Указание на МФ относно прилагането на глава шеста " Публичност на финансовите отчети " от ЗС


На страницата на Министерството на финансите е публикувано Указание за прилагането на глава шеста " Публичност на финансовите отчети " от Закона за счетоводството /ЗС/. Целта му е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от ЗС за публикуването на годишните финансови отчети и годишните доклади от предприятията за 2016 г. Пълният текст на Указанието може да изтеглите оттук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар