Услуги, извършвани по електронен път (част първа)

автор:Мария Янчева

Определението за услуги, които са предоставяни по електронен път (електронни услуги), се съдържа в Приложение II на Директива 2006/112/ЕО на Съвета, както и в чл.7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 на Съвета и Приложение I към него (т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС). Самият факт на комуникация между клиент и доставчик по електронен път не означава, че услугата е извършена по електронен път.

Най-общо това са услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и услуги, които се предоставят по принцип автоматизирано -предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии (чл.7 от Регламента). Индикативен списък се съдържа в Приложение IIот Директивата, а именно:

1)         Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване;

2)         Доставка и осъвременяване на софтуер;

3)         Доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни;

4)         Доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия;

5)         Доставка на дистанционно обучение.

Повече детайли и насоки се съдържат в пълния текст на чл.7 от Регламента и Приложение Iкъм него (виж извадка в края на текста).

 

Място на изпълнение

Мястото на изпълнение на доставката на услуги извършвани по електронен път се определя съгласно чл.21 от ЗДДС и това е мястото където е установен получателят, което се извежда от следните норми:

  • Когато получателите са данъчно задължени лица, приложимо е общото правило на чл.21, ал.2 ЗДДС, съгласно което мястото на изпълнение на услугите е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност (или има постоянен обект или постоянен адрес или обичайно пребиваване).

  • Когато получателите са данъчно незадължени лица, приложимо е специалното правило на чл.21, ал.6 ЗДДС, съгласно което мястото на изпълнение на услугите е там, където получателят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване (това е изключение от общия принцип за определяне на място на изпълнение на услуги с получатели данъчно незадължени лица по чл.21, ал.1 ЗДДС).

Датата на възникване на данъчното събитие за услуги, извършвани по електронен път се определя съгласно общите правила на ЗДДС и няма предвидени специални норми (чл.25 ЗДДС).

 

Кой дължи данъка:

Лицето – платец на данъка при услуги, извършвани по електронен път с място на изпълнение на територията на страната (т.е. получателят е установен на територията на страната) се определя по следните правила:

  • Когато доставчик е лице, установено на територията на страната, то приложими са общите разпоредби на ЗДДС – данъкът е изискуем от доставчика, регистрано по ЗДДС лице (чл.82, ал.1 ЗДДС), а в случай че доставчикът не е регистрирано по закона лице, то оборотът от извършениете услуги ще формира оборот за задължителна обща регистрация по чл.96 ЗДДС.

  • Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и получателят е данъчно задължено лице, данъкът е изискуем от получателя (чл.82, ал.2, т.3 ЗДДС).

  • Когато доставчикът е лице, което не е установено на територията на страната и получателят е данъчно незадължено лице, данъкът е изискуем от доставчика (чл.85а ЗДДС).

 

Регистрация по ЗДДС

ЗДДС предвижда специални регистрации за услуги извършвани по електронен път:

  • Регистрация по чл.97б ЗДДС– за данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната, когато получателите на услугата са установени на територията на страната и са данъчно незадължени лица.

  • Регистрация по чл.154 ЗДДС – за прилагане режим извън Съюза.

  • Регистрация по чл.156 ЗДДС – за прилагане режим в Съюза.

(Следва продължение)

 

Извадки от нормативни актове, използвани в текста:

Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 на Съвета от 15 март 2011г.

Член 7

1.  Понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО, включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.

2.  Параграф 1 обхваща, по-специално, следните случаи:

а) в общия случай доставката на дигитални продукти, включително софтуер и промени или актуализиране на софтуер;

б) услуги, които осигуряват или подпомагат присъствие за стопански или лични цели в електронна мрежа като интернет пространство или интернет страница;

в) услуги, които се генерират автоматично от компютър чрез интернет или електронна мрежа, в отговор на специфично подаване на данни от получателя;

г) възмездно прехвърляне на правото на предлагане за продажба на стоки или услуги на интернет страница, функционираща като пазар онлайн, на който потенциалните купувачи правят офертите си посредством автоматизирана процедура и на който страните се уведомяват за продажбата с електронно съобщение, генерирано автоматично от компютър;

д) информационни пакети за интернет обслужване (ПИО), в които телекомуникационният компонент е съпътстваща и подчинена част (например пакети, които включват не само интернет достъп, а и други елементи, като страници, даващи достъп до новини, информация за времето или за пътувания; игри; поддържане на интернет пространство; достъп до онлайн бази данни и прочие);

е) услугите, изброени в приложение I.

3.  Параграф 1 не включва следното:

а) услуги за радио- и телевизионно излъчване;

б) телекомуникационни услуги;

в) стоки, за които заявката и нейната обработка се извършват по електронен път;

г) компактдискове, дискети и подобни материални носители;

д) печатни материали като книги, бюлетини, вестници или списания;

е) дискове и аудиокасети;

ж) видеокасети и дигитални видеодискове;

з) игри на компактдиск;

и) консултантски услуги като юридически услуги и услуги на финансови консултанти, предоставяни на получателите по електронна поща;

й) услуги по обучение, при които съдържанието на курса се преподава от учител чрез интернет или електронна мрежа (а именно чрез дистанционна връзка);

к) услуги за физически ремонт на компютърно оборудване, извършвани в автономен режим;

л) услуги за съхраняване на данни, в автономен режим;

м) услуги за рекламиране, и по-специално във вестници, афиши и по телевизията;

н) услуги от тип телефонни служби;

о) учебни услуги за дистанционно обучение като курсове по пощата;

п) стандартни услуги по продажби на търг, основани на пряка намеса на човешки фактор, независимо от това по какъв начин се правят офертите;

у) билети за културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития, които се резервират онлайн;

ф) настаняване в хотел, наем на автомобили, ресторантьорски услуги, превоз на пътници или подобни услуги, които се резервират онлайн.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Член 7 от настоящия регламент

1. Точка 1 от приложение II към Директива 2006/112/ЕО:

а) поддържане на интернет пространство и интернет страница;

б) автоматизирано, диалогово и дистанционно поддържане на програми;

в) дистанционно администриране на системи;

г) диалогово съхраняване на данни, при което се съхраняват специфични данни, възстановявани по електронен път;

д) диалогова доставка на дисково пространство, при необходимост.

2. Точка 2 от приложение II към Директива 2006/112/ЕО:

а) даване на достъп или снемане на софтуер (включително програми за доставки/счетоводни програми и софтуер за антивирусна защита) заедно с актуализациите;

б) софтуер за блокиране появяването на рекламни банери, познат още като банер блокатор;

в) драйвери за снемане на информация, такива като софтуер, който осигурява интерфейс на компютри с периферно оборудване (например принтери);

г) диалогова автоматизирана инсталация на филтри върху интернет пространство;

д) диалогова автоматизирана инсталация на защитни системи.

3. Точка 3 от приложение II към Директива 2006/112/ЕО:

а) даване на достъп или снемане на десктоп форми;

б) даване на достъп или снемане на фотографски или картинни образи или скрийнсейвъри;

в) дигитално съдържание на книги и други електронни публикации;

г) абонамент за диалогови вестници и списания;

д) интернет протоколи и статистика за интернет пространството;

е) диалогови новини, информация за трафика и за времето;

ж) диалогова информация, генерирана автоматично от софтуер въз основа на въведени от получателя специфични данни, такива като юридически или финансови данни (и по-специално такива като постоянно актуализирани данни за фондовите борси, в реално време);

з) предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница;

и) използване на машини за търсене и интернет директории.

4. Точка 4 от приложение II към Директива 2006/112/ЕО:

а) даване на достъп или снемане на музика на компютри и мобилни телефони;

б) даване на достъп или снемане на звънене, откъси, тонове на звънене или други звуци;

в) даване на достъп или снемане на филми;

г) снемане на игри на компютри и мобилни телефони;

д) даване на достъп до автоматизирани диалогови игри, които са зависими от интернет или други подобни електронни мрежи, като играещите са географски отдалечени един от друг;

е) получаване на радио- или телевизионни предавания, които се разпространяват чрез радио- или телевизионна мрежа, интернет или подобна електронна мрежа за слушане или гледане на предавания в избран от получателя момент и по негова лична заявка въз основа на каталог на предавания, подбрани от доставчика на медийни услуги като телевизия или видео по поръчка;

ж) получаване на радио- и телевизионни предавания, разпространявани чрез интернет или подобна електронна мрежа (IP streaming), освен когато те се излъчват едновременно с тяхното предаване или препредаване чрез радио- и телевизионна мрежа;

з) доставката на аудио- и аудиовизуално съдържание чрез съобщителни мрежи, което не се доставя от доставчик на медийни услуги и под редакционната отговорност на такъв доставчик;

и) последващата доставка на аудио- и аудиовизуална продукция на доставчик на медийни услуги чрез съобщителни мрежи от лице, различно от доставчика на медийни услуги.

5. Точка 5 от приложение II към Директива 2006/112/ЕО:

а) автоматизирано дистанционно обучение, чието функциониране е зависимо от интернет или подобна електронна мрежа и чието предоставяне изисква ограничена или нулева намеса на човешки фактор, включително виртуални класни стаи, с изключение на случаите, когато интернет или подобна електронна мрежа се използва единствено като инструмент за комуникация между преподавателя и ученика;

б) работни материали, които се обработват диалогово от учениците и се оценяват автоматично, без намеса на човешки фактор.

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар