Решения на Съвет ЕКОФИН относно предстоящи данъчни промени

На интернет страницата на МФ е публикуван бюлетинът с резултатите от заседанието на Съвет ЕКОФИН, проведено на 2 октомври 2018 г. в Люксембург.

1. Съветът постигна съгласие по четири допълнителни корекции към настоящите правила в областта на ДДС за справянето със специфични въпроси до въвеждането на нова система за ДДС:

• Уеднаквяване за всички държави членки на режима на складиране на стоки до поискване от клиента, т.н. “call-off stocks”. С предложените изменения при доставки на стоки между две данъчно задължени лица под режим складиране без прехвърляне на правото на собственост до поискване от клиента ще е налице една единствена доставка с място на изпълнение в държавата членка, където са разположени стоковите запаси. 

• Въвеждане на идентификационен ДДС номер. За да се ползва освобождаване от ДДС за доставките на стоки в рамките на ЕС, идентификационният номер на клиента ще се превърне в допълнително условие; 

• Верижни доставки. За да се повиши правната сигурност при определяне на третирането по ДДС на верижните доставки, предложенията установяват единни критерии;

• Доказателство за доставка в рамките на ЕС. Предложена бе обща рамка за документация за доказване на вътреобщностна доставка на стоки за освобождаване от ДДС.


Тези изменения ще се прилагат от 1 януари 2020 г.2. Съветът постигна съгласие по общия механизъм за обратно начисляване в областта на ДДС за доставките на стоки и услуги, който ще подобри превенцията срещу измами в областта на ДДС.

Този механизъм включва прехвърляне на отговорността за плащанията по ДДС от доставчика към клиента. Държавите членки ще имат възможността при изрично заявено намерение да използват общия механизъм за обратно начисляване на ДДС само за местни доставки на стоки и услуги на стойност над 17 500 евро за транзакция, в срок до 30 юни 2022 г. и при много строги технически условия. По-специално, в държава членка, която желае да приложи тази мярка, 25% от разликата в ДДС трябва да се дължат на верижни измами. Сред другите изисквания, тази държава членка ще трябва да въведе подходящи и ефективни задължения за електронно отчитане на всички данъчнозадължени лица, и по-специално на тези, за които се прилага механизмът. 

Механизмът за обратно начисляване на ДДС може да бъде използван от държава членка, при условие, че изпълнява критериите за допустимост и исканията й са разрешени от Съвета. Прилагането на тази мярка също подлежи на стриктни гаранции от страна на ЕС


3. Комисията представи своето предложение за засилване на ролята на Европейския банков орган в надзора на финансовите институции на ЕС, за да се посрещат по-добре заплахите от изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Министрите подчертаха значението на правилното прилагане на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и засилването на сътрудничеството между органите за борба с изпирането на пари и пруденциалния надзор, за да се създаде ефективна рамка за наблюдение.

В този контекст, предложението на Комисията, представено на 12 септември, цели по-специално:

• осигуряване на последователно разследване на нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари;

• предоставяне на Европейския банков орган компетентност на последна инстанция да предлага решения директно до отделни финансови оператори;

• повишаване на качеството на надзора чрез общи стандарти и координация между националните надзорни органи.

България подкрепя  предложенията  подобряване на системата за ДДС и действията на ниво ЕС, които имат за цел да наложат мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар