на наркозависими;
18. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
(2) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и Център за асистирана репродукция. 3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център за асистирана репродукция.
(3) За данъчни цели се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетоводната печалба. 2. до 15 на сто за дарение за културата;
(4) За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища  

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Дасислава Александрова 2019-11-19 18:20:16

    Фирмата е направила дарение на БЧК в размер от 6 500лв., счетоводната печалба е 19 000лв., съгласно чл. 31 от ЗКПО, тези 4 600лв., къде трябва да ги отразя в намаление или увеличение при данъчното преобразуване.?

Напиши коментар