Сумирано изчисляване на работното време - общи положения съгласно КТ

автор: Ваня Иванова

Сумирано изчисляване на работното време

Темата за сумираното изчисляване на работното време е твърде обширна и има много казуси, за които се срещат по няколко решения. Ще се опитаме в няколко теми да засегнем най-важните въпроси, които възникват когато фирмата премине на сумирано изчисляване на работното време.

Общи положения съгласно Кодекса на труда.

Съгласно чл. 142 т КТ, работното време се изчислява в работни дни – подневно

На работодателят  е предоставена възможност освен подневно изчисляване на работното време, да може да установи сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)- седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

Поради това сумираното изчисляване представлява специфична организация на труда/работното време, с оглед на технологичния процес в предприятието.

Няма пречка след изтичане на периода на СИРВ работодателят в рамките на същата календарна година отново да установи сумирано изчисляване на работното време за други периоди.

Периодът на отчитане се установява от работодателя.

Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време (чл. 142, ал. 4 от КТ). Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден (чл. 142, ал. 3 от КТ).

При изготвяне на графиците за работа при сумирано изчисляване на работното време следва да се спазват изискванията за 5-дневна работна седмица и почивките, установени в чл. 152 и 153 от Кодекса на труда:

Съгласно чл. 152 от КТ, работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

Разпоредбата на чл. 153 от КТ определя, че при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя.В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа. При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък от горния размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите, когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това (чл. 153 от КТ).

Когато работникът или служителят изработи в повече от установената продължителност на работното време за съответния отчетен период, определен от работодателя, това време се заплаща като извънреден труд


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар