Срочен трудов договор за сезонна работа

гост-автор: Боряна Георгиева

Срочният трудов договор си остава вечно актуална тема. Това е така поради наближаващия летен период, свързан с т.нар сезонна работа и поради засиленото желание на работодателите да избегнат отговорността, която им възлага законодателството с безсрочните трудови договори.

 При срочните трудови договори работодателят има повече права с оглед на по-лесното им прекратяване,но има и законови изисквания които трябва задължително да се спазват.

Нормативна уредба

Чл. 68. (1) Срочен трудов договор се сключва:

1. за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;

Сезонната работа се позовава на чл.68 ал.3 от Кодекса на труда:

Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

 

Пример: Хотел "Звезда",разположен в кк Златни Пясъци, работи от 01.04.2017 до 01.10.2017 този сезон

Хората се назначават на срочни договори поради сезонния характер на обекта за периода от 01.04.2017 до 01.10.2017г на основание чл.68 ал.1 т.1.

 

Особености:

  • Важно е да се знае,че работниците и служителите по срочен трудов договор по ал. 1, имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение поради срочния характер на своята работа.

 

  • В договорите  трябва да се отбележи кое налага сключването на срочни трудови договори, а именно сеозонният характер на обект. При необходимост обектът трябва да разполага с необходимата информация за да докаже сезонната си дейност.

 

  • Договорите в възможно да се обвържат с чл.70 ал.1, като срокът на изпитване не може да е по-дълъг от срока на самия договор.

 

  • Допустимо е срокът на договора да е за период по-малък от 6 месеца, ако толкова остава до края на сезонната дейност.

Например: ако назначаваме човека на 01.08.2017, то договорът ще бъде сключен за два месеца.

 

  • Независимо как бъде сключен трудовият договор /за какъв период/, срокът на изпитване може да бъде заложен само веднъж.

Например, ако сега сключвате договор с два месеца срок на изпитване,то нямате право следващия сезон да сключите договор с още два месеца срок на изпитване

 

  •  Срокът на предизвестие е 3 месеца, но не повече от оставащия срок на договора. Вписването на срок на предизвестие от 30 дни с оглед краткия характер на договора е незаконосъобразно.

 

  • Прекратяването е на основание чл.325 ал.1 т.3 от Кодекса на труда/с изтичане на уговорения срок/.  Прекратяването на горепосоченото основание е законосъобразно дори в период на ползване на отпуск и отсъствие поради временна неработоспособност

 

Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

Основание за превръщането на срочния договор в безсрочен след изтичане на срока на договора е чл. 69 ал.1

Чл. 69.  (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Важно е в този случай да се отбележи,че законодателят изисква реално отработване на тези 5 дни. Т.е ако служителят излезе в болничен поради бременност 10 дни преди края на срока на договора,то този договор няма да стане безсрочен тъй като липсва реалното отработване на тези 5 дни

 

Освен на основание чл.325 ал.1 т.3 трудовият договор за определен срок може да бъде прекратен на всяко едно друго основание – Взаимно съгласие/чл.325 ал.1 т.1/,Срещу уговорено обезщетение чл.331,Преди изтичане срока на изпитване/чл.71/,с предизвестие от работник/чл.326/ и др

 

Право на обезщетение за безработица

След прекратяването на срочния трудов договор,  служителят има право да се ползва с т.нар максимална борса ако отговаря на изискването на чл.54 ал.1 от КСО ,поради което е желан от сезонните работници

 

Чл. 54а. (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1.  имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;

2.  не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;

3.  не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава

 

Обезщетения при прекратяване

За работодателя освен лекото прекратяване остава облекчението в изплатените обезщетения при прекратяване.В масовия случай се дължи само обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на основание чл.224 а.1 от КТ.

-----------------

Боряна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар