Физически лица и електронна търговия – търговски и данъчни аспекти

гост-автор: Теодор Тодоров

       Наскоро стана известно, че НАП изпращат писма до физически лица, за които  имат данни от куриерски фирми, че са получили големи суми през 2016 г. и не са ги декларирали. Колко са големи сумите, знаят само от селекцията на НАП. И това действие на НАП взе, че предизвика смут. А смут не би трябвало да има, ако поне малко се знае какво е бизнес, доход, и че за реализирани доходи се плащат данъци. Поне така е според законодателството.

Първи бяха  “куфарните търговци”      

В зората на демокрацията в България, някъде през 1989 г. – 1990 г. “куфарни търговци” щурмуваха Турция. Купуваха стока и я препродаваха у нас. Пазарът в Димитровград се беше превърнал в нарицателно за изобилие от стока, едновременно евтина и качествена. Причината за това явление беше, че на едно място има стока, а на друго има търсене на тази стока. И търговията започва да се развива. Времената обаче се менят и тази търговия вече я няма. Интернет се разви и промени много от традиционните представи и навици. Търговията се пренесе в Интернет. Първоначално се появиха корпоративни сайтове за пазаруване, където производители и търговци предлагаха своите стоки.

Появи се обаче и Ма Юън, по известен като Джак Ма.

Какво толкова е направил? Кандидатства за 30 различни работни позиции в различни компании и навсякъде получи отказ. Спомня си как са кандидатствали 24 човека за работна позиция в KFC. От тях, 23-ма са били приети на работа. Единственият отхвърлен е бил той. Понякога настоящето ни подтиква към предопределението ни, като ни затваря всички други възможни врати, буквално под носа. През април 1995 г., със заем от 20 000 USD, Джак Ма стартира компания, която създаде сайт, обединяващ информация за различни китайски компании. Този сайт е Aliexpess.com и се превърна в най-големият световен портал за електронна търговия с Китай. В началото китайските компании копираха дизайн и технологии на световни производители и продаваха евтино. Превърнаха се в синоним на фалшификатори. Но докато копираха, започнаха да развиват и собствен продукт като повишиха и качеството му. И пак продаваха евтино. В момента има един шеговит лаф:”Телефонът ми е китайски, поне е оригинален.” По същия път преди китайците бяха минали японците и южно корейците но, като че ли те останаха верни на корпоративния начин на диструбуция на производството си.

По-късно се появиха и други сайтове, наречени платформи, инструменти и как ли още не.

Появи се eBay със всичките му разширения .com,  .co.uk, .de и т.н. Появи се възможността физически лица да се регистрират и продават употребявани лични вещи и много бързо тези физически лица започнаха да развиват и чиста търговия.

Въпреки, че времената се промениха, нищо в (както казват философите) архетипът не се промени. На едно място има стока, на друго място има търсене на такава стока. И търговията се развива. Разликата е единствено в техниката: в момента стоката се поръчва он-лайн и се продава пак он-лайн. Физически се изпраща по поща или куриерска фирма. Няма нужда от магазини, персонал и наем. Най-много да е нужно помещение използвано за склад, където да се съхранява купената стока до момента на реализацията й. Разбира се, нужен е компютър свързан с интернет и платформа (сайт) през който да се продава. Де-факто, няма разлика между бизнеса на “куфарните търговци” от 1990 г. и бизнеса на съвременните он-лайн търговци – физически лица.

Развиха се и начините за разплащане.

Традиционният банков трансфер никога не  е бил особено обичан. От една страна заради високите банкови такси, от друга заради проследимостта на банковите транзакции. Предпочита се плащане чрез наложен платеж, както и алтернативни подходи – например PayPalи разплащания с криптовалути.

Търговци ли са физическите лица, занимаващи се с он-лайн търговия?

Някои от физическите лица, занимаващи се с он-лайн търговия, също както и част от “куфарните търговци” през 90-те, създадоха свои дружества или се регистрираха като еднолични търговци. По този начин се декларираха като търговци и “излязоха на светло”. Други обаче продължават да търгуват скрито с увереността, че няма нужда от официалности. Важно е да върви “алъш-вериша”. По същество тези лица също са търговци. Статутът им законодателно е уреден в чл.1 (3) от ТЗ още от 1991 г.:

“За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.....”

Чл.2 от ТЗ изрично урежда кои лица не са търговци:

“Не се смятат за търговци:

1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;

2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;

3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.”

 

Облагането доходите на тези физически лица би следвало да стане в съответствие с чл.26(7) от ЗДДФЛ:

“По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.”

По-просто казано, облагат се така, все едно са еднолични търговци и попадат под същите разпоредби на ЗС, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС, под които попадат и ЕТ-тата.

 

Видно от тези разпоредби, лицата занимаващи се с он-лайн търговия, колкото и да не им се ще, са определени като търговци и реализираните от тях печалби подлежат на облагане. Затова е учудващо защо изобщо действията на НАП предизвикаха някакъв смут? Може би защото всички тези “търгаши” бяха решили, че като не се регистрират т.е. не се декларират като търговци, ще останат на “тъмно” и независимо какви обороти или печалби реализират, няма да платят и 1 ст.данък. Освен това, някои ще продължат да се водят като регистрирани безработни без доходи, някои дори с право на обезщетения и детски добавки и в същото време ще подържат приличен жизнен стандарт. Изненада! Не може повече да продължават така. Този път действията на НАП би трябвало напълно да бъдат подкрепени от обществото.

Още повече, че НАП би трябвало да стигнат и по-нататък в анализите си.В момента отправната точка в подходът им е да вземат информация за получените наложени платежи от куриерските фирми. Ако искат да “задълбаят”, достатъчно е да анализират информацията за профилите на търговците по сайтовете за търговия. Всеки сайт дава статистика за регистрираните “търговци”, както и за тяхната “репутация” и за историята на продажбите им. “

Липса на документи за покупка

Най-честото оплакване на физическите лица он-лайн търговци е, че нямат фактура за покупката, защото купуват он-лайн или от физически лица, и съответно нямат документално доказана цена на стоката, която продават и ще им обложат целия приход, а не само печалбата.

Твърдението им е несъстоятелно.

Дали се търгува през сайт/платформа/он-лайн инструмет или физически магазин, разликата е само във физическото проявление на мястото за търговия. При покупко-продажбата от едната страна има продавач, от другата страна има купувач.

Ако продавач и купувач са разположени на територията на страната, то документирането на операциите става чрез издаване на документ, съдържащ реквизитите по чл.6 (1) от ЗС:

“Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:

1.      наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;

2.      дата на издаване;

3.      наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя

4.      предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.”

Как ще се нарече документът – договор, протокол, сметка или по друг начин, няма значение. Нужно е само да се състави. Относно изпълнението на изискването за документална обоснованост се прилагат разпоредбите и на ал.5 и ал.6   

“(5) Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват.

(6) Освен в случаите по ал. 5 документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон, и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.”

            Ако покупката на продаваната стока е извършена от чужбина, няма как да се задължи продавача да спазва изискванията на ЗС. Тогава изисването за документална обоснованост се изпълнява с разпечатка на заявката за покупка от сайта и извършеното плащане. Освен това  независимо, че стоката е получена по пощата, ако продавача е от страна, която не е член на ЕС, купувачът може да се обърне към митницата и да му се оформи митническа декларация за вноса. Митническата декларация е задължителна за оформление, когато за вносът се дължат мита и ДДС. В общия случай ДДС се дължи при вноса на стока, чиято цена надвишава равностойността на 15 евро. Мито се дължи ако равностойността на стоката надвишава 150 евро.

            Ама трябва да се плаща и ДДС ли?

Ами да, трябва! Защото когато се изисква някакво действие, няма как да се черпи изгода от собственото бездействие, колкото и да има подобни желания.

--------

Теодор Тодоров e одитор във FicadexBulgaria / Одит - консулт М ЕООД (www.ficadexbulgaria.com)

ИлюстрацияDesigned by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

30 Коментари

 1. Avatar
  Боби 2021-04-27 14:08:14

  Здравейте, а как стоят нещата с продажбата на електроенергия от собствени фотоволтаици? Ясно ми е, че ще декларирам дохода си в следващата година с Данъчна декларация, но тъй като работя на трудов договор, необходимо ли е да си плащам някакви осигуровки на месец и като лице, което извършва стопанска дейност?
  Благодаря Ви!

 2. Avatar
  Иванка Желева 2021-04-08 23:18:53

  Как да процедирам, ако нямам фактури ?

 3. Avatar
  ELENAZLATEVA 2021-02-07 10:35:28

  Здравейте търся съвет ! Занимавам се с ръчна изработка на картички , цветя и др. неща от хартия !Как е правилно да се регистрирам?Благодаря предварително !

 4. Avatar
  Нели 2020-07-01 17:01:50

  Здравейте, продавам разни неща чрез Еконт. От началото на годината с мен се свързаха от НАП, чрез телефонно обаждане. Казаха ми да отида в техен офис за да потвърдя дали правя продажби, защото имат извлечения от Еконт за получени от мен наложени платежи. Все още не съм ходила, не живея на адресът по регистрация. Днес ми звънна кварталния от там и ми каза, че имам призовка от Областна икономическа дирекция за справка и, ако не се явя при него са щели да ме търсят \\\"по другия начин\\\". Въпросът ми е какви ще са последствията, ако продължавам да не се явявам и не предприема нищо, благодаря!

 5. Avatar
  Григорий 2019-10-27 15:54:52

  Здравейте!
  Защо не оставят хората да припечелват за хляба в тази корумпирана държава, където едрият бизнес е раздаден
  на \\\"наши\\\" хора.Оставяйки дребните търговци на спокойствие ,институциите биха имали заслуга за намаляване
  на натиска върху социалната система.

 6. Avatar
  Иван 2019-03-06 23:23:57

  Ако съм търговец-продавач в амазон и не съм плащал данъци последните 5 години , мога ли да бъда наказан от НАП за това ? Може ли въобще НАП да разбере и може ли някой евентуално да подаде сигнал срещу мен ?

 7. Avatar
  Денис 2019-01-12 17:28:58

  Здравейте.Нужно ли е да имам фирма и счетоводител,за да продавам онлайн ? Мога ли да го правя законно,само чрез деклариране на доходите ?

 8. Avatar
  Галина 2018-09-14 21:44:52

  Здравейте,преди два дни получих обаждане от НАП,че трябва да декларирам доходи,които съм получила за през 2017 г чрез продажби по Еконт като физическо лице. Какъв ще е процентът 10 или 15% върху сумата и ще има ли последваща глоба? Обясниха ми,че ако не подам декларацията до края на месеца ще последва проверка,също така че част от продажбите,които са лични вещи ще отпаднат от общата сума ,въпросът ми е аз ли трябва да ги приспадна или трябва да се съгласувам с тях?

 9. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-07-24 21:22:26

  Здравейте, Ива!

  Доходите би трябвало да се декларират. Дали ще има или не данък, зависи дали ще има печалба или загуба и от някои преобразувания за дан.цели.
  Според мен ще има и осигуровки.
  Консултирайте се със счетоводител или данъчен консултант.

 10. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-07-24 21:15:58

  Здравейте, Мая!
  Зависи от давността. По принцип е 5 години, считано от началото на годината следваща годината на подаване на дан.декларация. С други думи през 2018 г.могат да Ви \\\"върнат назад\\\" до 2012 г.

 11. Avatar
  Ива 2018-07-24 18:06:47

  Здравейте, колекционирам монети и заради това често купувам и продавам такива. Крайната цена на покупките често е по-висока от тази на продажбите, но въпреки това се събира една значителна получена сума, ако се погледне изолирано. Дължат ли се данъци в този случай, когато реално получени суми има, но печалба няма.

 12. Avatar
  Иван 2018-07-13 17:31:51

  Това може да каже Теодор Тодоров

 13. Avatar
  Мая 2018-06-23 12:24:30

  Здравейте.
  Само за изминалата година ли те карат да попълваш декларация или могат да те накарат да платиш и за години назад (2014г. например)

 14. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-06-08 20:35:52

  Здравейте, Румяна!
  Дали ще продължите или не, може да решите само Вие.
  Няма пречка да не можете.

 15. Avatar
  Румяна 2018-06-07 08:59:49

  Здравейте, за 2017 си подадох декларация по чл.50 и платих дължимия данък за приходи от НП от Еконт. Тъй като нещата които поръчвам и разпращам са с много малък процент комисионна (печалба) за мен мога ли да продължа по същия начин да работя, т.е. Като ФЛ без да регистрирам фирма? Осигурявам се на друго място!

 16. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-04-28 10:58:53

  Здравейте, Милена!
  Цитирания от Вас случай формира необлагаем доход за Вас по смисъла на ЗДДФЛ. Однованието е чл.13 (1), т.2
  Задължението за доказване на обстоятелства обаче, не е на НАП, а Ваше. Можете да използвате всякакви доказателства - обяви, снимки, ако имате и документи.

 17. Avatar
  Милена 2018-04-27 17:41:33

  Здравейте! Как НАП ще докаже, дали един човек продава лични, ненужни вече вещи, или препродава такива?!
  При поредното сезонно почистване продадох доста вещи за дребни суми, с които се формира предполагам ...една средна работна заплата.Но не съм търговец по смисъла на ТЗ, не съм препродала вещи.Следва ли тогава тези \\\"смешни\\\" доходи да бъдат облагани с данък?
  Благодаря!

 18. Avatar
  До Наталия Илиева 2018-03-21 13:57:41

  Здравей, пиши ми на и - мейл ivan_angelov4@abv.bg

 19. Avatar
  Пепи 2018-03-21 10:40:10

  На какво основание са изчислили тази сума Наталия

 20. Avatar
  Наталия Илиева 2018-03-20 10:25:27

  Правят ми проверка на физическо лице за 2016/2017 година. Съгласна съм да платя данък.....но за оборот от еконт от 38 000 лв за двете години НАП ми искат 12 000 лв. Мисля че е прекалено

 21. Avatar
  Пепи 2018-03-16 15:52:47

  Мариана питай, човека ще отговори

 22. Avatar
  Марияна 2018-03-13 14:12:42

  Здравейте, бих ли могла да задам въпрос свързан с НП от Еконт на ФЛ?

 23. Avatar
  Pepi 2018-02-24 20:19:10

  До Тодор, ако цената на пратката надминава 150€

 24. Avatar
  Тодор 2018-02-22 14:59:59

  Здравейте,

  въпросът ми е Стоки закупени от сайтове като ebay, amazon и др. доставена в страна от Европейския съюз - Германия, Англия и транспортирана до България, подлежи ли на облагане с ДДС в България?

 25. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-01-27 12:30:33

  Здравейте, Димитър!
  На облгане подлежи световния Ви доход т.е. независимо от къде произлиза дохода Ви, той се облага в юрисдикцията, за която сте местно лице за данъчни цели. Съдейки от въпросът Ви, вероятно това е България.
  Удържания в друга юрисдикция данък при източника има отношение дотолкова, доколкото в съответното СИДДО е предвиден ред за избягване на двойно данъчно облагне.
  Тези въпроси обаче, не са предмет на статията. Можете да потърсите консултация с данъчен адвокат/консултант. Можете да се свържите и с мен.

 26. Avatar
  Димитър 2018-01-27 10:47:21

  Здравейте. Продавам собствени фотографии като дигитални файлове в сток сайтове, като доходът, който получавам е от чужбина и там ми е начислен данък от 5% съгласно международни спогодби. Доходът получавам през paypal на сметка на физическо лице. Не съм регистриран като фирма, отделно си работя по трудов договор. В този случай необходимо ли е да декларирам доходите си и как точно; ще плащам ли данък и в България? Ако декларирам дохода трябва ли да се регистрирам като упражняващ свободна професия или да предприема други действия?
  Благодаря!

 27. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-01-22 09:19:41

  Здравейте, Вала!
  Дейността за която питате е по-скоро производство и не е обект на разглеждане в статията.
  Ако имате въпроси, касаещи дейността Ви, потърсете консултация със спрециалист.
  Разбира се, можете да пишете и до мен, но не е мястото да го коментираме под този материал.

 28. Avatar
  Вала 2018-01-19 23:12:17

  Здравейте, Прочетох внимателно статията ви, но не ми стана ясно - при продажба на нещо, което е ръчно изработено от теб не се класифицираш като търговец, но пак би дължал данъци? Ако Да, в данъчната декларация би трябвало да включиш документите получени от куриерската фирма?

 29. Avatar
  Теодор Тодоров 2018-01-03 08:03:56

  Здравейте, Иван!
  Банковите извлечения, сами по себе си, не са достатъчни за да изпълните изискването за документална обоснованост. Те доказват плащане, но не за какво е направено то.
  Aliexpress.com поддържа история на всички поръчки към профила Ви. Разпечатайте всяка една и прикрепете към нея банковото извлечение. Считам, че това е достатъчно за да изпълните изискването за документална обоснованост при придобиване на стоката.
  Това може да не е достатъчно, ако при вноса в България за стоката се дължи ДДС и/или мито. В такъв случай независимо, че стоката пристига по пощата, се обърнете се към митническа администрация.

 30. Avatar
  Иван 2018-01-02 16:32:25

  Какво ще рече документалната обоснованост, разпечатка за разходи през сайта? Всички покупки от Алиекспрес са ми на банковото извлечение и там е описано номер, дата,цена и тн това върши ли работа?

Напиши коментар