Услуги, извършвани по електронен път (част пета – процедури във връзка с регистрация по чл.154 ЗДДС – за прилагане режим извън Съюза)

автор: Мария Янчева

Право на регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл.154 ЗДДС

обуславя се от едновременното наличие на следните условия:

а) Данъчно задълженото лице извършва доставка на услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка на Европейския съюз, включително в страната;

б) Данъчно задълженото лице не е установено на територията на Европейския съюз;

в) Данъчно задълженото лице не е регистрирано и няма задължение да се регистрира за целите на ДДС на територията на страната на основание, различно от чл. 97б ЗДДС, или на територията на друга държава членка на основание, различно от това, че предоставя услугите по т. а);

г) Данъчно задълженото лице не е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза в друга държава членка;

д) Не е налице някое от следните ограничения (чл.154, ал.10 ЗДДС):

- Не са изтекли 6 (шест) месеца от датата на прекратяване на прилагането на режим извън Съюза в която и да е държава членка, когато лицето доброволно се е отказало;

- Не са изтекли 6 (шест) месеца от датата на прекратяване на прилагането на режим извън Съюза в която и да е държава членка поради това, че лицето е уведомило, че преустановява извършването на доставките по т.а);

- Не са изтекли 2 (две) години от датата на прекратяване в която и да е държава членка на прилагането на режим извън Съюза или на режим в Съюза поради системно неспазване от лицето на задълженията, свързани с прилагането на съответния режим.

Правото се упражнява чрез подаване на заявление по електронен път до ТД на НАП – София. Органът по приходите има 7-дневен срок за проверка и 7-дневен срок от приключване на проверката за издаване на акт за регистрация или за мотивиран отказ, който се връчва по електронен път.

Дата на регистрация– първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението. Изключение е предвидено при подаване на заявлението до 10-то число на месеца, следващ датата на първата доставка – за дата на регистрация се смята датата на първата доставка.

Идентификационен номер– служебният номер по чл.84, ал.3 ДОПК, пред който се поставя знак EU.

Задължение за уведомяване при промяна в данните, съдържащи се в заявлението за регистрация – до 10-то число на месеца, следващ месеца на промяната.

Промяна на държавата членка на регистрация– лице, което е регистрирано за прилагане на режим извън Съюза в друга държава членка може да се регистрира по чл.154 ЗДДС като подаде заявление до 10-то число на месеца, следващ месеца през който е посочената от лицето дата на промяна. В същия срок то трябва да уведоми и другата държава членка. В този случай датата на регистрация е датата на промяна.Обратното също е допустимо (чл.155 ЗДДС) – лице, регистрирано на основание чл.154 ЗДДС може да се регистрира за режима в друга държава членка като подаде заявление за дерегистрация до 10-то число на месеца, следващ месеца през който е посочената от лицето дата на промяна. В същия срок то трябва да уведоми и другата държава членка. Датата на дерегистрация е датата на промяна.

 

Прекратяване на регистрацията (чл.155 ЗДДС)

– може да бъде по инициатива на лицето и по инициатива на органа по приходите.

По инициатива на лицето се извършва, когато: вече не извършва доставки на услуги извършвани по електронен път или вече не отговаря на изискванията за регистрация по чл.154, ал.1 ЗДДС или по избор.

Подава се заявление по електронен път до ТД на НАП – София ,не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца на настъпване на съответното обстоятелство, с изключение на дерегистрация по избор – при нея заявлението се подава до 15 дни преди края на тримесечието, предхождащо календарното тримесечие, от което няма да се прилага режима.

Органът по приходите има 7-дневен срок за проверка и 7-дневен срок от приключване на проверката за издаване на акт за прекратяване на регистрацията или за мотивиран отказ, който се връчва по електронен път.

Датата на прекратяване е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращането на електронното съобщение за издаване на акта за дерегистрация, с изключение на дерегистрацията по избор – първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за дерегистрация.

 

По инициатива на органа по приходите се извършва с издаване на акт за дерегистрация, когато: лицето не е извършвало доставки на услуги предоставяни по електронен път осем последователни данъчни периода (календарни тримесечия) и не е подало заявление за дерегистрация или вече не отговаря на изискванията за регистрация по чл.154, ал.1 ЗДДС и не е подало заявление за дерегистрация или системно не изпълнява разпоредбите по прилагане на режим извън Съюза (системното неизпълнение е дефинирано в чл.155, ал.8 ЗДДС). Актът за дерегистрация се връчва по електронен път и датата на дерегистрация е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на изпращане на електронното съобщение.

 

Прочетете още:

Услуги, извършвани по електронен път (част първа)

Услуги, извършвани по електронен път (част втора)

Услуги, извършвани по електронен път (част трета–режим в Съюза и режим извън Съюза – общи положения)

Услуги, извършвани по електронен път (част четвърта–режим в Съюза и режим извън Съюза - деклариране и внасяне на данъка)

 

(Следва продължение)

-------------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар