Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис

От 01.06.2025 влизат в сила промените в Кодекса на труда, обнародвани в ДВ бр. 85 от 2023 г., свързани с отмяната на Трудовата книжка и влизането в действие на  Регистър на заетостта.

Основните промени се съдържат в Глава седемнадесета, чието заглавие от 01.06.2025 ще бъде променено от "Трудова книжка и трудов стаж" на "Регистър на заетостта, единен електронен трудов запис и трудов стаж".

Кое е по-важното относно тези нормативни промени:

Регистър на заетостта

  • Ще се поддържа от Националната агенция за приходите и ще съдържа единните електронни трудови записи на работниците и служителите.
  • Очаква се  Министерският съвет да издаде наредба относно формата и реда за съхранение на данните в регистъра на заетостта, реда и сроковете за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелствата, условията за достъп до данните и т.н.
  • Националният статистически институт ще има право на данни от регистъра на заетостта за целите на публикуването на статистическа информация относно заетостта. Редът за достъп и обхватът на данните, подлежащи на публикуване, отново ще бъдат включени в новата наредба


Единен електронен трудов запис

  • Единният електронен трудов запис е електронен документ, който  ще съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и е официален удостоверителен документ.
  • Работникът или служителят ще има право на достъп до своя единен електронен трудов запис. Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, ще имат право на достъп до съответния им единен електронен трудов запис до навършване на 18 години.
  • Работодателите ще имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели. Работодателите ще имат право на информация за изплатените обезщетения по чл. 222, ал. 2 и 3. 
  • Единният електронен трудов запис ще може да се използва за удостоверяване на наличието на трудов стаж, когато такъв се изисква в конкурс за заемане на длъжност, след получаване на съгласие от кандидата.

 

Единният електронен трудов запис ще съдържа данни за:

1. имената на работника или служителя;
2. личния идентификатор на работника или служителя;
3. идентификатора и името на работодателя;
4. основанието на трудовия договор;
5. датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение;
6. срока на договора, когато е уговорен такъв;
7. датата на сключване на допълнителни споразумения;
8. датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение;
9. размера на основното трудово възнаграждение;
10. кода на заеманата длъжност по Националната класификация на професиите и длъжностите;
11. кода на основната икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт;
12. кода на населеното място на местоработата на работника или служителя по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици;
13. продължителността на работното време;
14. продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
15. изплатено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 2 и 3;
16. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс;
17. уговорения платен годишен отпуск;
18. дните използван платен годишен отпуск, полагащ се за годината на прекратяването на правоотношението.

 

§ 22. Трудовата книжка, издадена преди влизането в сила на този закон, е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

 

§ 24. (1) В срок до 1 юни 2026 г. или при прекратяване на трудовото правоотношение в периода от 1 юни 2025 г. до 1 юни 2026 г. работодателите оформят трудовите книжки на работниците и служителите, като в трудовата книжка с цифри и думи се записва продължителността на трудовия стаж, положен от работника или служителя при него към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му, ако разполага с такъв. След оформянето и трудовата книжка се връща незабавно на работника или служителя.

(2) Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, и други оригинални документи, съдържащи тези данни.

§ 27. В срок до 1 юни 2024 г. Министерският съвет приема наредбата по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

§ 28. В срок до 1 юни 2025 г. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изгражда регистъра на заетостта по чл. 347 от Кодекса на труда и попълва първоначалните данни в него на база на регистъра на трудовите договори и при необходимост - на база на други източници.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар