Съветът на ЕС постигна съгласие по ключова реформа в сектора на автомобилния транспорт

На 04 декември Съветът на ЕС постигна съгласие по позицията си (общ подход) по ключова реформа на сектора на автомобилния транспорт, която обхваща подобряване на условията на труд на водачите, специални правила за командироването на водачите, извършващи международен превоз, достъп до пазара на превози на товари и подобрено правоприлагане. Реформата е разработена така, че да осигури баланс между подходящи условия на труд за водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Освен това тя ще осигури яснота за сектора и ще сложи край на различията в националните тълкувания на правилата.

Постигнатото днес съгласие е свързано с осигуряването на по-справедливи правила за водачите и транспортните дружества и на по-висока ефективност на националните контролни органи. Професионалните водачи ще се ползват от по-добри условия на труд, а дружествата, които извършват дейност в различни държави членки, ще получат по-голяма правна сигурност и по-малко административна тежест. Постигането на съгласие по тези предложения беше основен приоритет на австрийското председателство.

  • Един от ключовите елементи за подобряване на правоприлагането е да има надежден начин за регистриране на информацията за това кога и къде камионът е пресякъл граница и за определяне местоположението на дейностите по товарене и разтоварване. Това ще се осъществява чрез електронен тахограф, който ще прави всичко това автоматично. Всички превозни средства, извършващи международни транспортни операции, ще трябва да бъдат оборудвани с това устройство до края на 2024 г.
  • Що се отнася до каботажа (операции на транспортните дружества, извършвани в рамките на национален пазар извън собствената им страна), Съветът запази сега действащото правило, което позволява максимум 3 операции в рамките на 7 дни. Мерките за подобрено правоприлагане следва да дадат възможност за по-ефикасно и ефективно наблюдение на спазването. За предотвратяване на системния каботаж ще бъде въведен „срок на прекъсване“ от Х дни, преди да могат да се извършват по-нататъшни каботажни превози в същата страна със същото превозно средство.
  • Критериите за установяване на транспортните дружества ще включват редовно връщане на превозните средства в оперативния център на дружеството. Превозвачът ще трябва да организира работните графици на водачите така, че те да са в състояние да се връщат у дома (в страната на установяване на превозвача) поне веднъж на всеки четири седмици или, ако водачът предпочете да ползва две намалени седмични почивки — след три седмици на път.
  • За да се осигурят адекватни условия за труд на водачите, нормалната седмична почивка трябва да се прекарва извън кабината. Обаче, за да се преодолеят практическите проблеми за намиране на подходящо настаняване, нормалната седмична почивка може по изключение да се прекара в превозното средство, ако са спазени определени критерии.
  • Реформата пояснява как професионалните водачи ще се ползват от принципа на еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място. Общото правило ще бъде, че ако дадена операция е организирана така, че връзката между работата на водача и страната на установяване остава непроменена, водачът следва да се изключи от правилата за командироването. Това означава, че двустранните транспортни операции са изрично изключени. 
  • По време на пътуването до страната на местоназначение и обратно са позволени максимум две допълнителни натоварвания/разтоварвания и в двете посоки, без да се попада в обхвата на режима на командироване. Транзитното преминаване също е изключено. Пълният режим на командироване ще се прилага за всички други видове операции, в т.ч. каботажните, от първия ден на операцията. Специалните правила за командироването ще трябва да се въведат в рамките на 18 месеца от влизането в сила на законодателния акт.


Предложенията са част от първия пакет за мобилността, представен от Комисията през юни 2017 г.Текстовете, по които беше постигнато съгласие, представляват позицията на Съвета за преговорите с Европейския парламент с оглед постигането на споразумение по окончателните текстове.

 

Източник: https://www.consilium.europa.eu

Илюстрация: Designed by Welcomia


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар