Публикувано е Становищe по прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13

На своята страница НАП " е публикувала Становищe относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.15 от 20 февруари 2024 г.)

Кое по-важното накратко:

 

1.Относно лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове. 

Предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ)  подават за лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове декларация обр. №1  до 25-о число на месеца, за който се отнасят данните. В същия срок, едновременно с тази декларация, се подава и декларация обр. №6 с данни за дължимите осигурителни вноски и данъка по чл. 41а от ЗДДФЛ.

  • Създаден е нов код - 41 за лицата по чл. 4а1 от КСО във връзка с въвеждането на нова категория задължително осигурени лица. Направени са и съответните допълнения в указанията за попълване при този код за вид осигурен, като изрично е посочено, че в т. 16 „Дни в осигуряване - общо“, позиции 3 и 4 се попълва „0“, а полета на т. 16.7 „Отработени часове – общо“, т. 16.8 „Часове положен извънреден труд“ и т. 34 „Нетно възнаграждение“ не се попълват;

Пример:

Физическо лице (родено след 31.12.1959 г.) през месец юни извършва дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, като са внесени авансово осигурителните вноски и е удържан данък по чл. 41а от ЗДДФЛ. Декларация обр. №1 за месеца се попълва по следния начин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декларация обр. №6, в точка 8 „Вид плащане“ се създава нов код 7 - за дължимите осигурителни вноски за лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, и за данъка по чл. 41а от ЗДДФЛ;
В точка 9 „Месец и година“ при алтернативен данък се попълва месецът и годината, за които е удържан.
В точка 16 „Удържан данък по чл. 41а, чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ – допълнено е наименованието на полето в бланката и текста в указанието за попълване по отношение на данъка по чл. 41а от ЗДДФЛ;
В точка 18. Дата на изплащане/начисляване – при код за плащане 7 се попълва последният календарен ден от месеца, за който е удържан 

 

Пример:

Предприятие по чл. 163, ал. 1 от ЗГ подава декларация обр. №6 за дължимите осигурителни вноски за ДОО, здравно осигуряване, ДЗПО и дължимия данък по чл. 41а от ЗДДФЛ за лицата по чл. 4а1 от КСО, които през месец юни извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, като са внесени авансово осигурителните вноски и е удържан данък по чл. 41а от ЗДДФЛ. Декларация обр. №6 се попълва по следния начин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация обр. №7 (Данни за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО) не се подава от лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, когато осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО е започнало преди и продължава след месеца, през който същото лице е подлежало на осигуряване по чл. 4а1 от КСО. Това е така с оглед направеното допълнение в чл. 2, ал. 6 от наредбата.

 

2. Относно учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

  • Създава се нов код 42 за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение). Промяната е във връзка със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. Направени са и съответните допълнения в указанията за попълване на декларацията, когато е попълнен този код за вид осигурен.
  • Необходимо е да се има предвид, че за месеците след 31 март 2024 г., когато е попълнен код за вид осигурено лице 42, размерите на осигурителните вноски се попълват в полетата от декларацията, относими за осигурителя/осигуряващия, съответно когато в т. 17 е попълнен доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски, размерът на вноската, който следва да се попълни в т. 18, е определеният съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. – 8 на сто;


Пример:

Ученик (ненавършил 18 години) е включен в обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирана при условията и по реда на ЗПОО. През месец февруари 2024 г. е работил следните дни от месеца: 5; 6; 12; 13; 19; 20; 26 и 27 февруари. Отработил е 8 дни или 56 часа (във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2 от КТ). Предвид че работните дни през месец февруари са 21 и определената от 1 януари 2024 г. с ПМС №193 от 12.10.2023 г.
минимална месечна работна заплата в размер на 933 лв., декларация обр. №1 за месеца се попълва по следния начин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример:

Ученик (ненавършил 18 години) е включен в обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирана при условията и по реда на ЗПОО. През месец април 2024 г. е работил следните дни от месеца: 8; 9; 15; 16; 22; 23; 29 и 30 април. Отработил е 8 дни или 56 часа. Предвид че работните дни през месец април са 22 и че на основание чл. 17а6 от ЗПОО дължимите социални и здравноосигурителни вноски са изцяло за сметка на
държавния бюджет, декларация обр. №1 за месеца се попълва по следния начин:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация обр. №6 не се подава от задължените лица за дължимите за сметка на държавния бюджет осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работа. Промяната влиза в сила от 01.04.2024 г. 

 

Обръща се внимание, че измененията и допълненията в декларация обр. №1 влизат в сила от 1 януари 2024 г. Следователно данни за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) с новия код 42, следва да се подават от влизането в сила на наредбата. В случай че за тези лица са подавани данни за 2024 г. с код за вид осигурен, относим за работниците и служителите (01), е необходимо същите да бъдат
приведени в съответствие с действащите разпоредби, като първо се подаде заличаваща декларация с код за вид осигурен 01, след което да се подаде нова с код за вид осигурен 42.

 

Други промени:

Допълнена е т. 6 на ал. 2, като изрично е посочено, че декларация обр. №3 се подава от Агенцията за бежанците и за лицата с временна закрила, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. В този аспект разпоредбите на наредбата се привеждат в съответствие с Постановление на Министерски съвет №69 от 5 май 2022 г. Промяната е отразена и в приложение №2 към чл. 2, ал. 1 на наредбата в Указанията за попълване на декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“, като същите лица са добавени сред посочените в позиция 58 от т. 5 „Вид осигурен“.


Допълнен е текстът в указанията за попълване на т. 16.3 и т. 17 във връзка с правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата по смисъла на чл. 164в от КТ;

Във връзка с новата ал. 3 на чл. 9а от КСО е необходимо да се има предвид, че лицата по чл. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, които желаят да се възползват от правото им, уредено с тази разпоредба, подават декларация съгласно приложение №6 към чл. 2, ал. 7 от наредбата – декларация обр. №8 “Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар