Финансов одит и какво да очакваме от него

гост авторТеодор Тодоров

Всеки бизнес се създава за да работи, да се развива, да расте и да печели. В даден момент обаче, бизнесът пораства до толкова, че се стига до момент, когато финансовите отчети на дружеството подлежат на задължителна одиторска проверка.

 

Има ли изобщо полза от независим финансов одит?

За да отговорим на този въпрос логическо обосновано, трябва да се започнем от малко по-далеч.

Според начина си на финансиране, съществуват два типа бизнес – нека ги разделим условно на “затворен” и “отворен”.

При “затворения” тип – предприемачът започва своя бизнес, чрез знание, занаят или умения, които притежава. Ангажира в него собствен ресурс, труди се, развива го, управлява го и постепенно го разраства. След време може да привлече в него семейството си и да го направи от семеен тип, може да привлече и външни партньори, с които да си сътрудничи и ако са му нужни допълнителни финансови средства, търси заеми от банки.

При “отворения” тип – предприемачът има идея какво иска да прави, но няма средствата да го направи. Свързва се с хора, които имат средства да финансират идеята му. Убеждава ги. Те му гласуват доверие, финансират го и той започва да развива бизнес в качеството си на мениджър.

Точно при “отворения” тип бизнес се появява нуждата от класическия независим финансов одит. Защото мениджърът ще изготви финансов отчет и ще го представи на собствениците. Но как те да приемат на доверие числата и обясненията в отчета без да са сигурни, че показват вярно картината на финансовото състояние на инвестицията им, на постигнатите резултати от мениджмънта и на движението на парите им?

Затова отговорността да ги убеди е поверена на външен, независим от управлението,  специалист. И колкото по-безупречна е репутацията на одитора, толкова повече ще се доверят на мнението му инвеститорите.

Това е класическата роля на независимия финансов одит – да даде сигурност на собствениците/инвеститорите, че цифрите, които виждат във финансовия отчет дават вярна и честна картина за състоянието на инвестицията им. Точно в тази ситуация, когато собственост и управление са разделение, има смисъл от извършване на независим финансов одит.

Закона за счетоводството регламентира отчетите на кои предприятия задължително подлежат на независим финансов одит.

Към тях спадат:

1.      малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;

б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;

в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;

2.      средните и големите предприятия;

3.      предприятията от обществен интерес;

4.      средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

5.      предприятия, за които това изискване е установено със закон.

 

Макар и при една част от засегнатите предприятия да няма разделение между собственост и управление, те също могат да имат полза от работата си с одитор.

 

Какво прави одиторът?

Обикновено първото нещо, за което се сещаме е одит на финансовия отчет. Одитът обаче е само част от професионалните услуги, които може да предостави одиторът. Сферата от услуги на един одитор включва:

1.      Независим одит на финансови отчети (класически одит).

2.      Свързани услуги, като договорени процедури и компилиране на финансова и друга информация.

3.      Изготвяне на данъчни декларации.

4.      Консултантски ангажименти, като управленско и данъчно консултиране.

От тези ангажименти, единствено първият е свързан с изразяване на сигурност от страна на одитора. При всички други, няма да срещнете “гаранция” за сигурност. Затова, когато се обърнете към одитор, преценете какво точно искате от него.

- Или искате одит на финансов отчет, изготвен спрямо приложима отчетна база, или искате нещо друго, което следва да дефинирате като задачи.

- Следва да си направите сметка и от какво ниво на сигурност имате нужда. Та, както виждате, дори и да нямате нужда от независим одит на финансовия си отчет, можете да използвате услугите на одитор за нещо друго, попадащо в неговата компетентност. Като можете да разчитате, че ще получите нужното ниво на професионална компетентност. По-нататък в текста, акцентът ще е поставен върху класическия одит.

 

 Как работи одиторът?

Когато бъде потърсен за да поеме ангажимент, първото което ще направи одиторът е да се увери, че е независим от предприятието, чийто отчет предстои да одитира.

Защо има нужда да го прави?

Защото от него се иска да изкаже независимо мнение. За да бъде то наистина независимо, върху него не трябва да бъдат в състояние да оказват влияния  по никакъв начин заинтересовани лица. Освен това, репутацията е това, което одиторът изгражда през цялата си професионална кариера. Трудно се гради, но за сметка на това може да рухне много лесно, само в един миг.

Ако има “петно” върху нея, ако е престъпвал изискванията на етичния кодекс или е постъпвал непрофесионално, ако му е “тръгнало име”, бихте ли му повярвали ако сте на мястото на инвеститорите? И аз не бих!

Все нещо ще Ви човърка отвътре, дали не е “заиграл” с управлението за Ваша сметка. Независимостта е проблем на одитора, не Ваша. Но във всеки случай, не се опитвайте да го правите зависим, особено ако искате да работите с него. Това е все едно, като да изкарате риба от водата и да искате да продължи да живее.

Следващото нещо, което ще направи одиторът е, да си гарантира достъп до всяка необходима информация, касаеща ангажимента. Задължително ще получите писмо за приемане на ангажимент, в което ще е описано какво се изисква от одитора, какво от дружеството, какво ще бъде свършено и по какъв начин ще завърши. В края на ангажимента, одиторът ще Ви даде да му подпишете и още едно писмо – представително писмо от ръководството, с което да му гарантирате, че сте му оказали пълно съдействие и  не сте му наложили ограничения в работата. Отново, както с независимостта, не се опитвайте да поставяте ограничения ако искате професионално свършена работа. Резултатът от това може да бъде отказ от изразяване на мнение. А как биха погледнали на това Вашите собственици?

По нататък одиторът ще си уговори среща и ще дойде да Ви посети на място. Преди да го направи, ще е потърсил информация от всякакви източници за вашето предприятие, вашата дейност и вашата репутация. И когато Ви посети, за голяма изненада няма веднага да се зарови из сметките и отчетите, а първо ще поговори с ръководството.

Често срещана  грешка е мнението, че одиторът проверява работата на счетоводителя/съставителя на финансовия отчет.

Нищо подобно!

Вярно е, че преди да стане одитор е бил счетоводител и това му е най-познатата материя, но работата по одита не се свежда до това, да се провери дали правилно е съставен един отчет. Истинската работа на одитора е да гарантира пред собствениците, че отчетът отразява вярно бизнеса и условията. Ако трябва да перифразираме - да гарантира, че докато гледате нарисуваната в отчета картина с ярко слънце, мамещо синьо море и засмени лица, зимният вятър няма да издуха паянтовия прозорец и да Ви засипе със снега и студа на реалността.

Одиторът ще разговаря с ръководството и ще поиска да научи от него, а и от други източници, как е организиран бизнесът и работният процес и как е организиран контролът върху този процес, за технологиите, за перспективите. После ще прегледа и как работят самите процеси и как се прилагат процедурите. Разбира се, няма да се размине и на счетоводителя. С него ще прегледат цифрите и оповестяванията в отчета и дали са в съответствие с изискванията на приложимите стандарти. Одиторът Ви ще чете договори, ще си води записки, ще преглежда документи, ще разговаря с Вас и с лица от предприятието, ще комуникира с Ваши контрагенти.

Не забравяйте, че и одиторът е човек. Може би обича кафе? А и периодът от годината е такъв, че има нужда от кафе. Предложете му, а той ще Ви бъде много, много  благодарен за това. И не, няма да нарушите независимостта му.

По време на цялата работа ще има въпроси. Внимавайте в тях! За да Ви ги задава, значи има причина. Значи в нещото, което е обект на въпроса, одиторът вижда някакъв професионален риск. Може би нещо в организацията на работа или в контрола върху дейността е преценено като слабо звено? Това е другият начин да черпите полза от работата на одитора – наблюдавайте обектите за които Ви разпитва и преосмисляйте организацията си по отношение на тях. Може би ще успеете чрез неговите очи да видите нещата от друг ъгъл и да се изненадате от неочаквана “пробойна”, която досега не сте забелязвали.  

Одиторът е професионалист с високо експертно ниво. Но и Вие сте професионалисти. Не е необходимо да имате еднакво мнение по всички въпроси. Ако не сте съгласни с одитора си, обосновете се. Но слушайте и обмисляйте и неговите доводи. Счетоводството е съвкупност от приблизителни оценки и здрав разум. Одитът е същата съвкупност, като към нея се добавя и управление на рисковете. Не е възможно две разумни страни да не могат да постигнат консенсус по спорен въпрос. Освен ако не се заинатят “като магаре на мост” и не го обърнат на чест.

Към края на работата си, одиторът ще обсъди с Вас определени въпроси. После, ще Ви поиска представителното писмо, за което вече стана дума по-горе. И  на края, ще получите одиторския си доклад. Докладите, независимо какво мнение изразяват, са подчинени на изискванията на одиторските стандарти и следват строго определена форма и структура. Може да Ви се струва пресилено, но зад фразата: “По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на предприятието към ...” се крие много работа, за част от която изобщо си нямате и представа. Тя остава скрита за Вас, а и така трябва да бъде.

-------

Теодор Тодоров e одитор във FicadexBulgaria / Одит - консулт М ЕООД (www.ficadexbulgaria.co

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар