Публикувано е Указание на МФ относно данъчното третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

На страницата на Министерството на финансите е публикувано Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Целта на указанието е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране на механизма на предоставяне само на ваучерите за xpaнa по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, съобразно действащата нормативна уредба, в зависимост от участниците в процеса на тяхното предлагане (отпечатване, предоставяне, ползване и осребряване). Това са оператори, работодатели, доставчици (търговци) и лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление.

Указанието обхваща:

 - данъчно третиране по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Наредба № H-18 и Наредба № 7.

- счетоводно отчитане на сделките с многоцелеви ваучери и  ваучери с конкретна цел 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар