Публикувани са проекти за изменения и допълнения на ЗДДС, ЗКПО и ЗАДС

В Портала за обществени консултации  https://www.strategy.bg/ са публикувани за обществено обсъждане: 

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Предложенията в ЗДДС касаят:

 • промени по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза
   
 • промени, свързани с несъответствие на българското с европейското законодателство в областта на ДДС  по отношение на прилагане на разпоредите за ваучерите за храна 
   
 • промени във връзка с привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно право на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт; разпоредби, свързани с анулиране на погрешно съставени документи, корекция на начислен данък или ползван данъчен кредит, както и с упражняване на данъчен кредит по новоиздадените документи в съответствие с Решения на Съда на Европейския съд (СЕС) по дела - C 314/17 - „Джиосайкъл България“ ЕООД; C 111/14 - „ГСТ - Сървиз АГ Германия“; C 835/18 - SC Terracult SRL; C 138/12 - „Руседеспред“ ООД и др.
 • прецизиране  на някои разпоредби в закона действащи от 1 юли 2021 г. относно режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели – данъчно незадължени лица
 • промяна на срока, до който може да се прилага намалената ставка от 9 на сто за някои стоки и услуги, мярка предвидена в закона за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.
   

Предложени промени в ЗКПО

 • промени, свързани с  транспониране в ЗКПО на европейските директиви  по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави
   
 • прецизиране на разпоредби в ЗКПО относно данъчното третиране на резултата от договорите за продажба с обратен лизинг, отчитани по Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели. С влизането в сила от 1 януари 2019 г. на Международен стандарт за финансово отчитане 16 отчитането на оперативния лизинг в Международните счетоводни стандарти е променено и вече се различава от отчитането му съгласно Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“. В тази връзка е направена и промяна в ЗКПО, с която се цели да се избегне различен данъчен финансов резултат в зависимост от прилаганите стандарти за счетоводно отчитане, т.е. данъчното третиране да не зависи от вида на прилаганите счетоводни стандарти.
   
 • промени, свързани с  с режима на облагане на чуждестранните контролирани дружества
   
 • промени, свързани със създаване на законова възможност справките, подавани по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители, на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, в случаите, в които са били работодатели или платци на доходи.
   


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар