Трудов договор за работа през определени дни в месеца, съгл. чл. 114 от КТ

автор: Ваня Иванова

Съгл. чл. 114 от Кодекса на труда, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

Тези договори са за работа в определени дни от месеца и не могат да бъдат сключвани за работа през всички работни дни от месеца. В тях трябва да се определят точно дните, в които работникът или служителят ще извършва трудова дейност, както и разпределението на работното време.

Този тип трудов договор се сключва на основание чл. 114 от Кодекса на труда и може да бъде сключен във връзка с чл. 68 – като срочен трудов договор, или чл. 67 - като безсрочен

За сключен трудов договор по чл. 114 се уведомява НАП по надлежния ред с подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда.

Осигуряване

дължат се всички осигуровки:

Назначените лица по чл. 114 от КТ попадат в обхвата на чл. 4 ал. 1  от КСО и са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това означава, че такива работници имат право да ползват болнични или обезщетения от НОИ.

Зачитане на трудов стаж

/Чл. 9 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж/

 За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с КТ нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време.

При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни, трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица.

Трудовият стаж на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се определя, като изработените часове по графика за периода на сумирането, след превръщане на нощните часове в дневни за смените с повече от 4 нощни часа, се разделят на установената за тях нормална продължителност на дневното работно време. Определеният по този начин трудов стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни за периода на сумирането.

Зачитане на осигурителен стаж

/чл.38 ал. 3 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/

за времето след 31 декември 2002 г

За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност;

осигурителният стаж на лицата , които са работили при непълно работно времеи са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.

Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при 6-дневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината

Пример:

Лице работи от 01.06.2016 до 30.09 всяки четвъртък и петък по 4 часа. Тъй като е отработена половината от нормалната продължителност на работното време, всеки един от тези дни ще му се зачете за трудов стаж. В посочения период има 36 отработени дни, или трудовият стаж следва да е 36/21=1 месец и 15 дни

36 дни*4 часа=144 часа, или осигурителният  стаже 144/8 равен на 18 дни

Пример: по горните данни, ако лицето е било назначено на 3 часа :36 дни *3 часа=108 часа / по-малко от половината законоустановено раб. врме/

108/8 =14 дни трудов стаж

108/8 =13 дни и 4 часа осигурителен стаж

Важно: Тъй като трудовият стаж не е равен на осигурителния стаж, на лицето при прекратяване на трудовия договор следва да се издаде удостоверение Образец УП-3 за зачетения осигурителен стаж.

Право на отпуск

Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.(чл. 23 ал. 1 от НРВПО)  За всеки зачетен за стаж месец лицата ще имат право на една дванайста част от минимум 20 дни платен годишен отпуск. 

Когато нямаме отработени 10 дни, се прилага чл. 177, ал. 2 от КТ, според който когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. 

От системата Въпроси и отговри на Министерството на труда и соц. политика, отговори на Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

На назначените по чл.114 от КТ полага ли им се възнаграждение за % прослужено време /трудов стаж/?

Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. От горното следва, че ако лицето работи по основен трудов договор на пълно работно време (8 часа), то по трудовия договор по чл. 114 КТ не се изплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Ако трудовият договор по чл. 114 КТ е единствен,то по него може да се плаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, когато предишният трудов стаж е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия (чл. 12, ал. 4, т. 1 от Наредбата).

Вписва ли се трудов стаж по чл.114 от кт в трудова книжка?

В чл. 114 от Кодекса на труда е предвидено, че трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Трудовият стаж се зачита и се вписва в трудовата книжка за периода след 01.01.2009 г. Следва да имате предвид, че в трудовата книжка се вписва трудовият стаж само по основното трудово правоотношение.

Възможно ли е сключване на втори трудов договор, при друг работодател, по чл. 114, при наличието на основен трудов договор на 8 часа?

Съгласно чл. 114 от Кодекса на труда (КТ), трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Няма пречка това да е втори трудов договорза работника или служителя (дори когато основното му трудово правоотношение е с продължителност от 8 часа), при спазване на разпоредбите на КТ. Следва да имате предвид, че във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа, съгласно чл. 152 от КТ и седмична почивка – 48 часа, съгласно чл. 153 от КТ.

Отразяване на дните в осигуряване в Декларация Образец 1

Трябва да се ограничат точно дните в осигуряване. Т.е необходимо е да се посочат Ден, от който осигуряването е възникнало/ възобновено и Последен ден в осигуряване. В Декларацията има възможност за 5 прекъсвания и възобновявания на осигуряването. Какво се прави ако има повече от 5 през месеца? От НАП отговарят, че тогава информацията за лицето следва да се посочи на 2 реда


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

27 Коментари

 1. Avatar
  Павлин 2020-08-20 15:58:51

  Здравейте и предварително Благодаря.
  Питах счетоводители и все пак не намерих решение на моя проблем....искам да назнача работник на 4- часа по член 114,но не знам в кой ден ще ми трябва помоща му и няма как да му определя в графика кои дни ще работи нито в колко часа ще започне работата...то не зависи от мен ! а искам да съм редовен,а не в сивия сектор...т.е идва ми стоката или аз не съм в града и работника може да дойде за 5-минути....кога да пише някой график или да се подава графика към НАП ?единия желаещ ми казва давай ми пари на ръка,а аз ще ги внеса,а ако не ги внесе ??? а мен ме глобят ? моята нужда е когато ми трябва да го повикам да работи,да му платя и да му внеса осигуровките за положения труд,а не по графика когато той може да не е работил...така е правилно!какво да направя без да получа глоба или да плащам осигуровки без да е работил ? мога да му кажа колко часа ще работи,но не мога да му кажа кога ще е,а и на НАП също,ако трябва да ги уведомя предварително...има ли възможност като почне да работи и да пиша тогава кога е работил ?

 2. Avatar
  Диана Нойкова 2020-03-23 16:51:46

  Здравейте ! Трудов договор , сключен на основание чл,67 от КТ, може ли с допълнително споразумение да се превърне в трудов договор по чл,114 от КТ

 3. Avatar
  Ели Стойкова 2020-02-25 13:43:05

  Здравейте! Може ли да се назначи лице, работещо по чл .67 от КТ, при същия работодател по чл.114, защото се налага да работи в определени дни в месеца по проект. Благодаря предварително!

 4. Avatar
  Ваня Иванова 2019-12-06 11:00:00

  Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудово правоотношение, след като е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст , работника има право на на обезщетение от работодателя в размер на брутно възнаграждение от 2 месеца или на 6 месеца, като последното се дължи за трудов стаж при същия работодател през последните десет години.
  Аз съм социален работник в ДСП към АСП, като първите две години съм работила по проект като социален работник по проект \\\"Укрепване капацитета на АСП за повишаване качеството и ефективността на социалната работа\\\" в същото ДСП, в които работя към момента.
  Въпросът ми е трудовият стаж по проекта, смята ли се за трудов стаж при същият работодател, защото заедно със стажа по проекта преди пенсионирането си ще имам 10 години трудов стаж при един и същ работодател.

 5. Avatar
  Тони 2019-07-25 13:24:51

  Колко дни е предизвестието за прекратяване на трудов договор по чл.114?

 6. Avatar
  Ваня Иванова 2019-07-24 22:37:37

  До Преслва
  На първия въпрос - да трябва, защото при сключването на такъв трудов договор следва да се уговори продължителността / работното време/ и разпределението на работното време / в кои дни ще работи/
  На втория въпрос - според мен са възможни и двата варианта

 7. Avatar
  Преслава Иванова 2019-07-23 19:19:41

  Здравейте,
  Тъй като съм студентка и няма да имам възможност да работя на 4 часов трудов договор, с работодателя ми искаме да сключим договор за работа в определени дни от месеца. Той не знае как да постъпи и остави на мен да се занимая с оформянето на този договор.
  Въпросите ми са:
  трябва ли точно да посоча дните, в които ще работя (например всеки вторник и четвъртък, или всеки втори вторник и четвъртък от месеца), както и по колко часа ще работя на ден, тъй като най - вероятно те ще са 2-3 часа на ден
  как трябва да се посочи размерът на възнаграждението в трудови договор - възнаграждение за час или възнаграждение за ден?
  Благодаря предварително

 8. Avatar
  Ваня Иванова 2019-07-22 14:59:42

  До Мария
  По-скоро вариант 2. Гражданският договор ще бъде прикрит трудов
  Заложете приблизителен брой дни

 9. Avatar
  Мария 2019-07-21 23:15:53

  Здравейте, възнамерявам да стартирам бизнес свързан с услуга предоставяна в офисите на клиентите. Колебая се между наемането на служителите на граждански договор (с условие предоставяне на N -бр.услуги) и Трудов по чл.114., но няма как да знам предварително или в началото на месеца кои дни, колко дни и в кои часове ще се осигури заетост на служителите. Според Вас кой е по-удачният вариант?

 10. Avatar
  Величка Петкова 2019-03-04 16:14:45

  Здравейте,искам да попитам при сключен втори трудов договор на 0,25% при същия от основният договор работодател полага ли се платен годишен отпуск за тези 0,25%,?

 11. Avatar
  Ваня Иванова 2018-10-25 10:40:14

  А защо не го пуснете в неплатен отпуск ако другия месец ще имате нужда от него ?

 12. Avatar
  Виолета Теофилова 2018-10-25 10:35:13

  Здравейте,
  Може ли лице назначено на трудов договор по чл. 114 КТ да не полага труд през определен месец, т.е да има нула отработени часове?
  Според мен не може, аз мисля, че ако нямаме нужда от лицето би трябвало да прекратим договора му, но въпросното лице / назначено по чл. 114/ се опитва да ме убеди, че не трябва да го подавам в Декларация 1 и 6, при положение, че договорът е регистриран в НАП.

 13. Avatar
  Ваня Иванова 2018-10-11 10:42:28

  До Петя Михайлова,
  да, ако дните, в които работите по втория трудов договор попадат в дните на временната нетрудоспособност

 14. Avatar
  Петя Михайлова 2018-10-11 10:02:08

  Здравейте,
  работя на основен договор. Скоро сключих договор по чл.114 с друг работодател. Ако ползвам болничен, необходимо ли е да занеса екземпляр и на двете места ?

 15. Avatar
  Катя 2018-07-28 16:53:12

  Като прекратявам договор по чл. 114 не попълвам трудова книжка нали?
  УП-3 ли да издам, и как да изчисля трудовия стаж
  Благодаря!!

 16. Avatar
  Василева 2018-06-26 15:32:09

  Ако работя по основен трудов договор на 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден, мога ли да бъда назначена и по чл. 114 за четири съботи в месеца на 4 часа?

 17. Avatar
  Зинаида Тодорова 2018-05-16 08:59:57

  Трябва ли да се пуска предизвестие при изтичане на срока, когато лице е назначено по чл.114 от КТ

 18. Avatar
  Ганчева 2017-11-29 01:02:12

  Здравейте! Работя на пълен щат в училище. На втори трудов договор съм назначена по чл. 114 - два дни по 4 часа. На 2 и 3 ноември училищата бяхме в отпуск, работните ми дни в образователната институция, в която работя на 4 часа са понеделник и сряда (по договор) и не съвпадат с дните на отпуската (четвъртък и петък), но директорката ми казва, че трябва да си пусна отпуск. Аз същевременно на тези дати съм в отпуск в училището, където ми е основният трудов договор. Какво трябва да направя?

 19. Avatar
  Egorewobesk 2017-10-01 14:14:13

  Стать Трейдером на Olymp Trade https://goo.gl/uBN2He

  Стать партнером Olymp Trade https://goo.gl/AjnNvg

  Стать Трейдером на Binomo https://goo.gl/aJBnrb

  Стать парнером Binomo https://goo.gl/VaFpHf

  Видео заработка https://www.youtube.com/watch?v=6gOf9zXufDY&t

  Сайт для заработка http://zarabotok--doma.ru


  энциклопедия прибыльных торговых систем на бинарных опционах

 20. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-06 21:24:42

  каква е разликата между т,удов и граждански договор може да прочетете в тази наша статия http://accountingnews.bg/каква-е-разликата-между-трудов-договор-по-кодекса-на-труда-и-граждански-договор-по-закона-за-задълж-230.html

 21. Avatar
  Пепа Филина 2017-08-03 17:31:18

  Здравейте! Работя като учител по трудов договор. Работя и на граждански договор в Школа по изкуствата като преподавател. Часовете ми в Школата не са всеки ден. Размерът на заплащането на лекторския час се определя от Общината. Въпросът ми е дали имам право да изискам договорът да бъде променен от граждански в трудов с всичките правни последствия от това. Благодаря Ви!

 22. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-08 20:48:51

  Според КТ , работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Какво означава на практика това? Приемаме, че сумираното изчисляване е за 1 месец- определя се норма за отработените часове през месеца и работодателят съставя график. Целта е да се постигне максимално оптимизиране на работния процес, като се спазват изискванията за междудневна и междуседмична почивка. Ако трудовият договор е сключен по чл. 114 за работа само в събота и неделя , на четири часа, с точно определено работно време- от.. до- няма нужда от въвеждането на график.

 23. Avatar
  Валя Николаева 2017-03-06 16:25:56

  Здравейте!
  Ако назначим лице по чл.114 за работа за събота и неделя на 4 часа, трябва ли да е на сумирано работно време?
  Благодаря!

 24. Avatar
  аccountingnews.bg 2016-12-07 18:04:24

  Основанието на договора по чл 114 е за работа в определени ДНИ, така че в договора задължително би трябвало да се посочат дните. А вече за тези дни би могло да се въведе график.

 25. Avatar
  Мария Ангелова 2016-12-05 13:58:26

  Благодаря ви!

  Според вас все пак има ли възможност по чл. 114 да се назначи работник на сумирано работно време, т.е. да не се посочват определени дни, в които ще работи, а работното време да се определя с графици за седмицата или месеца?

 26. Avatar
  Accountingnews.bg 2016-12-03 16:40:17

  Логичен въпрос. В Наредба 5 никъде не е посочено, какво се пише като Основно трудово възнаграждение в Уведомлението по чл. 62, когато по трудов договор заплащането всеки месец е различно / почасово, или за работа в определени дни./ От ИТ са ни отговорили, че трябва да се посочи осредненото основно възнаграждение- например за работа в събота и неделя- 4 съботи и недели х съответното дневно възнаграждение. По-важно е това, което е записано в трудовия договор да се засича с ведомостта. За повече указания се обърнете към ИТ.

 27. Avatar
  Мария Ангелова 2016-12-02 13:08:58

  Здравейте, каква сума трябва да се запише за сумата на възнаграждението в Уведомлението към НАП при условие, че работното време ще бъде различно всеки месец?

Напиши коментар