Работа по време на майчинство

автор: Ваня Иванова

Когато настъпи рискът “майчинство” , осигурената майка има право на:

  • Парично  обезщетение при бременност и раждане, което се изплаща  за срок от 410 календарни дни
  • Парично обезщетение  за отглеждане на малко дете до навършване 2-годишна възраст на детето  
     

Какви варианти има майката за работа по време на майчинството

1. Работа по граждански договор.

Ако осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст получава парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, съответно по чл. 53 от КСО, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор),не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

От сайта на НОИ:

Въпрос:Ползвам отпуск за бременност и раждане. Мога ли да започна работа по граждански договор и едновременно с това да получавам полагащото ми се парично обезщетение? Ако мога, от кога? През периода до 410 календарни дни или за периода за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Отговор:Съгласно чл. 48а и 52а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за майчинство (за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете) имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Обезщетението за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО се изплаща за времето на ползване на съответния отпуск.

Осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор), е регламентирано в чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО. Съгласно посочените разпоредби осигуряването е само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица нямат нито задължение, нито право да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.

Ако Вие, като осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, съответно по чл. 53 от КСО, полагането на труд без трудово правоотношение(граждански договор), не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

 

2. Втори трудов договор след 135 ден

Съгл. чл. 46 (3) Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.

 

Писмо на НОИ Изх. №. 91-01-15/11.01.2010 г.

когато лице, осигурено по едно правоотношение или основание за осигуряване към деня на настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за бременност и раждане и да получава обезщетение, има право да получава паричното обезщетение по заявление – декларация, приложение № 2, № 13 и № 14 в пълен размер по това правоотношение (основание), в случай че започне работа и по друго правоотношение (основание) и не ползва отпуск по него.

От сайта на НОИ:

Въпрос: Имам ли право да получавам парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни и за периода на отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, ако започна работа през тези периоди по втори трудов договор?

Отговор: Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са им издадени актове от здравните органи.

На основание тази разпоредба лицата, които продължават да упражняват трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, през периодите, за които са им издадени болнични листове за временна неработоспособност или бременност и раждане (за срок до 135 календарни дни), нямат право на парично обезщетение за тези периоди.

Когато обаче едно лице, осигурено по едно правоотношение или основание за осигуряване към деня на настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за бременност и раждане и да получава обезщетение, има право да получава паричното обезщетение и за остатъка от периода след 135-я календарен до 410 календарни днипо заявление-декларация, Приложение № 2 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО в пълен размер по това правоотношение/основание, в случай че започне работа и по друго правоотношение/основание и не ползва отпуск по него.

Видно от гореизложеното, ако Вие получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО по заявление-декларация, Приложение № 2 за остатъка от периода до 410 календарни дни, няма проблем да започнете работа по друго правоотношение и да получавате в пълен размер паричното си обезщетение при бременност и раждане.

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО – за отглеждане на малко дете следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил

 

3. Трудова дейност като СОЛ, което е избрало да се осигурява само за фонд Пенсии.

Майка,  осигурена за общо заболяване и майчинство по трудовото правоотношение , получава полагащото се парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, съответно по чл. 53 от КСО през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст. Ако тя регистрира фирма и подаде декларация в НАП, че желае да се осигурява само за фонд “Пенсии”, това няма да е пречка за получаване на паричното обезщетение по майчинство до навършване на 2-годишна възраст на детето. За този период  тя ще дължи осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, за ДЗПО и за здравно осигуряване като СОЛ.

 

4. Прехвърляне на майчинството и връщане на работа

Отпускът  поради бременност и раждане в размер 410 дни: със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето, бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.. /чл. 163 ал. 8 КТ/

Отпускът за гледане на дете до 2 години :   може да бъде прехвърлен със съгласието на майката (осиновителката) на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение. /чл. 164 ал. 3 КТ/

Повече информация в  нашата тема Прехвърляне на майчинството до навършване на 2-годишната възраст на детето

 

5. Връщане на работа и получаване на половината майчинство /след 410 ден/

Съгласно чл. 54.(1)КСО, майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:

1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

 

Ето част от Писмо на НОИ Изх. №. 91-01-15/11.01.2010 г.

ОТНОСНО: измененията в Кодекса за социално осигуряване относно правото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), в сила от 01.01.2010

…………………………

Създава се нова ал. 3 на чл. 46, съгласно която “паричното обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи”.

 

Във връзка с новата разпоредба следва да имате предвид, че:

 - лицата, които упражняват трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са им издадени болнични листове за временна неработоспособност или за бременност и раждане, нямат право на парично обезщетение за тези периоди;

 

- когато лице, осигурено за общо заболяване и майчинство по две или повече правоотношенияили основания за осигуряване към деня на настъпване на риска, представи заявление – декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни, за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни и за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, приложение № 2, № 13 и № 14 за всяко от тях и не упражнява трудова дейност по нито едно от тях, има право на парично обезщетение поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията;

 

 - когато лице, осигурено за общо заболяване и майчинство по две или повече правоотношения или основания за осигуряване към деня на настъпване на риска, представи заявление – декларация, приложение № 2, № 13 и № 14 по някое (някои) от тях, а по друго (други) упражнява трудова дейност, има право на парично обезщетение в съответната част само по правоотношението (правоотношенията), по което (които)ползва отпуск;

 

- когато лице, осигурено по едно правоотношение или основание за осигуряване към деня на настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за бременност и раждане и да получава обезщетение, има право да получава паричното обезщетение по заявление – декларация, приложение № 2, № 13 и № 14 в пълен размер по това правоотношение (основание), в случай че започне работа и по друго правоотношение (основание) и не ползва отпуск по него.

Разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от КСО се прилага за парични обезщетения, отнасящи се за периоди след 1 януари 2010 г.

 

В статията са използвани въпроси и отговори от сайта на НОИ

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Снежана 2019-03-27 10:24:14

    Детето ми е на 1г и 9м искам да започна работа но по документи се водя в друг град, не мога да се върна във фирмата от където ми е майчинството. Ако напусна от тази и започна на друго място преди 2те години, ще получавам ли половината майчинство т.е. 160лв

Напиши коментар