Сключване на застраховка Живот - данъчни аспекти за работник и работодател

гост-автор: Красимира Нечева

Данъчното регулиране на внесените суми по сключени застраховки "Живот" е нормативно уредено в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за облагане доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/. От една страна ЗДДФЛ урежда данъчните облекчения, от които биха могли да се възползват физическите лица на месечна и годишна база, а от друга ЗКПО урежда при какви обстоятелства работодателите биха могли да признаят за разход, направените за тяхна сметка застраховки в полза на работещите и съответно каква е данъчната тежест върху тях.

Физическо лице е сключило застраховка "Живот" и желае да се възползва от данъчно облекчение на месечна база.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчната основа на лицето се намалява с внесените суми по застраховка "Живот", но законодателят е поставил ограничение - това облекчение може да бъде до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 (облагаемият доход минус задължителните лични осигурителни вноски). В случай, че лицето е направило и вноски за доброволно здравно осигуряване, то двете вноски взети заедно не може да надвишават 10 на сто от данъчната основа.

Пример: Ако едно лице е направило вноски за доброволно здравно осигуряване в размер 30 лв. и за застраховка Живот в размер на 50 лв., и има месечна данъчна основа 800 лв., ще може да си приспадне 80 лв., тоест пълния размер на направените вноски.  Ако данъчната основа е по-ниска, например 650 лв., то ще има право на данъчно облекчение в размер на 65 лв. Работодателят редуцира данъчната основа с тази сума при начисляване на месечното възнаграждение на лицето и съответно удържа по-нисък данък. При издаване на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45 от ЗДДФЛ, данъчното облекчение от застраховка „Живот“ се включвана отделен ред.

В ал. 3 и 4 на чл. 19 от закона (ЗДДФЛ), се поставят специални изисквания при какви условия може да се ползва облекчението:

-    Данъчното облекчение се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.

-    Данъчното облекчение се ползва и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя застрахователното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път.

 

Физическо лице е сключило застраховка "Живот" и желае да се възползва от данъчно облекчение на годишна база.

В този случай годишните данъчните основи от всички източници се намаляват с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“, в общ размер до 10 на сто.

Данъчното облекчение се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като при попълването на декларацията това облекчение се посочва в част ІІ от Приложение № 10.

 

Облагане с окончатален данък съгл. чл. 38 ал. 8 ЗДДФЛ

Следва да се има предвид, че с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от застраховки "Живот", придобити на датата на:

  • обратно получаване на внесените суми за застраховки "Живот";
  • изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл. 19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
  • усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка "Живот" се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.

Не се облагат с окончателен данък доходите, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 или чл. 24, ал. 2, т. 12.

Окончателният данък е в размер на 10% . Ако застраховката е сключена за повече от 15 години, данъкът е 7%.

Чл. 46.(1) ЗДДФЛ Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11 и 12.

(2) Ставката на данъка е 7 на сто за доходите по чл. 38, ал. 8 в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка "Живот", който е 15 или повече години

 

Застраховка "Живот"от гледна точка на работодателя

След като разгледахме ползите от личното внасяне на суми по застраховки "Живот", следва да отделим внимание на случая и от гледна точка на работодателя, т.е когато  той застрахова работниците и внася вноските от името на дружеството.

В този случай, за да се тълкува вноската като разход като различен от изплатено трудово възнаграждение, то следва да отговаря на изискванията за „социален разход в натура“. Съгласно буква „а” на чл. 204, ал. 2 от ЗКПО застраховките "Живот" попадат в обхватана тези разходи. За целите на данъчния закон в §1, т. 34 от ДР на ЗКПО е дадена точна дефиниция на понятието „социални разходи, предоставени в натура”, която поставя изискване за едновременно наличие на следните четири условия:

  1. разходът следва да е отчетен като социална придобивка;
  2. социалната придобивка да е предоставена по реда и начина, посочен в чл. 293 от Кодекса на труда (КТ) или по ред и начин, определен от ръководството на предприятието;
  3. социалната придобивка да е достъпна до всички работници и служители, както и за лицата, наети по договор за управление и контрол;
  4. социалната придобивка да е предоставена в натура (да липсват парични взаимоотношения по отношение на получените придобивки);

Задължително е работодателят да е подсигурил възможност всички наети лица да се възползват от застраховката "Живот", като размерът на вноската да не е обвързан с количеството и качеството на положения труд, заеманата от лицата длъжност, както и да не зависи от постигнатите трудови резултати, размера на щатно, брутно, нетно или друг вид възнаграждение или от броя на отработените дни, които са по-скоро критерии за определяне на допълнително стимулиране, а не за разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване. Затова и стойността на социалния разход следва да бъде еднаква за всички правоимащи лица.

Съгласно чл. 204, т. 2 от ЗКПО документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура от работодатели в полза на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, се облагат с данък върху разходите в размер на 10 на сто. На основание чл. 208 от ЗКПО разходите за застраховка „Живот” до 60 лв. месечно за всяко наето лице са освободени от облагане. В случай, че работодателят предоставя социални придобивки на повече от едно от основанията, визирани в чл. 204, т. 2, буква „а” от закона, то необлагаема е общата сума на тези разходи до 60 лв. месечно за всяко наето лице при условие, че предприятието-работодател няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на този разход.

Пример: Ако работодател прави за своя сметка разходи в полза на всичкинаети лица за вноски и премии съответно за допълнително доброволно осигуряване по 30 лева на месец за наето лице, за здравно застраховане по 30 лв. на месец за наето лице и за застраховка „Живот” по 30 лв. на месец за наето лице, и същите отговарят по своя характер на условията за социални разходи, предоставени в натура за целите на ЗКПО, то помесечният разход за всяко наето лице по чл. 204, т. 2, б. „а” е в размер на 90 лв. В този случай съгласно чл. 216 във връзка с чл. 208 от ЗКПО превишението над 60 лв., т.е. 30 лв., подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто. Окончателният данък се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 92 и се внася до 31 март на следващата година.

--------------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и  бизнес консултации

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар