Счетоводители, данъчни консултанти и адвокати ще бъдат задължени да докладват схеми за пестене на данъци

 

Новите изисквания за докладване ще се прилагат от 1 юли 2020 г.

Вчера /13.03.2018 г./ Министрите на финансите на Европейския съвет приеха законодателно предложение, насочено  към повишаването на прозрачността, която е от ключово значение в стратегията за борба с избягването на данъци и данъчните измами.

Директивата ще изисква от посредниците, като например данъчни консултанти, счетоводители и адвокати, които проектират и/или насърчават схеми за данъчно планиране, да докладват схеми, считани за потенциално агресивни. 
 

Държавите членки ще бъдат задължени да обменят автоматично получаваната от тях информация посредством централизирана база данни. Това ще позволи ранното установяване на нови рискове от избягване на данъчно облагане и предприемането на мерки за спиране на вредните договорености.
 

Държавите членки ще бъдат задължени да налагат санкции на посредниците, които не изпълняват мерките за прозрачност.


Повишаването на прозрачността е от ключово значение за нашата стратегия за борба с избягването на данъци и данъчните измами“, заяви Владислав Горанов, министър на финансите на България, „Ако компетентните органи получат информация относно схеми за агресивно данъчно планиране преди прилагането им, те ще могат да отстранят пропуските преди загубата на приходи.“


В проекта за директива се набелязват „типични белези“, въз основа на които да се идентифицират видовете схеми, които трябва да бъдат докладвани на данъчните органи. Изискването за докладване на определена схема няма да означава, че тя е вредна, а просто, че може да представлява интерес за данъчните органи с оглед упражняване на допълнителен контрол. Въпреки че много от схемите имат напълно законни цели, стремежът е да се идентифицират схемите, които нямат такива.
 

Предложението до голяма степен отразява действие 12 от плана на ОИСР от 2013 г. за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.


Следващи стъпки

Съветът ще приеме директивата без допълнителни обсъждания, след като текстът бъде финализиран на всички официални езици.
Държавите членки ще разполагат със срок до 31 декември 2019 г. да я транспонират в националните законови и подзаконови актове.

Новите изисквания за докладване ще се прилагат от 1 юли 2020 г. Държавите членки ще бъдат задължени да обменят информация на всеки три месеца, в рамките на един месец след края на тримесечието, през което е подадена информацията. Първият автоматичен обмен на информация следователно ще бъде осъществен до 31 октомври 2020 г.
За приемането на директивата е необходимо единодушие в Съвета, след провеждане на консултация с Европейския парламент.

Парламентът гласува становището си на 1 март 2018 г.

Източник:www.consilium.europa.eu

Илюстрация: https://eu2018bg.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар