СОЛ може да промени вида на осигуряването за 2021 г. от 1 до 31 януари

 

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители

По свой избор, лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).

 

НООСЛБГРЧМЛ

Чл. 1. (1) Задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

(2) При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.


(3) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване определят вида на осигуряването си с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато декларацията е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.


(4)Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
 

 • Редът и сроковете за подаване на декларации са регламентирани в Наредба № Н-13. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

Защо  е важно да знаем това:

Когато едно самоосигуряващо се лице подаде декларация в компетентната ТД на НАП за започване на трудова дейност в законоустановения 7-дневен срок, с която заявява каква осигурителна вноска ще внася - само за фонд "Пенсии" или и за фонд "Общо заболяване и майчинство", приемаме, че е упражнено правото на избор по чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ , и че осигуряването ще се осъществява за осигурителните рискове, за които лицето е декларирало при започване на дейността, освен ако видът на осигуряването не бъде променен при спазване разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и 4 от НООСЛБГРЧМЛ.

Когато с подадена в срок декларация за започване на трудова дейност е направен избор за вида на осигуряване – само за фонд „Пенсии“, и с декларация, подадена с ПИК за възобновяване на дейност, след подадена такава за прекъсване на дейност в една и съща година, е въведено, че лицето ще се осигурява за по-високия осигурен риск, извън срока по чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, корекции по така подадената декларация не следва да се правят. За СОЛ правните последици вече са настъпили, независимо от факта, че в системата фигурират данни, че е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, който избор не е съобразен с разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и 4 от наредбата, тоест лицето е осигурено само за минималния осигурен риск.

Ежемесечното внасяне на осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица в размер по-висок от нормативно регламентирания, без да е подадена декларация за това, по своя характер и само по себе си не представлява правопораждащ факт. Самоосигуряващо се лице, което е заявило, че ще се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и което не е променило вида на осигуряването си по определения ред на чл. 1, ал. 3 или 4 от НООСЛБГРЧМЛ, не следва да се счита за осигурено за по-високия осигурен риск, независимо от обстоятелството, че е внасяло осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" и за фонд "Общо заболяване и майчинство" и е подавало декларация образец № 1 с данни за този вид осигуряване. В този случай осигурителните вноски, които са над размера за фонд "Пенсии", са внесени неоснователно и при поискване от лицето или по инициатива на орган по приходите могат да бъдат възстановени или прихванати срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, по реда на чл. 128-129 от ДОПК.

Под израза „всяка трудова дейност“ , за която е регистрирано самоосигуряващото се лице следва да се разбират дейностите, изброени в чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО.
Лицето е длъжно да подава декларация обр. ОКд-5 при всяко започване на трудова дейност, независимо, че няма да се осигурява на съответното основание.Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето (чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ).

 

Прочети още отговори на НАП:

Вх. № 202546/06.07.2017

5_№ 53-04-676/27.08.2014Г.

241_25.03.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Ива 2021-02-03 14:44:13

  Ами такъв е законът за съжаление ... Според мен, най-добре в такъв случай е да се прекъсне регистрацията като СОЛ и да започне осигуряване по трудов договор

 2. Avatar
  Ванеса Павликянова 2020-02-28 23:04:46

  Здравейте. Днес подадох декларация за регистрация на СОЛ, като избрах само минималния риск, по скоро не го правих аз, а друго лице при което упражнявам дейност като свободна професия. Едва след като получих мейл с одобрение на декларацията я прочетох подробно. Тя не ме попита дали искам да се осигурявам за Риска Общо Заболяване и майчинство, а аз съм едва в началото на бременността и съответно не съм й казала. Дефакто сега нямам право да се осигурявам на този риск, нямам право да променя това до догодина януари?? И няма да взема никакво обезщетение? Няма ли начин да се направи корекция? Някак не е справедливо веднъж годишно само да се правят промени...

Напиши коментар