Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

В Портала за обществени консултации (strategy.bg) е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Предложените промени основно произтичат от измененията в чл. 118 от ЗДДС, обнародвани в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г. С тези изменения беше отменено задължението за лицата, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Новата редакция на закона даде възможност на лицата да решат, по собствено усмотрение и преценка, на напълно доброволен принцип на избора, дали да използват за управлението на продажбите си в търговски обект СУПТО, включен в публичния списък на НАП. За тези лица, които изберат да ползват СУПТО, включен в публичния списък на НАП, законът предвиди редът за избор и отказ от него и свързаните с това изискванияда се определят с Наредба № Н-18/2006 г., което предпостави и изготвянето
на настоящия проект.

Освен промените, произтичащи от редакцията на чл. 118 от ЗДДС, с проекта се предлагат и промени, касаещи лицата, ползващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

Предлагат се промени, касаещи лицата, извършващи продажби, за които се приемат неприсъствени плащания. Предлага се да отпадне ограничението тези лица да приемат плащания, изискващи издаване на фискален/системен бон, както и ограничението чрез софтуера на електронния магазин да не се управляват други продажби извън продажбите, извършвани чрез електронния магазин. По този начин, чрез софтуера на електронния магазин, лицата ще могат да управляват всичките си продажби, извършвани чрез магазина на едно място. В този случай, неприсъствените плащания ще се отчитат с документ по чл. 52о, а плащанията, които изискват издаване на фискален/системен бон, ще се отчитат с фискален/системен бон. Предложената редакция цели облекчаване работата на електронните магазини, които приемат неприсъствени плащания и същевременно извършват продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален/системен бон.

Всички предложения и мотивите за тях, може да прочетете ТУК
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар