Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2016г

Със ЗАПОВЕД № ЗМФ-1275 от 19 декември 2016 г. № 1016-40-1347 от 12 декември 2016 г. е утвърден  образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход“ по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Новото при нейното попълване е опростяването на Таблица 1 и Таблица 2. В какво се състои то:


1. Обединяване на Колона 5 

Всички доходи, които едно самоосигуряващо се лице може да реализира на различни основания са обединени в една колона, за разлика от предходните години, когато за различните видове облагаем доход на СОЛ имаше отделни колонки от 5.1 до 5.5.

В колона 5 на ред 13 от Таблица 1 и Таблица 2 се попълва облагаемият доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:

- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност и едноличните търговци, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума от приспадане на данъчна загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3;

 - собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези дружества посочват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с код 102;

- лицата, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ: регистрираните земеделски стопани за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 (само частта от облагаемия доход от продажба на преработените продукти с код 302); лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 с код 305 и 306;

 - самоосигуряващите се лица, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3, колони 4, 6, 8 и 10 на данъчната декларация, според начина на упражняване на дейността;

- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, деклариран с код 307 в колона 8;

 - изпълнителите по договори за управление и контрол на юридически лица с нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи, посочват съответната част от облагаемия доход, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 3 с код 101, получен от юридическото лице с нестопанска цел.

 

На ред 13 от Таблица 2

- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

 

Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от облагаемите доходи за съответните дейности.

 

2. Когато СОЛ  е извършвало дейности при  непълни месеци

Общият облагаем доход , реализиран от СОЛ няма да се определя пропорционално на действително отработените дни, а ще се отнася към броя на месеците, през които има на практика осъществявана трудова дейност

Стар текст

сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността. Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 при упражняване на трудова дейност за непълни месеци, се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на работните дни за периода, през който е упражнявана дейността. 

Нов текст

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

 

Да припомним още:

1.Доходи  от извършена дейност от минали години

В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през минали години или установения от органа по приходите по реда и условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход е по-висок или по-нисък за минали години, подава и коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.

Дължимите осигурителни вноски за социално осигуряване за довнасяне в тези случаи се изчисляват в размера, определен за фонд “Пенсии”, а за 2015 г. и за фонд „Общо заболяване и майчинство“, за тези, които са избрали да се осигуряват в този фонд, както и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд за съответните години.

Дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за довнасяне се изчисляват в размера за съответните години.

 

2. Окончателните осигурителни вноски се внасят с преводно нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по съответните сметки на компетентната ТД на НАП, в срока за подаване на данъчната декларация.

Самоосигуряващите се лица подават по реда на Наредба № Н-8 декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ за общия размер на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд за предходната календарна година в срок до 30 април. В декларацията се включват вноските, които са дължими авансово през годината и размера на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на КСО.

 

3.След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 1 и Таблица 2 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

10 Коментари

 1. Avatar
  пАВЛИНА иВАНОВА 2017-05-17 10:21:08

  Здравейте , при личен труд изплатен на два пъти през годината в рамките на осигурителния доход , при попълване на Т1 и Т2 ще се получи ли довнасяне на осигуровки - т е сумата от 2*2760 /общо 5520/ ще се разпредели на 12 месеца , или само за месеците , в които е положен трудът

 2. Avatar
  Георги Иванов 2017-04-24 18:55:05

  Здравейте, самоосигуряващо се лице е извършвало дейност дванадесет месеца като едноличен собственик на капитала на ЕООД. През два от месеците 07.2016г.
  и 08.2016г. е получавало доходи от патентна дейност отдаване на квартири под наем и е в вписан в Регистър Булстат с ЕГН. Подадена е декларация за започване на дейност 01.07.2016 и прекъсване на дейност 01.09.2016г. като сам.лице за патентната дейност. При попълване на Таблица 1 и Таблица 2 получения доход от патентната дейност се разделя на два месеца през които е извършвало дейност или се разделя на 12 месеца?

 3. Avatar
  Ана Нанева 2017-04-12 07:47:50

  Много, много ви благодаря! Хубав ден!

 4. Avatar
  accountingnews.bg 2017-04-11 15:55:33

  Здравейте, Госпожо Нанева, относно социално осигуряване на художник може би ще Ви бъде полезно следното указание на НАП 20-19-46/2012г : http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/9213

 5. Avatar
  Ана Нанева 2017-04-10 16:37:27

  Бих помолила и за още едно разяснение във връзка със следната статия на вашия сайт: http://accountingnews.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-164.html

  Защо получаването на доходи от авторски и лицензионни възнаграждения се разграничава от получаването на доходи от упражняване на свободна професия? Въпросът ми от предишната публикация се касае за художник, който е регистриран като упражняващ свободната професия на художник, но дейността му се изразява в изработването и продажбата на авторските му произведения, което според мен влиза в категорията на авторските възнаграждения и възнаграждения за произведения на изкуството.

 6. Avatar
  Ана Нанева 2017-04-10 16:24:06

  Благодаря за отговора. Лицето е получавало за кратко доход от упражняване на свободна професия, а сега се осигурява по чл. 40 ал. 5 т. 1 от ЗЗО, както и през по-голямата част от миналата година.

 7. Avatar
  Геновева Найденова 2017-04-09 18:20:11

  Здравейте, Лице, извършва дейност като СОЛ с авансови вноски за \\\"Пенсия и ОЗМ\\\" върху 550 лв. осигурителен доход.
  През годината в един от месеците излиза 5 дни в болничен и осигурителния му доход пада на 419,05 лв. Лицето има доход в размер на 14 000 лв. за цялата 2016 г. Интересува ме как следва да отразя /с каква сума и в коя колона/ месеца в който е болничния. Предварително благодарял

 8. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-08 23:01:38

  Таблица 1 се попълва САМО от самоосигуряващите се лица, ПОЛУЧАВАЩИ ДОХОДИ от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които определят годишен осигурителен доход; лица, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Ако Вашето СОЛ не е получавало доход като такова, значи не трябва да се подава .

 9. Avatar
  Ана Нанева 2017-04-07 23:32:48

  Здравейте! Ако едно лице е извършвало дейност като СОЛ, но през по-голямата част от годината е било с прекъсната дейност и е плащало само здравни осигуровки, след подаване на декларация 7, трябва ли да попълва таблица 1?

  Вторият ми въпрос е - в двете таблици описва ли се съответният минимален доход, върху който са били внасяни здравни осигуровки и къде?

 10. Avatar
  Анна Иванова Христова-Гечкова 2017-02-13 14:19:36

  При изравняване в колона 3 на табл.2 пише ли се размерът на пенсията?моля да ми отговорите на мейл anna.hristova@abv.bg

Напиши коментар