Труд и осигуряване в трансгранични ситуации - с фокус върху командироването на работници и международни шофьори в ЕС - семинар в Бургас

Командировате ли лица в ЕС? Предметът на Вашата фирма включва ли работа в чужбина?

Вземете участие в семинара, организиран от Акаунтинг нюз и Бойчев консултинг:

ТРУД И ОСИГУРОВКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ с фокус върху командироването на работници и международни шофьори в ЕС

Място и дата на провеждане:
Бургас, 20 октомври 2018 г., събота
Започваме в 9:30 часа,
Зала № 1 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен семинар

Лектори:

Михаил Илиев – доктор по право и експерт в МТССП Професионалната му дейност е насочена към участие в разработването на нормативни актове, концепции, стратегии, програми и планове в областта на трудовото право и социалната сигурност.
От октомври 2017 г. до септември 2018 г. е дългосрочно командирован в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, като участва в подготовката и провеждането на първото ротационно председателството на страната ни на Съвета на Европейския съюз.
В периода февруари 2011 г. – октомври 2017 г. е хоноруван преподавател в Нов български университет и в СУ „Св. Климент Охридски".

Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по обществено осигуряване и координация на системи за социална сигурност. Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС.Участвал е в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в областта на социалната сигурност.
Притежава сертификати от Българския дипломатически институт/ Clingendael Diplomatic Academy, EIPA, ИПА и НАП.


Програма:

 

Трудово законодателство при командироване на работници в ЕС

1. Условия за командироване и изпращане в рамките на предоставянето на услуги;

2. Приложно поле на Директива (ЕО) 96/71 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; разграничение с режима на командироване по чл. 121 от Кодекса на труда;

3. Минимални условия на работа в приемащата държава съгласно изискаванията на Директива (ЕО) 96/71, Кодекса на труда и Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги;

4. Изискването за заплащане на минималните ставки в приемащата държава/заплащане на командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни);

5. Промени вследствие на приемането на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) №
1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“);

6. Проблемът за командироването/изпращането в сектора на международния автомобилен транспорт;

7. Възможни предстоящи промени в условията за командироване и изпращане.

Лектор: Михаил Илиев 

 

Осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително
законодателство в ЕС;

2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително
законодателство в ЕС;

3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за целите на социалната сигурност;

4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС:

5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС:

6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа;

7. Осигуровки за командировани в ЕС работници:

- осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за международните шофьори;

- осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и квартирните при командироване на работници в ЕС;

8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки;

9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС;

10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително законодателство за командировани в ЕС работници.

Лектор: Димитър Бойчев

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 165 лв. 
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Местата за залата са ограничени.

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар