Утвърдени са проекти за промени на 8 наредби по прилагането на КСО

На свое заседание, проведено на 15 февруари 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест.

  • В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж:
Във връзка с отпускането на пенсиите и добавките към тях се конкретизират формите на подаване на заявления и документи по електронен път, като се уточнява, че това може да става с квалифициран електронен подпис или чрез въвеждането на предварително издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК).
 
Във връзка с нарастването на процента, който в пенсионната формула определя тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на размера на пенсиите, свързани с трудова дейност (определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.), в наредбата се дефинират пропорционалните части от процента, приложими за месеците осигурителен стаж. Създадена е и нова разпоредба, в която се посочват стойностите на коефициентите, използвани при определяне размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, за които КСО предвижда нарастване от първо число на всяка календарна година.
 

В областта на изплащането на пенсиите се облекчава процедурата за удостоверяване статута на учащ за лицата, получаващи наследствена пенсия. За учащите в България се предвижда възможност да не представят в НОИ документ от съответното училище, тъй като след сключено споразумение с Министерството на образованието и науката, осигурителният институт може директно да извършва справки в регистрите, водени от министерството. За учащите във учебни заведения в рамките на Европейския съюз и още няколко европейски държави отпада изискването за легализация на документите, удостоверяващи факта и срока на обучението.
 

  • В Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица:

За лицата с прекратено осигуряване след края на 2016 г. срокът за изплащане на обезщетението за безработици се определя единствено от осигурителния им принос след 2001 г. По този начин отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж, а за преценка на правото и определяне размера на обезщетението се използват данните от информационната система на НОИ.
 

С наредбата се дава възможност от 1 юли 2017 г. заявленията за отпускане на обезщетение за безработица да се подават по електронен път, за което е необходимо лицата да имат електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Също така в заявлението лицата могат да посочат и начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях във връзка с уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в офисите на НОИ, по пощата или по електронен път.

 

  • В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО:

Въвежда нов образец Приложение № 2а за изплащане на обезщетение за бременност и раждане в размер 50 на сто за майките, които са се върнали на работа в периода между 135-я и 410 ден и не ползват отпуск за бременност и раждане.


Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда по отношение на отпуските за майчинството и съответните обезщетения в КСО, са променени всички останали образци за изплащане на парични обезщетения. Новите образци влизат в сила от 1 юни 2017 г.


Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерския съвет.

Източник:http://www.noi.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар