Финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност

Автор:Мария Янчева

Особеностите при представянето на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност са разгледани в едноименния СС 9. Такива предприятия са сдруженията и фондациите, създадени по реда на действащото законодателство, а именно по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

СС 9 съдържа специфични изисквания по отношение на тези предприятия, като за всички останали събития, за които няма особени правила, се прилагат останалите счетоводни стандарти.

Макар и създадени с идеална цел, на предприятията с нестопанска дейност е позволено да извършват и допълнителна стопанска дейност, приходите от която да използват за определените в учредителните документи цели (чл.3 ЗЮЛНЦ). Задължително е при организиране на текущото счетоводно отчитане да се създаде индивидуален сметкоплан, който да осигурява отделното представяне на стопанската и нестопанската дейност, съответно приходите и разходите от тях (т.3.2. СС 9).

Финансовите отчети на ЮЛНЦ, както и при останалите предприятия, се състоят от пет основни елемента. Някои от елементите са идентични за всички видове предприятия и се изготвят по СС 1 „Представяне на финансови отчети“, а за други има предвидени специални приложения в СС 9, както следва:

  • Счетоводен баланс – съставя се съгласно СС 1, с единственото уточнение, че резултатът от нестопанската дейност се представя в статия „Други резерви“ от пасива на баланса.

  • Отчет за приходите и разходите – за нестопанската дейност е предвидена отделна форма в СС 9 (може да бъде двустранна или едностранна), като статиите са съобразени с особената функция на ЮЛНЦ. Когато се извършва и стопанска дейност се съставя отделен отчет за приходите и разходите в съответствие със СС 1. Финансовият резултат от стопанската дейност се включва и в ОПР за нестопанската дейност, за да се обобщят постигнатите резултати. 

  • Отчет за паричния поток – предвидена е специална форма в СС 9, която съдържа отделни раздели за паричните потоци от стопанска и нестопанска дейност (за разлика от ОПР са съчетани в един отчет). При съставянето се спазват изискванията на СС 7 „Отчети за паричните потоци“.

  • Отчет за собствения капитал – съставя се съгласно СС 1 и няма отделна специална форма.

  • Приложение – съставя се в съответствие с изискванията на т.24 СС 1 и следва да съдържа подробно описание и анализ на информацията, представена в първите четири елемента от финансовите отчети.

 

ЮЛНЦ, както и останалите предприятия,  публикуват годишните си финансови отчети в срок до 30 юни на годината, следваща годината за която се отнасят, по следния начин (чл.38, ал.1 ЗС):

  • Тези от тях, които са вписани за осъществяване на общественополезна дейност, публикуват чрез предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието. Следва да се имат предвид последните изменения на ЗЮЛНЦ и ЗС, в сила от 01.01.2018г., според които финансовите им отчети ще се публикуват в регистъра към Агенцията по вписвания.

  • Останалите ЮЛНЦ публикуват финансовите си отчети чрез икономическо издание или интернет.

 

По отношение на задължението за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на ЮЛНЦ се прилагат общите правила и прагове по чл.37, ал.1 от ЗС. Изключение е предвидено за тези предприятия с нестопанска дейност, които са вписани за осъществяване на общественополезна дейност, като за тях са определени по-ниски прагове на основните финансови показатели (чл.37, ал.4 ЗС).

 

ЮЛНЦ подават годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, когато извършват стопанска дейност (сделки по чл.1 от Търговския закон), включително отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество и/или когато имат задължение за данък върху социалните разходи, предоставени в натура. При попълване на декларацията се вписват само приходите и разходите от стопанската дейност (информацията от ОПР за стопанска дейност) и този резултат подлежи на данъчно преобразуване. Предвиден е ред за разпределяне на разходите, които са общи за всички дейности на ЮЛНЦ, а именно пропорционално на отчетените приходи (чл.30 ЗКПО).

 

Извадки от нормативни актове, използвани в текста:

ЗКПО

чл.1 Този закон урежда облагането на:

..............

т.2. печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

 

Указания за попълване и подаване на ГДД по чл.92 от ЗКПО:

Декларацията се подава от:

2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар