Становище относно попълване на декларация обр. №1 за хотелиерство и ресторантьорство

В страницата на НАП е публикувано указание 20-00-111/13.07.2020 г. относно попълването на декларация обр. №1 във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. , направени със  т. 2 от заключителната разпоредба на ЗИД ЗДДС:

В приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават и в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ също се заличават. Минималните месечни размери на осигурителния доход по квалификационни групи професии, определени за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство, се обособяват в нов допълнителен ред – 60а в приложението със следните размери: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новите минимални размери на месечния осигурителен доход по квалификационни групи професии, определени за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство, на основание §7 от Заключителните разпоредби на ЗИД ЗДДС, влизат в сила от 1 юли 2020 г. и се прилагат за месеците до края на годината.

Направеното изменение не се отнася за осигурителите с основна икономическа дейност туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации (код по КИД 2008 - 79) по ред 60 от приложението, и определените от 1 януари 2020 г. минимални размери на месечния осигурителен доход по квалификационни групи професии за тези осигурители остават непроменени до края на годината.

В този аспект, при подаване на данни за осигурените лица с декларация обр. №1 (приложение №1) към Наредба № Н-13 от осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство, е необходимо да се има предвид следното:

  • Осигурителите, за които е определена като основна икономически дейности хотелиерство или ресторантьорство, за месеците от юли до края на 2020 г. продължават да попълват код 60 в точка 12.3 (Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя) от декларация обр. №1.
  • Бюджетните предприятия по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход, съгласно указанието за попълване на декларацията посочват код "99".
     
  • За осигурените лица в т. 12.2 - Код икономическа дейност за осигурения, в съответствие с указанията за попълване на декларацията, се попълва 4-значният код по КИД 2008 г. на икономическата дейност в която лицето е заето.

Начинът и редът за попълване и подаване на данните за осигурените лица с декларация обр. № 1 се запазват и остават без промяна. По този начин, във връзка с измененията в ЗБДОО за 2020 г., за осигурителите не се създава допълнителна административна тежест, свързана с промяна в структурата и формата на данните за осигурените лица, подавани по реда Наредба №13.

Контрол, относно коректното определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход за визираните икономически дейности, ще бъде осъществяван от органите по приходите на агенцията въз основа напредставените данни с декларации обр. №1 за осигурените лица и по реда на Данъчно-осигурителния п роцесуален кодекс.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар