Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България

В портала за обществени консултации Портал за обществени консултации (strategy.bg) днес е публикуван за обществено обсъждане  Проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България

Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото.
В Плана са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. 

За въвеждането на еврото българските власти избират сценарий без преходен период, т.е. датата на приемане на еврото съвпада с въвеждане на еврото като официална разплащателна единица. Този избор се обуславя от структурата на финансовата ни система, както и от големината на държавата ни.

Времеви периоди за приемане на еврото в Република България

Според досегашната практика за приемане на държава членка в еврозоната, Съветът на ЕС взема решение за отмяна на дерогацията на държавата и за определяне на фиксиран обменен курс на националната валута към еврото приблизително шест месеца преди датата за членство. Превалутирането на парични стойности от лева в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, т.е. използване на всичките пет знака след десетичната запетая и след това закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая в съответствие с обичайните правила. Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс. Не следва да се допуска налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите.

Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че Република България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс за конвертиране на лева в евро, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото.

През първия един месец от деня на въвеждането на единната европейска валута в България левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това означава, че ако страната ни се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., съществува възможност Съветът на ЕС да вземе решение за отмяна на дерогацията и фиксиране на курса по-късно, например два или три месеца преди въвеждането на еврото, вместо традиционно шест месеца преди приемането на еврото. При такива обстоятелства може да има промяна в срока за влизане в сила на изискването за двойното обозначаване на цените.

До 31 януари 2024 г. включително левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.
Едномесечният преходен период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. От друга страна, търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги, като по този начин ще се осигури още един обменен канал за българските граждани. Същевременно ще бъде прието правило, според което в този преходен период търговецът/компанията няма да има задължение да приема повече от 50 броя монети в рамките на една трансакция с купувача.

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки,
както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги (банка, платежна институция или дружество за електронни пари). Това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро, без специален ангажимент за самия титуляр на сметката. От първия ден на въвеждането на еврото, безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото кредитните институции в България и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да налагат такса за тази услуга.

В периода след изтичането на една година от въвеждането на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД по своя преценка ще предоставят услугата за обмяна на банкноти и монети от лев в евро, като могат да въвеждат такса за тази услуга.
БНБ ще обменя без такса банкноти и монети от лева в евро от деня на приемане на еврото за неограничено време.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар