Утвърден е образецът на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на трудов договор по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ брой 44 от 13 май 2020 г.).

С него до 31 октомври 2020 г. се въвежда нов вид договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за наемане на трайно безработни лица до 120 дни, за използването на който не е необходимо предварително внасяне на дължимите данъчни и осигурителни вноски.

Предоставянето на образците на трудовите договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето извършва по установения ред за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 26 май 2020 г.

За периода до 26 май 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация.

За сключените до 26 май 2020 г. трудови договори земеделски стопани и тютюнопроизводители в срок до 29 май 2020 г. са длъжни да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

След 26 май 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Образец на договора може да бъде свален тук, както и от рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“. В нея е публикувана и повече информация както за използването на този вид договор, така и за другите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Източник: http://www.gli.government.bg

 

§ 43. (1) До 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, може да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.
(2) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.
(3) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.
(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.
(5) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
(6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1.
(7) Образците на трудовите договори по ал. 1 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.
(8) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него.
(9) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по ал. 1 се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(10) Лицата по ал. 1 запазват правото си на месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане за времето, през което имат сключен договор по ал. 1.
(11) До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство“ – прибиране на реколтата“ се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.

Снимка: https://nivabg.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар