Създава се регистър на банковите сметки и сейфове

 

В ДВ брой 81 от 14.10.2016 е обнародвана НАРЕДБА № 12 от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

 С наредбата се урежда редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове , поддържан от Българската народна банка (БНБ).

Какво представлява този регистър:

Регистърът е електронна информационна система, която осигурява:

1. централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощените от тях лица;

2. получаване на информация от органите и институциите по чл. 56а, ал. 3, както и от физически и юридически лица по чл. 56а, ал. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ);

3. обобщаване на събраната информация.

 

От кого се подава информацията:

В регистъра информация подават банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната както и БНБ.

 

Банките подават в регистъра информация за:

  • банковите сметки на физически лица,
  • физическите лица, наематели на сейфове,
  • за банковите сметки на юридически лица

 

Първоначално подаване на информация:

Банките извършват първоначално подаване на информация в регистъра в срок до 30 ноември 2016 г. с данни към 31 октомври 2016 г., а информацията за периода от 1 ноември до 31 декември 2016 г. - след 1 януари 2017 г.

 Данните за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове започват да се подават в регистъра за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейф след 1 юли 2017 г.

 

От 01.01.2017

  •  Банките подават ежеседмично информация в регистъра за откриване на нови сметки, закриване на сметки или промяна във вече подадени данни
  • Банките подават ежеседмично информация в регистъра за сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф или промяна във вече подадени данни


Банките носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информация в регистъра и коригират неточности в подадената информация по своя инициатива или по искане на лицето, за което се отнасят данните.

Достъп до информация от регистъра имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 ЗКИ във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки.

Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице.

Информация от регистъра могат да получават и наследници на починали лица.

Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и получаване на информация от регистъра

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар