Съобщение на Агенцията по вписванията относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

На страницата на Агенцията по вписванията е публикувано съобщение, което касае последните промени в Кодекса на труда, свързани с прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял.

Във връзка с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял Ви уведомяваме, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, се доказва от работодателя с удостоверение по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

Указанието е по препоръка на Министерство на правосъдието, във връзка с празнотата в текста на Закона по отношение удостоверяването на описаното по-горе обстоятелство за допускане на вписване при прехвърлянена търговско предприятие и дружествен дял и ще се прилага до приемане на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти.

 

Част от промените в Търговския закон:
 

Чл. 129. (1)  ТЗ (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник, и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

 

На страницата на ИА Главна инспекция по труда също е поместено съобщение относно удостоверението за липса на задължения към работници и служители при прехвърляне на предприятия

Във връзка с много запитвания как може да бъде получен документ от ИА ГИТ за липса на дължими възнаграждения и обезщетения към работници и служители, включително и към бивши такива, с цел прехвърляне на предприятия или дялове от тях, информираме, че Агенцията няма законодателно задължение да издава такъв.

Промените в чл. 15 и чл. 129 в Търговския закон регламентират, че прехвърляне на предприятия и дялове от предприятия могат да бъдат извършени само при изплатени възнаграждения и обезщетения на работници и служители, включително и на такива с прекратени правоотношения до 3 години назад. Не е  регламентирано Инспекцията по труда да издава удостоверение за липса на такива задължения. Поради този факт няма правно основание такъв документ да бъде издаван от ИА ГИТ.

На сайта на Агенцията по вписванията е публикувано съобщение, че съответните обстоятелства се удостоверяват с удостоверение, издадено от работодателя. Повече информация за вида на съответното удостоверение може да предостави компетентната държавна администрация, в случая Агенцията по вписванията.

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар