Регистрация по ЗДДС на неперсонифицирани дружества

гост автор Мария Янчева

От началото на 2017 г. се въведе нов специфичен случай на задължителна регистрация по ЗДДС. Неперсонифицираните дружества, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, са длъжни в 7- дневен срок / от 01.01.2018, преди това срокът беше 14 дни/ от датата на договора за създаване на дружеството да подадат заявление за регистрация (чл.132, ал.5 и ал.6). В тази хипотеза за дата на регистрация се приема датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество.

Чл. 132. 
(5) Задължително се регистрира по този закон неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице.
(6) Регистрацията по ал. 5 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира по този закон след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Въведен е и преходен режим за дружества, създадени преди 01.01.2017г., в които участва съдружник, регистрирано по ЗДДС лице – те следва да подадат заявления в едномесечен срок от влизането на закона в сила.

 

В практиката много често се създават обединения по ЗЗД (неперсонифицирани дружества) за участие в процедури за обществени поръчки, като това е единствената им цел и евентуално бъдещата им дейност би била изпълнение на съответната поръчка, ако я спечелят. Затова е особено важно определянето на датата, от която тече срока за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС.

Становището на НАП е изложено в писмо с изх.№ М-24-36-30/ 03.07.2017г., като то е постановено при следната фактическа обстановка:

наличие на Споразумение за съвместна дейност от 01.12.2015г., с което се създава дружество по ЗЗД (ДЗЗД). ДЗЗД е вписано първоначално в регистър Булстат на 01.12.2015г. Съдружниците са регистрирани по ЗДДС лица. В споразумението е уговорено, че „договорът става окончателен и поражда действие между страните единствено в случай, че Обединението спечели процедура и му бъде възложена обществена поръчка, съгласно условията по нея“.

Разгледани са следните мотиви за определяне на датата, от която тече срока по чл.132, ал.6 от ЗДДС:

-          Съгласно чл. 25 от ЗЗД действието на договора или прекратяването му може да бъде поставено в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие.

-          При договорите, сключени под отлагателни (дилаторни) условия, правното действие на сделката е поставено в зависимост от осъществяването на едно бъдещо и несигурно събитие, така че докато то не настъпи, сделката няма действие.

От мотивите следва, че при „образуване на неперсонифицирани дружества с цел участие в обществени поръчки, в случай че са образувани под условие спечелването на конкретна обществена поръчка и обявяване на дружеството за изпълнител, следва да се приеме, че ако обществената поръчка не бъде спечелена от това неперсонифицирано дружество, договорът за образуването му не произвежда правно действие и в тази връзка не възниква задължение за регистрация по ЗДДС за дружествата, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице.

В случай че неперсонифицирано дружество спечели обществената поръчка, следва да се приеме, че датата, от която тече срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС на това дружество, е датата, на която е сключен договорът, с който на същото е възложена обществената поръчка. Аналогично на предвиденото в чл. 132, ал. 6 от ЗДДС обратно действие на регистрацията по закона, за дата на регистрацията в тези случаи следва да се счита датата на сключване на договора, с който ...... е възложена обществената поръчка“.

Същото тълкувание е приложимо дори ако отлагателното условие не е изрично записано. Ако  от общото съдържание на договора може да бъде направен извод, че същият се сключва под условие на дружеството да бъде възложена конкретната обществена поръчка и ако поради невъзлагането на обществената поръчка то не е извършвало дейност, следва да се приеме, че за същото не е възникнало задължение за регистрация по ЗДДС.

-----------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар